සිංහල අළුත් අවුරුද්ද Sinhala New Year

Topics

(1/3) > >>

[1] Sinhala Awurudu Nekath - Auspicious times

[2] ගමේ අවුරුද්ද

[3] බුලත් සහ කැවුම්

[4] ජ්‍යෙතිෂය හා සිංහල අලුත් අවුරුද්ද

[5] සිංහල අවුරුදු ජන ක්‍රීඩා

[6] ගුණ, දම්, සිරි පිරි - බක්‌මහ මඟුල පෑ සිරී

[7] Bakmaha ulela - බක් මහ උළෙල හා ඓතිහාසික තොරතුරු

[8] Avurudu sirith virith - සිංහල අවුරුද්ද සහ සිරිත් විරිත්

[9] Sinhala avurudu sanskruthika urumaya

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version