Author Topic: Paramparika Ath Beheth - Hisaradaya Ta Sahanayak...  (Read 19754 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline WeBmAsTeR

 • Administrator
 • Madduma
 • *****
 • Posts: 229
 • Gender: Male
 • My sTyLe For My People,,, My Country,,,
  • MSN Messenger - SinhalayaDotCom@Hotmail.Com
  • Yahoo Instant Messenger - Channa_Aiya@Yahoo.Com
  • View Profile
  • SINHALAYA WORLDWIDE�
Paramparika Ath Beheth - Hisaradaya Ta Sahanayak...
« on: March 13, 2007, 08:17:24 PM »
Advertisement
hQsrq@yn~ pWd` vQqQn obt aw~ @b@hwk~ ,

hQsrqy , @b`@h`~ @qn` awr q#kQy h#kQ @r`~gW ww~vyk~. phsEv wk` @v|qn` n`Xk  @pwQ p`vQc|cQ kQrWmt pEr#qEv sQtQyw~, @gqrqWm s`q` gw~ aw~ @b@hwk~ mgQn~ hQsrqy ik~mnQn~ sEv kr gn~nt pEUvn~ .

e~ s[h` kr pQAc` @k`L h` sEqE U$nE vlt @p`l~@wl~ qm` rw~kr mq rs~n@yn~ hQst qm`  pQrQmqQn~n.  hQsrqy ik~mnQn~ sEv @v|vQ.

WEBMASTER�,
SINHALAYA WORLDWIDE.

Offline WeBmAsTeR

 • Administrator
 • Madduma
 • *****
 • Posts: 229
 • Gender: Male
 • My sTyLe For My People,,, My Country,,,
  • MSN Messenger - SinhalayaDotCom@Hotmail.Com
  • Yahoo Instant Messenger - Channa_Aiya@Yahoo.Com
  • View Profile
  • SINHALAYA WORLDWIDE�
Paramparika Ath Beheth -02 -Dahadiya Dugandin Peeda Vindinava Da?
« Reply #1 on: March 13, 2007, 08:21:55 PM »
obw~ qhdQy qEMq nQs` pWd` vQqQnv`q ?

vr\wm`n@y~ k`r\y bhEl jWvQw gw krn @b`@h`~ @qn`t  qhdQy qEMq pYX~nyk~ . @m| s[h` vQvQ{ a`@l~pn x`vQw` klw~, e~v` @k`wrm| qErt smt sEqEsE q yn~n   s#k shQwyQ. qhdQy qEMq qEr# kQrWmt a`r]`k`rW aw~ @b@hwk~ @gqrqWm  s`q` gn~nt pElEvn~.
                 
e~ s[h` @k`l~lE pQtQ, sEvq @k`t|tn~, jt` m`As, rw~ h[En~, kdl pQtQ, kOr#[E @p`wO yn @m|v` iw` sQyEm| @ls kOdE @k`t pEyr @mn~ sQr#@rhQ gl~vn~n. qhdQy qEMq qEr#@v|vQ.
 
WEBMASTER�,
SINHALAYA WORLDWIDE.