තාස්සණික විත්ති | tech news

Topics

(1/15) > >>

[1] අද දෙරණ නිවුස් ඇලට් නොමිලේම ලබා ගන්න.

[2] Sinhala Fonts

[3] දෙමුහුන් වාහන | Hybrid Vehicles

[4] ඇස් වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන් (eye-controlled) Laptop

[5] වින්ඩෝස් වෙනුවට "මිඩෝරි" (MIDORI)

[6] මොනවද මේ "CAPTCHA" ?

[7] අපේ අතට වෙහෙස අඩු යතුරු පුවරුවක් (ergonomic keyboard)

[8] WORLD's FIRST DUAL SCREEN LAPTOP

[9] ගිනි නරියාගේ 4 වෙනි අනුවාදය අත්දකිමු ද? | Mozilla Firefox 4 (beta)

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version