සිනා සිසී තර වෙන්න | pissu talks [jokes]

Topics

(1/80) > >>

[1] අරව...

[2] කන්ගැට්‌ටෝ බොල කන්ගැට්‌ටෝ,..

[3] vali epa alida

[4] චීන වධ

[5] mula venna epa

[6] Amdon & MAhinda

[7] අඹකෑල්ලක්

[8] පිටකොටුව. Pettah

[9] Bill Gates

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version