සිනා සිසී තර වෙන්න | pissu talks [jokes]

Topics

<< < (2/80) > >>

[1] අඹකෑල්ලක්

[2] පිටකොටුව. Pettah

[3] Bill Gates

[4] ත්‍රීවීල් හෙර.... The Thief of 3 Wheeler

[5] amda sakki deema

[6] කෙහෙල් ගෙඩිය

[7] padulabana ayathana

[8] ජෝක් හොඳේ...

[9] රජ කතාවක්

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version