ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

මං ආදරෙයි

(1/1)

@@[email protected]@:

NIMALI:
hQn`@vn\n b#rQ wrmt
[email protected]\ wQyn qEk hQn\qm
k$ghl` aVn\n mt
@k`\ e'ktvw\ nQqhs
npEr# hQwk r#qEr# gwQy
p`rn vQt [email protected]\ qEk\ sQw
k`t kQyn\nq @m| qEk
qr` gn\@n @k`@h`mq mm
a`qryk\ p#wS sQwt
qEk\ gWyk\ lQy` qEn\n
[email protected]| npEr# qE;\T hQwt
b#h# mt wv @pm| krn\n

@@[email protected]@:
ThanQ nim akkiyoooooo rep ekata.lassanaiiiiiiii :045: :045:

-ŴăśĦ-:

@@[email protected]@:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version