ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

senehasa oba

(1/1)

parami22:
ඔය දෙතොලේ රැදෙන සිනහවට ඇලුම් කරයි සිත
සියස් බිගුන් සැම මකරන්දයට ඇලුම් කරන ලෙස
ලොබ බැද ගනී ඔබගේ සෙනෙහෙට
සද කිරනින් පිපී හිනැහෙන මදාරාවක් තරමටම
පිපසිතයි මේ නෙතු දකින තුරු ඔබ
ගිම්හානයේ  ගිනියම් වුනු පවස ඇත්තියක් ලෙස
සදාතනිකයි ඔබට රැදුනු සිත
පාරමීතාවක් පුරන සෙනෙහසක් ලෙස.........

chathumadurika:

very nice :003:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version