ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

මම නවතින්නද?

(1/1)

kamal(tricar):
පෙම්බර සිත ලග සැමදා ඉන්නට

තුරුලට ගෙන සිප සනසන්නට

සිතේ සිතුම් ළග සැමදා ඉන්නට

සිතෙන සිතෙන දේ ඔබ හට පවසන්නට

නිල් වන් නෙතු ළග මම නවතින්නද?

sutikki:
හා..නිල් නෙතු ලඟ නවතින්න..
හා..ඔය දුක සැප මට පවසන්න..
හා..ඔබේ තුරුලට මා ගන්න..
හා..මගෙ පෙම්බර සිත ඔබ ගන්න..  :dft001:

002tutu:
...........hikz  affoiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;

002tutu:
 :038:.,,,,,සීරුවට ඇද හැලෙන
             ...... වැහි බිඳක් වී
             ,,,,,,, වැටෙන්නට ආසයි
                ,,,,,, ඔබේ වත මඬලට...
.....................සිසිල් දිය පොදක් වී
                   ,,,,,,,,,,,ගිම් නිවා සනසන
           ,,,,,,,,,,,,,,,,  රැ‍ඳෙන්නට ආසයි
              .................ඔබේ තොල් පෙති මත....
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,පවන් රොඳක්‌ සේ
..            ,,,,,,,,,,,,,,. වෙළෙන්නට ආසයි
                    ..................නුඹේ ගත නිවාලන.....------ :003:

@@[email protected]@:
 :045: :045: :015:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version