ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

සිතට හැගුනු

(1/1)

kamal(tricar):
සිතට හැගුනු පද පේළිය ලියන්න
ඔබ ගැන සිතමින් දිව රැ ගෙවන්න

ආදර උනුහුම ඔබ ලග රැදෙන්න
මගේ මතකයේ ඔබ රුව මැවෙන්න

පිනි බිදු අතරින් ඔබ රුව දකින්න
හිම්දිරි  උදයේ ඔබ ගැන සිතන්න

Navigation

[0] Message Index

Go to full version