සුභ පැතුම් - wishes > අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

*(((((_____මව්පිය වරුණ ________)))))))

(1/1)

002tutu:
 :003: :003: :003: :003: :003:අපේ අම්මාත් තාත්තාත් (අප්පච්චී) අපි වෙනුවෙන් බොහෝ කැප කිරීම කලා. දරුවො වෙච්ච අපි ඒ කැප කිරීම් ගැන දන්නෙ සොච්චමයි. බොහෝම ඩිංගිත්තයි.
ඉතින් ඒ දෙමාපියන් ගේ ගුණ සිහි කරනු පිණිස මේ ඉඩ වෙන් කරමු.

NIMALI:
@qmv|pQyn\@g gON sQhQ krn\n @m| mElE sn\[email protected] pEr`m gwklw\ mqQ

[email protected]\ lqQmQ [email protected]\
a`[email protected]\ [email protected]`t @pvR [email protected]\
@qpyQn\ n#gQtQn\n v`r# @gn [email protected]\
pQy n#[email protected] an`gw @l`\kyt nEB mwQn\
qqQy vgOr` a#w mh @mrk\
srQ krnt bw nQvnt kOs gQnQw\
pQy`[email protected]\ [email protected] gON k[ gynE rQsQn\
@n`h#k nQm krn\nt e' uwOm| h#MEm|

@svn#l\l nEB m vQy sn\s`@r h#m [email protected]|
mv|nQ mt gyn\nt vcn n#h# aq [email protected]\
@[email protected]\ kWvw\ vcn ekwO kr pq v#@l\
[email protected]\ mt vr#N [email protected] kQynE b#h# @m| @[email protected]\


Navigation

[0] Message Index

Go to full version