සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

*** Wish u a Vey වෙරි HaFFy බර්ත් ඩේ TeDDy ***

(1/1)

dagaya:


Hope your birthday blossoms into lots of dreams come true.

මීට දගයා ඇතුලු කසුකුසු යූසර්ස්ලා.... හක්ස්

-ŴăśĦ-:
Happy Birthday ආදරණීය @teddy අයියා...!!!

teddy:
ThanK yOu WeWaaaaaaaa

araliyamala:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version