සුභ පැතුම් - wishes > අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

samaya satuta piri naththalak

(1/1)

nsgalagedara:
siyalu kithunuvanta samaya sathuta piri naththalak veva :003:

dagaya:
එසේම වේවා :045: :045: :045:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version