ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

හැර ගියදා ඔබ

(1/1)

wathsla:
හිනැහෙනු එපා තවත් රිදවන්න මසිත් ගැබ
නොහැක එය දරාගන්න බර වැඩියි හොද‍ටෝම
අහිතක් නොසිතුවෙමි සමු දුන්න ඔබ ගැන
පෙම් කරන්නේ කෙලෙසකද ඔබ
දෙසිතකට එක වර....
Navigation

[0] Message Index

Go to full version