ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

~ ~ * ඉඳිනෙමි මඟ බලා * ~ ~

(1/1)

doka:
ඉන්නා තුරු ළඟම
නොදැනේ අගය ඉහළ
නැතිදා ළඟ තනිව
පාළුව දැනේ බොහොම
නැතිදා මගේ අඩුව
නැතිද දැනුනේ දුක ඇයට
ඉඳිනෙමි මඟ බලා
රිදෙනාතුරු දෑස
දකිනා තුරු නෙතු මා හමුව :dft001:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version