ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

Obata ma ....

(1/6) > >>

Niro:
OBATA MA ADARAYA KALA BAWA METHARAM
MA DAMA OBA DURU RATA YANUTHURU
NODANIM
 :cry:  :cry:  :cry:
NIRO

Geetha:
Sina senna mata lowata pennata
denna obe eka sina podak....

Anonymous:
SINAHAWA ATHARIN KANDUALK UPANNA.........
E BAWA NODANEMA SINAHAWAKMA PEWA........


NIRO

Muthu:
Sadakaalika nowu looke...
Sadakaalika Premayak

Soya neka gam danaw peeeraaaaa.......
Gewu kaalaya

SIHINAYAK

Niro:
:?: KISIWAK NOKIYANA.............KISIWAK NO ASANA,
MUNIWATHA RAKINA LADUNI PABA.............

KALPITHAYAK MEDA THANI WOOO PAMANIN
MUWA GOLU LAGENA HINDINU EPA...............

KIYAGANNA BERI DAHASAK DE ETHA JEEWITHAYAKA..................????

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version