නීති රීති, කොන්දේසි - forum rules 'n regulations > අඬහැර | special announcements

Sorry,, U r Repeating Guys,,

(1/3) > >>

Cleo.:
VISIT
http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,2236.0.html

Hope you all read that,, But Still No Good Response,,

therefore I Hd to delete/Remove Following Repeated Posts,,


Topic/Topic Starter/Reason(Deleted Topic N  Topic Starter)


1/ Topic: Dont Forget To Live your Life! / Mahima/Knight

2/ TCleopatra:Please Appreciate Your Loved Ones.. Say "I Love You" 2 'em Whn U,,,,,,,,,,,,,,,,
« on: November 03, 2005, 08:37:28 PM » /Mahima/I Love Youopic: MY LOVE

3/ Topic: Why do Students Fail in Exam......./Pinckey/Pinckey:Why students fail exam....?????
« on: April 28, 2006, 11:42:34 AM »  :x  :x

Thaman Dana Ewa Thamantama Sihiya Ne


contd,.

Cleo.:
4/ Topic: Can U beleive ,This is a Tree  /Mahima/Sapukumara:Topic: thise is tree??? belive it!!!!!!!!!!!!!  ,OffTopics


5/      Topic: White peacock!! /Knight/Sududuwa:Sudu Monara  «  on: January 31, 2006, 03:23:23 PM » on OffTopics

Cleo.:
6/  Topic: IT RELATED PROVERBS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;) /Cleopatra/Mahima:     PRASTH PIRULA
« on: April 06, 2006, 07:12:49 PM »

and

/Sapukumara:menna 21 seyawasse prstha pirulu
« on: May 24, 2006, 12:38:14 PM »


7  Topic: Driving Styles!/Sachitha/     DRIVING STYLES
« on: September 22, 2005, 09:12:02 AM »Pinckey, and   /    Driving Styles ...
« on: November 25, 2005, 08:32:49 AM »Cleopatra


8   Topic: Hina ..hina wenna hina ;)/Sududuwa/     Meeyaaa
« on: March 16, 2006, 02:05:37 PM »Pinckey

   
9   

anishaa:
dear cleo akke,,
aluthing fn ekata ena membrs la parana okkoma post dakala naa .. ethkota eka repeat wenna pulwan ne.. eka post karana kotama meka repeat watenawa nam eyala eka post karana ekak naa nee nedaa ?

mam dan na meka mage adahasak ,, mam hithnawa adhas prakasha karanna puluwan kiala  8)

sutikki:

--- Quote from: poor me on June 07, 2006, 08:48:54 PM --- Dear admin,
 
 meke man dakina varadakuth penvanna puluvan neda.  :)
     
 ekama post eka ekama  namin public stage, off topics, litarature, other wishes tiyena velaval tiyenava.

     man hitanne eka post ekak eka thread eheka tibunama ethi kiyala.mokada kiyavanne apimane. :lol:

    anith eka other wishes vala kavi danne ey ?

 apita berida apita gelapena eka thenakata ape post danna paressam venna... :?
   anith eka disscussion area topics select karana eka genath poddak balagannako admin....


--- End quote ---
sis other wishes wala samaharu kawiliyanne ekath kawiyakin karana wishes ekak hindanee.. :)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version