සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > නිර්මාණික | creative writers lounge

~Sandawathiee !!! Epa~

(1/1)

Tiny:
Sandawathiee oya mata
                 poronduwa wenawada
tathi taruwa min mathuwa
                 tani nokarana bawata
Niyagayee ruduru belmata
                 wiyali lesa hasuwa
wiyali wuuuu hadawathata
                 mal wessa watinawada?

matasilutu hadawathin
             moora aa sithiwilla
yakadayayaka wedunidoo
            sekai mata eththatama
hitannee yali yalith
            rawatawi yei kiya
Uthum adara sithin
           peewa senehasa sada!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version