විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > පින්තූර ඉස්ටොරුව | image gallery

HOME

(1/4) > >>

CMB:

saradiel:
wowwwwww   :shock: :shock: :shock:
maaaaaara lassana gekak ne

manju:
me mama hada gathth pala yako........................

OOJA:

--- Quote from: manju on June 19, 2006, 05:13:41 PM ---me mama hada gathth pala yako........................

--- End quote ---

me wage palaka nam niskalanke unna haki...

manju:
kasadayak badinakam nidahase unna haki

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version