Author Topic: Japane jeewana ratawa...  (Read 7649 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Japane jeewana ratawa...
« on: November 13, 2006, 08:32:16 AM »
Advertisement
[email protected] jWvn rt`v..

jp`ny kQv|vhm apt a#[email protected][email protected] @m`n [email protected]~ sQwOvQl~lk~q? @l`[email protected]~ qQyRNR rtvl~vlQn~ ekk~ @ls g#@nn @m| [email protected] sv`rQyk~ yn~nt a#w~nm| v#nQ sQwQvQl~lk~ [email protected]~ [email protected]~ [email protected]`t s#kyk~ n#w. @mrt wr#N, wr#NQyn~ rFkQy` @s`ymQn~, [email protected]~m v#dQ qEr a{&`pnytw~ avRr#qE gNn`vk sQt jp`nyt ywQ. ewQ.

jpn~ k`n~w`v g#n kw` [email protected]`t apQ mRUw#[email protected]~m ptn~ gnQmR. [email protected]~ k`n~w`vn~ [email protected]~m @n`@vyQ ovRn~ k$m bWm sks~ krn~n vQX`l k`lyk~ n`s~wQ [email protected] n#h#. p#y x`gyk~ [email protected]~ a#wOLw [email protected]~ sQylE @qn`tm srQln a`h`r @v|lk~ sks~ kr gn~nv`. jpn~ pvRl @k~n~qY @vl` [email protected][email protected] v#d kQrWm @[email protected]~. s#mQy`, bQrQ[ pLmR w#n @[email protected] wmn~ krn rFkQy`vt. @g~ a#[email protected]~ @[email protected]` awr [email protected] b#[Wm, iw`mw~ adRyQ kQylyQ mA [email protected]~.. [email protected]~;@yn~m, qr#@v`~ avRr#qE hy hw @[email protected]`t ek~wr` pYm`Nykt s~v`{Wn @vnv`. qr#vn~t @b`@h`~ @q~vl~ [email protected]~m krgn~n pRr#qE pRhRNRvk~ lb`@qnv`. p`sl~ yn [email protected]~ qr#vn~ h#m @qn`@g~m [email protected]~ jAgm qErk}nyk~ [email protected]`. @m|v`@y~ bQl @gv`gn~n mRql~ @s`y`[email protected]~ ovRn~myQ. ihL pAwQvl [email protected] gn~n qr#vn~, p`r\tQ tyQm| kOmk~ @h`~ rFkQy`vk~ krl` @m| mRql~ @h`y` gn~nv.

jp`[email protected]~ @[email protected]~ [email protected]|kt k$mkt [email protected]`w~, l#@bn bQl @[email protected]` @bq`@gn wmyQ @[email protected]~ jpn~ mAgl uw~svykt shx`gQ vRN`m, [email protected]~ k$m pQM`@n~, bQl ewn s[hn~ @vl` [email protected]`. e~k mAgl& uw~svyt a`r`{n`v lbn @kn` vQsQn~m @gv` q#mQy yRwOy.

h#m @qyk~m, mRql~ mw pqnm| @vn nQs`@q`~ h#@m`~m, mA mRlQnRw~ kQv|v` [email protected]~ rFkQy`vt mRl~ w#n @qnv`. e~k wmyQ, jp`[email protected]~, a`r\}Qk qQyRNRvt @h~wOv.

jp`ny @b_q~{ rtk~. [email protected]~ [email protected]~ a`gm a#q#hWmt [email protected] n#BRr#v @k`@h`mq?

a#w~wtm, jpn~ ay bRq~{`gm [email protected]~ n#h#. p`sl~ a{&`pny wOLw~ ey vQ;yk~ h#tQyt [email protected]~ n#h#. pn~slkt gQhQn~ aw~pRdQyk~ ghl` sl~lQ tQkk~ vQsQ krl` a`phR aw~pRdQyk~ ghl` h#rQl` env. ovRn~t pn~sl avX& @[email protected] mrNyk~ vRNhm. jpn~ k`n~w`vt wmyQ v#dQpRrm @gqr mRlQkw~vy l#@[email protected]~. s#mQy` hm|b krn v#tRp pv` a#[email protected]~ awt @gnw~ @qnv`. in~psR rFkQy`vt yn awr qQnpw` @p`ktQ mnQ bQrQ[@gn~ lb`gn~nv.

jpn~ sm`jy gw~whm nQr#vw s`m`n& @qyk~ bvt [email protected]`. @qm`pQyn~ qr#vn~ smg nQr#vwQn~ qQy n$m krnv`. [email protected]~ [email protected] nm| k`n~w`vk~ @k`t klQsmk~ a#[l` [email protected]`w~, pQrQmQ h#rQ h#rW bln ww~w~vyk~ [email protected]@n~... nmRw~ ert e~ [email protected]~ ww~w~vyk~ n#h#.

jpnRn~ g#n kw` [email protected]`t [email protected]~;@yn~ ekk~ kQyn~n o|@n~. ovRn~ swOv a#wQ v#dkt a#wQ k#[email protected] h#kQy`v. anQw~ ek o|n$m v#dk~ krn~n gQyhm ovRn~ swOv [email protected] s#LsRm| shgw bv [email protected]~ vQs~wr krn~n b#rQ wrm| vQX`lyQ. @m| gwQy k`n~w`vn~tw~ adRvk~ n#wQv [email protected] mRUw#[email protected] v#d ik~mNt @[email protected][email protected]~ e~ nQs` wmyQ. [email protected]~ ek wmyQ [email protected]~ hRMk~ k$m sks~ @[email protected] [email protected]~myQ. @s`~s~ vr\g q`l` sks~ krn e~ a`h`r [email protected]~ k$v` kQyl apRlk~ q#@[email protected] n#h#. ovRn~ m`U pv` [email protected]~ k$mt sks~ krnv`. [email protected]~ sRpQrQ @vL[ s#l~ [email protected]~ prQsm`p~} ar\}@yn~m sRpQrQyQ. m`U @pw~w mQLqW @gn a`@v`w~ ey @s`~qn~ntvw~ avX& n#h#. @kLQn~m a`h`ryt sks~ krn~n pRUvn~ a`k`ryt a#sRr#m| krl` [email protected]`.

jpn~ sm`[email protected]~ q#rQyk~ v#dQvQyt pw~vWm [email protected]~ @qyk~ [email protected]~ @k`@h`mq?

a#w~wtm, [email protected]~ qQyNQy v#dQvQyt pw~vRN`q, [email protected] @qyk~ [email protected] kQyl mvRvr#n~ [email protected] n#h#. sRpRr#qE prQqQ, a#y p`sl~ ynv. [email protected]~ [email protected]~ ml~vr uw~sv kQsQvk~ n#h#.

jpn~ k`n~w`[email protected]~ a`rk~;`v whvRr# @vnvq?

apr`@q~ kQyn~n b#h#. jp`[email protected]~ [email protected] @b`@h`~ @[email protected]~ nWwQ gr#kyQ. ym| apr`{yk~, vrqk~ sQqEvRN @vl`vt qErkwn a#mwOmk~ qWl`, vQn`dQ phk~ a#wOLw @p`[email protected]~ env. e~ @[email protected]~m It qVRvm| @h`~ vQs[Em| l#@bnv`. m$wkqW @p~r# j`[email protected]~ vQsQn~ jpn~ q#rQyk~ qR;Ny krl` mr` qm` wQbRN`. qQn kQhQpyk~ a#wOLw, jpn~ @p`lQsQy vQsQn~ apr`{k`ry`v al~l` gnR l#bRv`. e~ [email protected]~m ik~mNQn~m nWwQy kYQy`w~mk vRn`. m`{& nWwQy kYQy`w~mk @vnwOr# vQX`l avqQykQn~ hQtQy`. n#wQv m`{& e~ sQq~{[email protected]~ jRgOp~s` jnk p#w~w @n`@vyQ is~mwO [email protected]~.

jp`[email protected]~ wr#N, wr#NQyn~ awr a`qry, lQAgQkw~vy [email protected]~ @q~vl~vlt asWmQw nQqhsk~ [email protected] @n~q?

wr#N qRvr# pRw~wO in~n @qm`pQyn~, qr#[email protected]~ sm|bn~{km| kYQy`k`rkm| g#n e~ wrm| wqQn~ hQwt [email protected] [email protected] n#h#. ovRn~ qr#vn~t q#rQyn~t uprQm nQqhs qWl` wQ[email protected]`. [email protected]~ an`gw shk`ry` @h`~ shk`rQy @s`y`gn~n ovRn~t uprQm nQqhs [email protected]`. @b`@h`~ wr#N wr#[email protected]`~ vQv`hyt klQn~ ek vhlk~ yt i[l` (Ksdsbt oqt#ey#r: wmyQ vQv`hyt sRqEsRq n#q~q kQyl wWrNy [email protected]~. ep` nm| @vn~ @vnv`. o|n$ nm| [email protected]`. mt @m| @m`@h`@w~ ek sQq~{Qyk~ mwk~ @vnv`. avRr#qE qhwOnk p`sl~ XQ;&`vk~ g#b| gw~w`. e~ avs~}`@v| a#[email protected]~ p`[email protected]~ gOr#vrQyvw~, mvvw~ klbl [email protected]~ n#h#. ovRn~ @[email protected]` qQyNQyvw~ [email protected] gQhQn~ gb|s`vk~ [email protected] a`v. nmRw~ [email protected]~ [email protected] mvk~, qQyNQyk~ @m| ww~w~vyt pw~ vRN`nm| @m`n [email protected]?~ lQAgQkw~vyt [email protected] sWm`vn~ @b`@h`myk~ a#rQl`. e~ sAs~k^wQy apQ [email protected]~ @}rv`qW bRq~{`gm [email protected] rtk ayt hRMk~ a`gn~wOkyQ.

jpn~ k`n~w`[email protected]~ [email protected]~ k`n~w`vn~ [email protected] gwyRwO hRMk~ @q~vl~ [email protected] ovRn~ hrQm kdQsryQ. pQrQmQn~ krn o|n$m v#dk~ krn~n ovRn~t h#kQy`v [email protected]`. krnv`. s~k#ml~ v#nQ q#v#n~w v`hn pqQnv`.


@m aqhs\ @k`lB vQX\v vQq\[email protected] kwQk`c`r\y mn\gl` r`jpk\; m|hw\[email protected]\
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #1 on: November 13, 2006, 09:38:47 AM »
Queen,

Thank u.

Mata KIyanna,,meka MULU japanetama podu thathwayakda?..yam yam palathwala ..bahutharaya mehemada?

mek aoverview pic ekakda?

Thawath me gena wistara thiyenawanam ekathu karala apita denna
thanx again
#HG
-C

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #2 on: November 13, 2006, 01:25:16 PM »
Cleo akke,
 mm jp`@n ngr wOnk jWvw\ @vl [email protected]`. [email protected] aw\q$kWm| vlt anEv @mk mElE jp`@ntm @p`qEayQ.
                        klQn\ [email protected] sqhn\ @n`vEn @qvl\ tQkk\ mmw\ ekwO krn\nm|
                @m| [email protected] qQk\k`sqy kQyn\@n iw`mw\ sElE @qyk\.aq wWrny krl @ht qQk\k`s`q @vnv` @my`l.mm v$d krn w$n jp`n\ pQrQmQ @[email protected]\ @b`@h`m s$h$l\[email protected]\ avQw\ kQv|v [email protected] bQrQqt @pm|[email protected]\ in\nv apQ @ht [email protected]`s\ @vnv` kQyl mt aqh` gn\n @brQun.
                               wvw\ @qyk\ qr#@v` @qm`pQyn\t gr# krnv` @g`d`k\ adEi.av| r#qE 18 @[email protected]`t eyl` @gvl\ vlQn\ pQt @vl` wnQym jWvw\ @vnv`[email protected]\ [email protected] [email protected] @qm`pQyn\ unw\ qr#vn\@gn\ v$dQ s$lkQl\lk\,gr#sr#vk\ bl`@p`@r`w\wO @vn\@n n$h$
                 v$d krn h$m jpn\ @[email protected]\m rjyt @gvQyyEwO anQv`r\y rk\;n mEqlk\ [email protected]` iwQn\ eyl` mhlE un`m m`sQkv jWvw\ @vn\n  [email protected] mEqlk\ e'ayQn\ @[email protected]`,@m [email protected] @qvl\ nQs` wmyQ @my`l @vdt mElQk w$n @qn\@n.
                                  @m [email protected] vys\ @bqyk\ @n`@mwQv [email protected] @[email protected] [email protected] lQn\gQkv [email protected]\n @h`tl\ [email protected] e'v vl @k`yQwrm| qErt pEq\glQkw\vy @[email protected] kQv|@v`w\ v$d krn @[email protected]` pv` @h`@tl\ ekt en yn ay mEn @n`[email protected]\nyQ ktyEwO krn\@n.
avX\y @[email protected]\m kmryt [email protected]\@n yn\wY mgQn\ bQl pv` @gvn\@n yn\wYyk\ mgQn\ @h`@tl\ [email protected]\ pQt vn @m`@h`w qk\v` kQsQm @[email protected]\v a#s [email protected]\@n [email protected]| @qvl\ sQq\q @vn\@n [email protected] avsr a#wOvyQ
                       ac`r qr\m awQn\ nm| vQXQ;\tyQ.qkQn [email protected] @[email protected] sEb uq$snk\ ,sEb qvsk\ [email protected] @qvl\ kQyn\n amwk krn\@n n$h$
                                   iwQn\ [email protected]\ aw\q$kWm| vlt anEv mm hQwnv` @m @qvl\ mElE jp`@ntm @p`qEayQ kQyl
                              [email protected] rtt @m @qvl\ @[email protected]\@n n$h$ wmyQ nmEw\ @m h$m @qykm sn\klnyk\ wmyQ @m [email protected] qQyEnEv
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #3 on: November 13, 2006, 01:54:55 PM »
 MATANAM HITHENNE OKA DIYUNUWE SANKALANAYAK NEWEI,,,,

Diyunuwen passe ethi wechcha wena wena dewal wala ahithakara ebbehiweemak kiyala..kohoma unath digata me gena katha karamu.

Oya meka tawa thorathuruwalin pohosath karanna.

======================
Me,,eka newei nangi..
Eka newei
 :P
Mata oyage sinhala kiyawanakota hina yana eka nawattaganna behene
 :lol:

poddak  type karala purudu wenna thawa :D nettan wena wena ewa kiyawei oyata #WNK


Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #4 on: November 13, 2006, 02:40:31 PM »
me nondi danan enan epa harida :x bohoma amaruwen okath kara gaththe  :lol:  akuru thama purudu nehe kiyawaganan beri kamak nehe ne  :o
                   Ane akka pls meke weradi hadanna nethnam minissu mata nadu dai sinhala bashawa wikurthi karanawa kiyala :lol:
                 
« Last Edit: November 13, 2006, 04:28:35 PM by Q »
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #5 on: November 13, 2006, 09:22:07 PM »
thanx queen, for this article,

waradhunath waradhi waradhi hari uthsaha karana eka hondai queen sis,
cleo akka thamai mageth sinhala wyakarana waradhi haduwe. ambo welawakata mage sinhala grammer spellings nam charter nedha akke,
eth akka wage hari waradda pennala dhena kenek inna eka apita loku haiyak


ewagema waradhi pennuwama nihatha maaniwa piliganna ekath uthum miniskamak.  :D

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #6 on: November 14, 2006, 12:18:10 PM »
Dear Bodhi,
               Mama dannawa meke godak akuru weradi kiyala   :D eth mata e akuru gana widiya danne nehe mata meka sinhalenma danna one una eka nisa puluwan widiyata demma.mama balaporoththu una kawru hari nondiyak dai kiyala  :lol: cleo aka mata kiyala dennam kiwwa akuru hadaganna widiya :)
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #7 on: November 14, 2006, 01:29:34 PM »
MATANAM HITHENNE OKA DIYUNUWE SANKALANAYAK NEWEI,,,,

Diyunuwen passe ethi wechcha wena wena dewal wala ahithakara ebbehiweemak kiyala..kohoma unath digata me gena katha karamu.

Oya meka tawa thorathuruwalin pohosath karanna.

======================
akka oyage kathawath eththa thamai onawata wada onema deyak onema nehe kiyalath kathawak thiyenawane diyunuwe ahithakara balapeem uth me ratawal wala bohomai             
                      Ape rate thiyena sadacharaya , sanskruthiya me ratawal ekka balankota godak ihalai.eth akka me minissuth api hithana widiyatama hithuwoth mama hithane nehe me ratawal me widiyata diyunu wei kiyala
             Mama ape rate sadacharaya sambanda samahara dewal meyalata kiwwama meyala mata hina wenawa :x ewelawata nam hodata randu karanawa  :D
                      Mama me rate dakina kemathima deyak thamai, Hoara kama kiyana de godak adui hora kamak sidda unath eka sidda wenne pita jathikayekgen thamai.Gehenu kenekta onema reyaka baya nethuwa eliyata behela yanan puluwan raththaran ,diyamanthi wage dewal baya nethuwa peladagena yanna puluwan.Japan aya ehek eralawath balanne nehe.ekata hethu 2 thiyenawa 1,anunge dewal kadawada ganne nethuwa jeewath wenna puluwan arthika mattamak thiyenawa bahutharayakata ,2.me rate neethiya godak ihalai kisima niladariyek salli walaya thamange rajakariya pawala denne nehe eka nam godakma agaya karanna one .Ape rate e thathwe enna ennama pirihenawa neda :(
             Irisiyawa,Kuhaka kama wage dewal me minissu laga eththema nehe .mokada katawath welawak nehe kagewath dewal hoya hoya irisiya karanna.kadisara kama gena kiyanan wachana nehe .konda bimatama nemena tharam kudu una achchilath thamange kuburuwala .elawalu kotu wala weda karanawa.hema kenekma thamanta thiyena podi idaka hari thamanta prayojanawath wagawak kara gannawa
                     Mama mehe dekka thawath wishesha deyak thamai kochchara salli karayo unath kisima gedaraka servent kenek nehe. podi lamai inna hemoma wedata yanakota lamaiwa diwasurekum madyasthana walata dala yanawa.
           company wala loku thanthuru darana aya unath tie coat dagena awilla putuwala idagena inne nehe samanya sewakayoth ekkama hari hariyata weda karanawa.
 eg/ mama mehe awilla first interview ekata giya dawase visiting room eke api idagena innakota mama dekka madi wayasaka pudgalayek bima badagaga polowa madinawa :) eya apiwa dekala poddak inna kiyala ethulata giya ,ayemath tikakin eyama awilla mawai mage akkawai interview kala balanakota eya thamai me company eke Boss eyata e wage companies 5 thiyenawa
                 E wage me ratawal wala tharathiram bedayak nehe.Hebei minissu nam athmarthakami :x.samahara welawata mata hithenawa meyalata hithak papuwak nedda kiyala :x
Eg/ dawasak mamai akkai weda iwara wela comoany eke wahaneka gedara enakota car ekak loriyak ekka accident wela thibba car eka peththakata wisi wela loriya thibune duraka eke thathwe kohomada kiyala mama dekke nehe namuth car eke manussayage  oluwai ath dekai doren eliyata awilla thibuna ath deka wisi kara kara dagalanawa e manussaya mama hithanne kanda kotasa ethule  hira wela  ithin ethanin yana eka japan manussayek wath balanne nehe eka eyalage rajakariyak nemei kiyala mama kegehewwa ape driverta ane ara manussayawa eliyata gamu kiyala e miniha mata benna eka ape wedak nemei dan embulense and policiya  enawa ethi kiyala mata mara tharahai :x eth mama asaranai . e wage hithak papuwak nethi weda nam godai meyalage
                           Ithin akke oka thamai thathwe  :) hoda wagema narakath godai .liyanna giyoth nam poth ganna liyanna puluwan  :) namuth oyalata meka kiyawana epa wei eka nisa thawa tikak passe liyannam :D
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #8 on: December 14, 2006, 08:34:40 AM »
jpn~ jny`t s#nsRm @qn @}rvqW bRqE qhm

- a`c`r~y wvlm {m|mQk hQmQ jQnWv` sQt lQyyQ


jpn~nR nm| hpn~nRy y#yQ kQymnk~q pQLQg#nWmk~q ap awr a#w. jpn~nR [email protected]~ rtt @b`~m|b q#mR nQs` @h`~ s#bvQn~m ovRn~ @[email protected]~m k`r~yXWlW j`wQyk~ y#yQ pvwQn pYkt pQLQg#nWm nQs` @h`~ ey ap sm`[email protected]~ pQLQg#nWmt lk~ vRv`q#yQ @n`qnQmQ. enmRw~ jpn~~ rtt a`sQy`@v| pmNk~ @n`v mRU @l`[email protected]~m k`r~mQk w`]NQk a`qW sQylE aAXvlQn~ aq qQyRNRm rt @ls s#lkQy h#kQy.

e~ g#n vQv`q kQrm wrmk~ vQv`q`w~mky. avRr#qE 60kt pmN @pr pY{`n ag ngryn~ sQyl~lm awQXyQn~m vQn`X vW gQy rtk @mm qQyRNRv nm| vQX~my jnky.vd`w~ a`X~v`q jnk sQw` g#nWmt wrm| aphsR [email protected]~;W sQqEvWmk~y. [email protected]`~XWm`, n`gs`kQ awQXy qr#NR prm`NR @b`~m|b aq jp`ny wOL @X`~kjnk iwQh`syk @k`ts~ pmNQ. [email protected]~w @ls iwQrQ kL ek~ sw& ntbRn~ shQw @g`dn#gQl~lk~ h` e~ avt a#wQ s~m`rk h#r#NR vQt an~ sQylE ntbRn~ @k_wOk`g`rvl pYqr~Xn kOtQ wOLy. aq bQhQQvn h` an`gw prpRrt sQy [email protected] @X`~kjnk k`lprQc|@C~qyk~ pQLQb[ vQX~myjnk kOwOhly qnvn [email protected]|qW anRs~mrN sthn~y.

psRgQy gWY;~m nQv`dR [email protected] jp`[email protected]~ svr` XYWE lAk`r`[email protected]~ v#dvsn ap kl&`N mQwY @[email protected][email protected] sWlxqY [email protected]~ a`r`{n`vkQn~ jp`[email protected]~ swQ @qkk sAc`rykt apt avs~}`v l#bQN. em aw~q#kWm| a#[email protected]~ @[email protected] @mm sthn jpn~ jn [email protected]~ ap qEtR [vQ{ p#wQkd pYwQnQr~m`Ny krn~nk~ @vnv` @mn~m m#qhw~ sQwQn~ [email protected]~ sm`j vQq&`w~mk q^;[email protected]`~NykQn~ qkQn~nt gw~ uw~s`hyk~ bvq kQvmn`y.

pY{`n qRpw~ hwrkQn~ h` wvw~ anR kOd` qRpw~ qhs~~ gNnkQn~ smn~vQw jp`nyt ip#rNQ iwQh`syk~q a#w. pYm`[email protected]~ [email protected] @vns~ vR @q~XgONQk xS vQ;mw` h` sAs~k^wQk a`qW vQvQ{[email protected]~ vQcQwY vR @mm pY{`n qRpw~ hwr kQyR;R, ;[email protected]`~kO, @h`n~sR h` @h`[email protected]`~ nmQn~ h#[[email protected] @h`n~;R qRpw vQX`lm qRpw vn awr, ehQ ymgO;Q, [email protected]`~;Wm`, okym`, [email protected]`[email protected]`~n`r`, vkym`, n`@g`y`, @t`@y`m`, [email protected]`~, ymn;Q, syQtm`, kng`v`, ;Qc`, @t`[email protected]`~, okhm`, ibrkQ, @t`;QgQ,fRkOX`m`, nQg`t`, ymgw`, akQw`, mQy`gQ, [email protected], [email protected]`rQ h` [email protected]`kQw`, v#nQ pY{`n pYsQq~{ ngr pQhQt` a#w. kQyR;R [email protected]~ pY{`n ngr @ls hk`t`, n`gs`kQ, [email protected]`@w`~ mQys`kQ [email protected]`;Qm`, ibRsRkQ nm| kL h#kQy.

;[email protected]`~kO [email protected]~ pY{`n ngr @ls wkmtQsR, kg`v`, @w`kO;Qm`, @k`vW, ehQm|, mtQ;Ry`m`, uvjQm` q#k~vQy h#kQy. @m| qRpw~ [email protected] r`wWY nv`w#n~ gw~ ngr h` pn~~sl~ h#r#NvQt @m| pY{`n ngr sQyl~lk~m v`@g~ adR wrmQn~ p#y x`gyk~vw~ @mm sAc`[email protected]~qW ap gw krn~nt uw~s`h gnR l#[email protected]| @mm sAc`ry vd`w~ ar~}vw~ kr gnR pQNQsmy. sQvRvn qRpw vR @h`[email protected]`~ @[email protected]~ alAk`r jnghnyq adR uq&`nvlQn~ pQrQ qRpw vn awr, ehQ @q~X sWm`vkt gQy nmRqE brpwl akONR shQw an~wr`yk`r @q~XgONQk ww~w~vyk~ wQbR qQnk~ vR b#vQn~ bl{`[email protected]~ akm#w~w prQqQ ehQ sAc`ry akm#[email protected]~ nmRqE aw~hrQn~nt sQqEvQy.

@m| ayRrQn~ uwOr sQt qkONtw~, n#@gnhQr sQt bthQrtw~ pmNk~ @n`v vyB, Is`n, [email protected]`N a`qW at qQs`vtm @mwrm| @ktQ k`lyk~ wOL @mm qRpw~ [email protected]~m sAc`ry krn~nt apt hyQyk~ lb`[email protected]| rhs nm| @l`[email protected]~ @v|gvw~m qEm|rQy @s~v`v @ls nm| qr` a#wQ jpn~ qEm|rQy j`[email protected]~ ;[email protected]~ nm| awQXy [email protected]`[email protected]`~gW qEm|rQy @s~v`vyQ.

pY{`n ngr smg a$w pQtQsr y#yQ kQvh#kQ gm|qnv|vlq sAc`ry kL @mm c`rQk`@v|qW ap qEtR [email protected]~;y nm| a$w a$w gm| nrgvl pv` @t`[email protected]`~ [email protected]~ a#wQ phsRkm| vQX`l [email protected]~ smv vQhQqW @g`s~ ekm a`k`[email protected]~ qQyRNRvk~ qk~nt l#bWmyQ. ey s#bvQn~m pRqEm eLvn sRUy. kr~m`n~w X`l` h#m w#nkmy. a$w @wk~ vQhQqEn kOBRr#y`yn~ @[email protected]~ sXYWEky. h#m gmkm aAg sm|pRr~N p`sl~ a#wQ @hyQn~ [email protected]~ jnpQYy p`sl~ v#nQ vrpYs`q slkONR mnAkl~pQwvw~ asn~nt n#w. [email protected]~ p`sl~ nQl a#[Em [email protected]~ @mn~m ls~sny.

@mhQ a#vQqQn h#m @knkOtm mRhRN @qn~nt vn brpwlm g#tlEv x`;`vyQ. iAgWYsQ a`qW x`;` kw` [email protected]~ iw`m al~p [email protected] ovRn~t sAc`rkyn~ @gn~v` g#[email protected]| avX&w`vk~ s#bvQn~m n#w. e~ nQs` ap rtvl @mn~ sAc`rkyn~ [email protected]~ bl` sQtQn sAs~k^wQyk~ @[email protected]~ a#wQ krn [email protected]~; v&`p^wQ qk~nt n#wQ wrm|y. kLQn~ ugw~ aw&vX&m vcn kWpyk~ h#@rn~nt aw~p`vlQn~ @[email protected] vQX~vmy x`;`@vn~ iAgWYsQ, pYAX a`qW ekqE x`;`vk~vw~ kw` @n`krn em a$w gm|vl qQn @qk wOn gw [email protected]~ jWvQwyt n#vRm| vR @b`@h`~ aw~q#kWm| ekwO krmQnQ. ovRn~ s#bvQn~m sRhqXWlWy. [email protected]~XQkyn~t slkn bv @[email protected]~. a#w#m| a$w gm|vlt [email protected]~ sQvRrq ovRn~t nRhRr# nRpRr#qE @s~y. kQy`@qn~nt kYmyk~ n#w. [email protected]`kQw`vl jpn~ pn~slk gw kL qQn @[email protected] sQylE phsRkm| lbmQn~ [email protected]~ ekqE vcnyk~vw~ kw` @n`krmQnQ. em vQn~qnyq s#bvQn~m cmw~k`r jnky.

@mm qEm|rQy gmn~vlqW vQvQ{ a`k`[email protected]~ ugwOn~, @q~Xp`lkyn~, mh`c`r~yvr#n~, [email protected]~r#vn~, gOr#vr#n~, cQwY XQl~pWn~ a`qW vQvQ{ @]~wYvl pYvWNyn~ r`XQyk~ vrQn~vr mRNg#sQn. ap ovRn~ smg nQrn~wrv @q`dmlEvWmQ. smhr#n~ [email protected]~ iAgWYsQ asRr#vmQn~ q [email protected]~ iw` q]@ls kw` krn~nt k#m#w~wk~ q#k~vWm h#mvQtm mhw~ as~v#sQl~lk~m vQy.

@m| h#mvQtm [email protected]~ k`r~mQk w`]NQk nRwn ihLm qQyRNRv agy krmQn~ @b`~m|[email protected]~ vQn`X vR rtk~ @m| nQs` qQyRNR ww~w~vykt @g`dnAvn~nt obl` kL k#pvWm @[email protected]~ uq`r @n`@v|q#yQ agy kL h#m vQtm ovRn~ qEn~ wWrN`w~mk pQLQwOr s#bvQn~m wvw~ [email protected]~;W kw`n~wryk vQX~myjnk p#wQkdk~ apt @hLQkrv`ln~nk~m vWy. e~ pQLQb[ [email protected]~ a`kl~py apt vd` s`kl&@yn~m pYwQvQr#q~{y.

@b`@h`~ @qn [email protected]| qQyRNRv qQyRNRvk~ @ls s#lkQv h#[email protected]~ @[email protected]~q#yQ brpwl @ls pYX~nykt ngmQnQ.

lbn swQyt


7 dec lakbima

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #9 on: December 14, 2006, 08:36:23 AM »
jpn~ jny`@g~ m`nsQk sRvy

psRgQy [email protected]~

jp`[email protected] bRqE qhm a#w. [email protected]`~ a`qW e~ LMQn~ yn wvw~ a`gm|q r`XQykQ. jp`nyt a` bRqE qhm k`l`n~wryk~ [email protected]~ vQvQ{ h#lh#p~pWm| sm|mQXYNvlt @g`qEr#v aq ey mLvRn~ a#qhWm pQNQs @vn~ vR (wmb#r~k Im``ysQp#- a`gmk s~vx`vykt pw~v a#w. awQXyQn~ vQX`l vR jpn~ pn~sl~ iw`m {nvw~ a`ywn vn awr, vQv`h uw~svq, mrNq, in~psR v`r~;Qkv krnR lbn pRq sQrQw~ s[h`q @vnw~ sm`jyk @s~v` pQNQsq jpn~ xQ]Rn~~ @pLg#sW sQtQwQ. sm`jy [email protected]~ [email protected]~]` [email protected]~ epmNk~ bvq @[email protected]~. m` q#ngw~ ek~ sQq~{Qv`ckykt anRv jpn~ xQ]Rv LM wm [email protected]| sQylE mQygQy [email protected]~ qQn vkv`nR vQs~wr @l~Kn a#w. eqQn [email protected]~ jpn~ [email protected]`~ wm a`gmQk a#[[email protected]~ s#rsW em @gqrt ywQ. [email protected]~ en bv qn~n` @gqr [email protected]`~ @q`r ywOr# kw` krgw~ prQqQ nQymQw w#n wb` wm v#d r`jk`rQvlt pQtv ywQ. @q`r a#r @gqrt a#wOUvn xQ]Rv @gqr pRj`sny LM pRj`v wb` pQn~ qW e~ asl a#wQ rwO lQyRm| kvry (mRql~q) @gn pn~slt v#dm krwQ. jpn~ bRqE [email protected] srl kw`n~wry @myyQ. @m| nQs` jp`n jnw`v aq mRhRN p`n @x_wQk [email protected]| brpwl m`nsQk ashnvlt l#@bn pQhQt @[email protected]~m hWnw`vyt pw~ vW a#w.

jpn~ qEm|[email protected]~ hmRvR @m| pYbRq~{yn~ smg [email protected]~ @}rv`q bRqE [email protected] hry h` vQps~sn` x`vn`v pQLQb[ @ktQ h#[Qn~vWmk~ krmQn~ jp`[email protected]~ @b`@h`~ mQnQsRn~ mRhRN @qn k`r~y bhRl awQ{`vnk`r vQ]Qp~w m`nsQk g#tlE [email protected] in~ lb`qQy h#kQ shnXWlW q`[email protected] Xk&w`v pQLQb[ aqhs~ pL kL vQt ovRn~ e~ sm|bn~{@yn~ q#k~vR unn~qEv @[email protected]~m pYXAsnWyy. [email protected]~jjnky.

@myQn~ p#h#qQlQ @vn pYbl sw& nm| jp`[email protected]~ @mm [email protected]`~;Qw, @x_wQk [email protected]| uprQmy xOk~wQ vQ[Qn jnw`v @b_q~{ x`vn`v bWjyn~ [email protected]~ @r`~pNy kL h#kQ pQp`sQw @w`~w#n~nk~ bvy. {[email protected]~ hry h` x`vn`@v| sRvy gYhNy krn~nt avX& pY`s`AgQk prQsry @mm sm`jy wOL vQX`l @lsm smWpkry vW a#wQ bvy.

bRqErqEn~ bQhQkL mRl~ sAG sm`jyt [email protected]`~ s#bvQn~m @l_kQk rs ihLQn~ xOk~wQ vQ[Q sQtRvr#n~, rjvr#n~ @h`~ [email protected]~ qR qr#@v`~y. s#p g#n klkQr#@N~ aw^p~wQkr a`X`@vn~ @hm|bw~ [email protected]`~ ovRhRm vRh. {[email protected]~ mry @hvw~ y}`r~}y @w~r#m| gn~nt e~ ww~ [email protected]`~{ym mh`w~m r#kOlk~ vR bv m#nvQn~ pYw&]y. sQyl~l qEk~ shQwy. @vns~ vn sRUy y#yQ [email protected] h` em s~v`x`[email protected] vh` klkQr#NR ovRn~ eym vQXOq~{Qyt @hvw~ nQvWm pQNQs mg kr [email protected]~ [email protected]

[email protected]`[email protected]`~ nrgy gw~ kL ey pn~sl~ vQh`r pQr#NR vQX~myjnk pRN& xSmQykQ. awQvQX`l p#rNQ alEw~ vQh`r pn~sl~ qhs~ gNnkQ. swQykQn~vw~ nrB` nQm kL h#kQq#yQ s#k [email protected]~. e~v`hQ bRq~{ pYwQm` nQr~m`N, cQwY, @g`dn#gQlQ, @q`rtR, pdQ @pLvl~ p#rNQ r`j{`nQ smyn~hQ @s_x`g& s`dm|brv kQy`p`[email protected]~ jWvm`n apRr# nQr~m`Nvl iwQh`sy apt sQhQpw~ krmQnQ. n`r`, kmkOr`, syQbRtQsR v#nQ @l`v vQXQ;~twm bRq~{ pYwQm` nQr~m`N @m| pRAcQ [email protected]~ nQr~m`N kOslw`v awQXy uq~q`[email protected]~ hVg` [email protected]~ s#b$ @b_q~{ r`j&yk s~vr~Nmy yRg sjWvW @lstm mwk~ krvmQnQ. e~ eq`y.

@h`n~;R [email protected]~ sQt ;[email protected]`~kO qRpwt gmn`gmny s[h` wnv` a#wQ [email protected]`~ mWtr~ gNn`vk~ a$wt [email protected] @y`~{ kNR [email protected]~ sQtRv` a#wQ q#v#n~w mh` p`Lm @m`[email protected]~ [email protected]~r# w`][email protected] vQXQ;~t kdyQmk~ slkONR krnv` pmNk~ @n`v @m| kOd` [email protected]~ @mq` nQr~m`NXWlW cQn~wnyq @m`nvt @hLQ krvyQ. epmNk~ @n`v rt pRr`m qk~nt a#wQ ahs ust [email protected] mh` wtQtR @g`dn#gQlQ, sQylE phsRkm| shQw anr~G mAm`vw~, kr~m`n~w X`l`, kd s`p~pR, pYqr~Xn X`l` h` sQylEm vr~gvl ihLm [email protected]`[email protected]`~gW v`hn, qRpw~ hrh` [email protected] awQ nvWnwm @b`~tQtR, n#v| @s~v`, s~vx`v {r~my pv` @n`usRln [email protected]| mh` jgw~ kQYy` k`rkm|y. kSBQn~ @mn~ kdQsrv qEvn [email protected]~q vQvQ{ [email protected]~ alEw~m v`hnvlQn~ h#m ngryk~m pQr a#wQ awr, e~v`hQ s#lsRm| @[email protected]~m ls~sny. @m| q#n~ q#n~ h#qEv`k~ @mn~ alEw~y. pQrQsQqEy. ihLm k`ryk n#gW kOBRrt en jpn~ @g`vQy` v`yR smWkrNy krn lq tY#k~tryk v#d kryQ. @m| ap ehQ sQtQ gWY;~m s^[email protected]| nQwr @pNRn qr~XnykQ.

XYW lAk`@v| @b`@h`~ ngr @mn~m a$w pQtQsr gm|m`nq @l`v pYsQq~{ [email protected]~ xQ]Rn~ [email protected]~ nQs`@vnQ. e~ [email protected]| mRlt [email protected]| nm @y`qn b#vQnQ. jp`[email protected]~ sQylE gm| pYsQq~{ vW a#[email protected]~ v`hnvl nm| @ls gm| h` ngrvl nm| @y`q` a#wQ @hyQnQ. @t`@y`t`, kvs`kQ, @y`@k`@h`m`, ymh`, mQtQsRbQ;Q, sRsRkQ, @h`n~d`, nQs`n~ ekW @mkW sQylE v`hn nm| gm|vl nm|y. a#w#m| gm| a$w a$w pQtQsrmy. @myq @vnw~ rtvlQn~ jp`ny [email protected]~;W krvn blvw~ @lstm ovRn~ wOL nQsM [email protected]~ a#wQ j`wQk`xQm`ny pQLQBQbR krn~nk~ @n`@v|q ?

a`c`r~y wvlm {m|mQk hQmQ jQnWv` sQt lQyyQ.


lakbima 14 dec

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #10 on: December 27, 2006, 11:42:47 AM »
2nd World war eken passe
Japan Janathawa yali nagi sitiye sheegrayen
eeth eesamagama American waru
owunge Thuppahi sanskruthiya ee assata Ringawanna uthsaha kara
eke result ekak thamai me dan japanaye thiyenne

« Last Edit: December 27, 2006, 11:47:17 AM by Mahasen »

poor me

 • Guest
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #11 on: December 27, 2006, 04:40:42 PM »
2nd World war eken passe
Japan Janathawa yali nagi sitiye sheegrayen
eeth eesamagama American waru
owunge Thuppahi sanskruthiya ee assata Ringawanna uthsaha kara
eke result ekak thamai me dan japanaye thiyenne


    well said bro....  yes this americans involved each country each community and destroy thier own culture tradition etc....
 dats y i hate americans...... those idiots ar thinking that they ar such big cultured ppl....... :evil: :twisted:

Offline kkgini

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 82
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #12 on: December 27, 2006, 05:13:41 PM »
Cleo akke,
 mm jp`@n ngr wOnk jWvw\ @vl [email protected]`. [email protected] avX\y @[email protected]\m kmryt [email protected]\@n yn\wY mgQn\ bQl pv` @gvn\@n yn\wYyk\ mgQn\ @h`@tl\ [email protected]\ pQt vn @m`@h`w qk\v` kQsQm @[email protected]\v a#s [email protected]\@n [email protected]| @qvl\ sQq\q @vn\@n [email protected] avsr a#wOvyQ
ac`r qr\m awQn\ nm| vQXQ;\tyQ.qkQn [email protected] @[email protected] sEb uq$snk\ ,sEb qvsk\ [email protected] @qvl\ kQyn\n amwk krn\@n n$h$
iwQn\ [email protected]\ aw\q$kWm| vlt anEv mm hQwnv` @m @qvl\ mElE jp`@ntm @p`qEayQ kQyl
[email protected] rtt @m @qvl\ @[email protected]\@n n$h$ wmyQ nmEw\ @m h$m @qykm sn\klnyk\ wmyQ @m [email protected] qQyEnEv


Ane matath Japane yannata lebuna nam ..............................

 :(  mal kumarayek wage inna thibba........................   
Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #13 on: December 27, 2006, 05:30:18 PM »
Gini ayya monada me karala thiyenne mata therenne nehe ne :roll: :roll: :lol:
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline kkgini

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 82
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #14 on: December 28, 2006, 02:05:31 PM »
Gini ayya monada me karala thiyenne mata therenne nehe ne :roll: :roll: :lol:

notheruna eka nam hondai.....man kiwwe math japane hitiyanm kiyala...........ara genu lami gena kiyapuwa dekkama .....papuwa pelenna enawa.... :P

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Japane jeewana ratawa...
« Reply #15 on: January 04, 2007, 08:12:42 AM »
Gini ayya monada me karala thiyenne mata therenne nehe ne :roll: :roll: :lol:

notheruna eka nam hondai.....man kiwwe math japane hitiyanm kiyala...........ara genu lami gena kiyapuwa dekkama .....papuwa pelenna enawa.... :P

Matath ooka hithuna
eeth kiwe naha
Mata Mara praharayak ganu lamaingen ella wei kiyala
:( :(