Author Topic: Weerawila Airport  (Read 1745 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Weerawila Airport
« on: November 16, 2006, 07:01:40 AM »
Advertisement
[email protected]`t [email protected]@[email protected]~ [email protected] sAvr~{nyt @n`v a#mrQk`@v| yRq gOvn~ m{&s~}`nyktyQ

- [email protected]|qW pQyl~ pr`kYm

    * [email protected]`[email protected]`@Ln~ vQpwt [email protected]~ e~k`bq~{ sAvQ{`[email protected]~ m`{& hmRvkOmRqEnW lk~m`lQ bN~d`r

hm|[email protected]`t vWrvQl [email protected][email protected]~ iqQkrn j`w&n~wr [email protected]`[email protected]`L @[email protected]~ lENRgm|@[email protected] @g`vQ [email protected]~ jnw`v mhw~ asWr#w`vkt pw~v a#w#yQ kQrQ[Qoy v&`p`r e~k`bq~{ @g`vQ sAvQ{`[email protected]~ @l~km| rAjQw~ kOm`rsQAh mhw` p#vsWy.hm|[email protected]`t [email protected]`[email protected]`@Ln~ vQpwt [email protected]~ e~k`bq~{ sAvQ{`ny @[email protected]@mn~ j`wQk pRs~wk`l @s~v` mN~dl XYvN`g`[email protected]~ psRgQyq` p#v#wQ m`{& s`kc|C`vk qW @l~km|vry` [email protected]~ pYk`X [email protected]~y.

[email protected]`[email protected]`L iqQkQrm sm|bn~{@yn~ [email protected]~ a#w#m| jnm`{& mgQn~ asw& pYk`X kr a#w#yQ av{`rNy kL @[email protected] kQy` [email protected]~ lENRgm|@[email protected] @g`vQ sAvQ{`n [email protected] @l~km|vry` sh ehQ p#rNQwm @g`vQ [email protected]`~jQwy` wm` vRvq jn`{QpwQvry` vQsQn~ [email protected]`[email protected]`L pQLQb[ em @[email protected]@shQ @g`vQ jny` q#nRvw~ krn rFs~vWm g#n pY`@q~XWy @l~km|vrQy wm`t q#nRm| [email protected]~ It @pr qQnqW bvy. wvq pY`@q~XWy @l~km| k`r~y`lyt e~ pQLQb[ lQpQy l#bW a#[email protected]~ rFs~vWmt qQn @qkkt ihw bvy. em rFs~vWmq @g`vQ jnw`v rFvtWmt krn lq kSt upkYmyk~ bv lQpQ pYm`[email protected]~m whvRr# vn bv @[email protected] p#vsWy. ohR @[email protected]~q pYk`X [email protected]~y.

"[email protected]`[email protected]`L iqQkrnR [email protected]~ lENRgm|@[email protected] v&`p`[email protected]~ s`rvw~m @g`vQbQm| h` qQyRNRm gm|m`n vQn`X krmQn~. ehQ iqQkQrm| gQy [email protected]~ a`rm|x kL`. pY`@q~XWy @l~km|vry` vQsQn~ vn~qQ mRql~ lb`@gn pQtw~vn @ls jnw`vt Xb|q vQk`Xn yn~wY mgQn~ q#nRm| qEn~n`. e~w~ aq vnwOr# [email protected]~ e~ pQLQb[ lQKQw @p`@r`n~qEvk~ shQw vgkWm| lQyvQl~lk~ ap k`tvw~ lb`qW n#h#. @[email protected]~ vRvw~ q#n~ kOBRr# m#qQn~ p`rvl~ k#pWm ptn~ [email protected] avs`nyQ. a#w#m| y`yvl @kw~ a#Lvl~ pv` @d`~sr~ krmQn~ jnw`vt pQtv yn~n avX& prQsry @g`dn#[email protected]| blhw~k`r kYQy` [email protected]~ rjy anRgmny krnv`.

[email protected]`[email protected]`L iqQkQrmt avX& @x_wQk sm|pw~ (v#lQ, gl~) m`wrQn~ lb`n~n` bv Xk&w` v`r~w`@v| s[hn~ @vnv`. @k`n~wY`w~kr#vn~ [email protected] @mm v&`p^wQyt q`yk kr g#[email protected]~m @my @k`n~wY`w~kr#[email protected]~ [email protected]`L pQrvWmk~ bv p#h#qQlQ @vnv`[email protected] j`w&n~wr gOvn~ @w`[email protected]`L hm|[email protected]`t iqQkrnv`t [email protected]~ kQsQm vQr#q~{w~vyk~ n$. apQ [email protected]~ m`gm|[email protected]| @m| kOBRr# h`rqhs @g`[email protected]`kr sAvr~{Qw @m| xSmQy vQn`X @n`kr e~ s[h` asAvr~{Qw vnl#h#bk~ @y`q`gn~n` @lsy. ev#nQ xSmQ o|n$wrm| hm|[email protected]`t [email protected]~ [email protected]`.

@g`vQ ayQwWn~ [email protected]| sAvQ{`[email protected]~ sx`pwQ, qkONR ivRr @g`vQ [email protected]`~jQw ec|. em|. @pY~mcn~qY -

lENRgm|@[email protected] @g`vQ [email protected]~ vsr [email protected]~ [email protected]~ pqQAcQ @vl` in~n apQ, s#b$ jl kLmn`krNyk~ @n`wQbRNR nQs` jl hQMw`[email protected]~ q#dQv pWd` vQn~q`. e~w~ an`gw prm|pr`vt yRwOkm| i;~t krn~n o|n hQn~q` apQ @m| gm| aw$rl` [email protected]~ n$. e~w~ [email protected] rFkgw~wO @m| xSmQy @qn @ls "q#n~m gQhQl~l` aw~sn~ krpl~l`, n#w~nm| mRkOw~m n#wQ @vyQ kQyl`" a#w#m|hR kQynv`[email protected]| [email protected][email protected]~ v&`p`rQk kOBRr#m h`rqhs~ gNnk~ [email protected]`. anvsr @ls nm| kL ak~kr pn~sQyyk~ pmN [email protected]`. [email protected]~ qr#vn~t, anvsr vg`kr#vn~t, apQt avs`[email protected]~ @m`kq @[email protected]~?

@pbrv`rQ 25 v#nQq` @qbrv#v j`wQk p`[email protected]~ wQbRNR [email protected]|qW jn`{QpwQvry` [email protected]~ a#[email protected]| "[email protected]`[email protected]`Lk~ o|@nq" kQyl` vQwryQ. apQ qn~nvy# @m| nQs` [email protected]~ gm| vQn`X @vnv` kQyl`. iwQA apQ kQv|v` ov| kQyl`. [email protected]~ kr#NR k`rN` q#ngw~wm apQ ihL nQl{`[email protected]~ s`kc|C`vk~ il~lEv`. e~w~ pY`@q~XWy @l~km|[email protected]~ i[l` ihL [email protected]~ apQt It avs~}`v lb`[email protected]~ n#h#[email protected]| [email protected]`[email protected]`L sm|bn~{@yn~ vR p`rQsrQk blp$m| [email protected]~r# v`r~w`v prQXWlny krn~n qWl` wQb|@bw~ sWm` shQwvyQ. v`r~w`v wb` [email protected]~ lENRgm| @[email protected] pY`@q~XWy sx`@vw~ @l~km| k`r~y`[email protected]~ a#wOUv s~}`n hwrk vQwryQ. eyw~ ihL pRq~glyn~t vQwryQ. s`m`n& @g`vQyn~t e~k bln~n idk~ l#[email protected]~ n$.

hm|[email protected]`t gOvn~ @w`[email protected]`@Ln~ vQpwt [email protected]~ e~k`bq~{ sAvQ{`[email protected]~ s`m`jQk jylw~ m#[email protected]~ -

vWrvQl [email protected][email protected]~ @m| kQyn [email protected]`[email protected]`L [email protected]`w~ a`r~}Qk, s`m`jWy h` p`rQsrQk [email protected]~ vQX`l vQn`Xyk~ [email protected]`. a#w#m|hR @b`r# pYc`r yvmQn~ a`r~}Qk v`sQ wk` @m| [email protected]~m @qvn j`w&n~wr [email protected]`[email protected]`L iqQkrn~n m`n blnv`. @m| nQs` @g`vQ pvRl~ pn~q`hk~ pmN s^jRvm pWd`vt [email protected]`. [email protected]~ jWvw~ vRNR pvRl~vl qr#[email protected]~ a{&`pny kd`kp~pl~ @vnv`. mh k#@l~t apQv q#m|mm [email protected]~ qr#vn~t a{&`pn ktyRwO krn s~}`nvlt yn~n vQX`l qErk~ psR krn~n @vnv`. @m| pQLQb[ @h`yn~n kvRr#w~ iqQrQpw~ @vl` n#h#. [email protected][email protected]~ qQs`pwQ @h`[email protected]~ n$. jnpwQt @m| @w`rwOr# @[email protected]~ n$. @m|v` sm`j pYX~n @[email protected]?

vsr qhsk~ [email protected]~ mRdR bQmk~v p#vwONR nQs` @m| xSmQy [email protected]`[email protected]`L hqn~n [email protected]~X kL` kQyn pY`@q~XWy @l~km|[email protected]~ v`r~w`@v| [email protected][email protected]~ @m| [email protected]~Xyt nQyA shn`{`r avX& n$ kQyl`. rn~mQNQw#n~n, y`y 3 h` 4 sAvr~{ny kr apt lb`@qnv` kQv|vw~ @k`~ jl pYX~nyt pQLQwOr#. @g`[email protected]`r#vt [email protected]`~ mWtr~ pnhk~ a$wQn~ udvlv pQhQtQ y#yQ kQyl` @g`[email protected]`~r#@v| iqQkrn~n gQy gOvn~ @w`[email protected]`L v&`p^wQ aw$rQy`. q#n~ [email protected]`[email protected]`L iqQkrn~n yn @m| [email protected][email protected]~ sQt bRn~qlt a#[email protected]~ iw` @ktQ qErk~. @m| v&`p^wQy sm|bn~{@yn~ rjy iqQrQpw~ kr a#wQ sAK&` @l~Kn h` @w`rwOr# @b`@h`myk~ v#rqQyQ.

vWrvQl [email protected][email protected]~ gOvn~ @w`[email protected]`L [email protected]~ avw#n~ vn @g`vQykO vn cn~qY`nn~q mhw` -

[email protected]~ [email protected] sr#s`r bQm| [email protected]~Xyt e~ [email protected]~m sAvr~{Qw xSmQyk @m| kQyn v&`p^wQy kYQy`w~mk kQrm v#rqQyQ. @m| kOBRr#vlQn~ @g`vQ pvRl~ wOn~qhsk~ pmN s^jRv h` vkYv jWvw~ @vnv`. gOvn~ @w`[email protected]`L @mhQ [email protected]`w~ apQ vQrFkQy`vt pw~ @vnv`. [email protected] sAvr~{ny vQy [email protected]~ sAvr~{ny vR s~}`n @n`@vyQ. asAvr~{Qw s~}`nyQ. e~ [email protected]~ w#n~ hm|[email protected]`t [email protected]~ o|n$wrm| [email protected]`. a`sQy`nR sAvr~{n b#[email protected]| a`{`r a#wQv @k`~tQ hyqhs~ pn~sQyyk~ pmN v#y kr sAvr~{ny kr a#wQ @m| xSmQy n#vw sAvr~{ny @n`kr sAvr~{ny @n`vR l[Ek#l$vk @my iqQkrn @mn~ apQ jnpwQvry`@gn~ il~lnv`.

vWrvQl an~wr~j`wQk gOvn~ @w`[email protected]`L [email protected]~ nQv`s, kOBRr# sh idm| ahQmQ vn k`n~w`vk~ vn amr` @bn~wrrw~n -

@g`vQ jnw`v vQqQyt aq apQ hRMk~ asrNyQ. apQ [email protected]~ @m| bQm qWl` apQt yn~n kQyn kjRvg`v nm| xSmQy @m|kt @y`q`gn~n kQyl`. @m| v&`p^wQy nQs` aq [email protected]~ jWvQw pQLQb[ apQ [email protected]~ pRqEm [email protected]~. @m| v&`p^wQy nQs` [email protected]~ @gvl~ vQn`X @vn bv q#ngw~wOq` i[l` [email protected]~ hQw~vlt s#nsQl~lk~ n$. adRm [email protected]| vwOpQtQ @gvl~ @q`rvl~ sRq~q bRq~q krn~n wrm|vw~ m`nsQk sRvyk~ n$. kQsQm v#vQl~lk~ krn~n hQw~ @[email protected]~ n$. k`n~w`vn~ vQqQyt apQt @m|k qr`gn~n b$.

[email protected]|qW pQyl~ pr`kYm mhw` -

sQvQl~ gOvn~ @s~v` pYwQpw~wQy anRv rtkt j`w&n~wr [email protected]`[email protected]`L @qkk~vw~ avX& bv rjy pvsnv`. ehQ vrqk~ n#h#. e~w~ as`r~}k v&`p^wQyk s`rvw~v @[email protected] xSmQ x`gyk~ It [email protected]`~gQ krg#nWmyQ [email protected] mWt ihwqW j`w&n~wr gOvn~ @w`[email protected]`Lk~ iqQkrn~n @p`@L`n~nr#v [email protected]`d [email protected][email protected]~ mRl~glk~ w#bRvw~ em @qvn j`w&n~wr gOvn~ @w`[email protected]`L iqQkQrm mRl~gltm pmNk~ sWm` vRN`. @m`Nr`gl [email protected]~ kOd` oy [email protected]~Xy e~ s[h` @w`~r` gw~ww~ [email protected]~Xv`[email protected]~ eytw~ id l#[email protected]~ n#h#.

q#nt a`sQy`nR yRq gOvn~ @w`[email protected]`Lk~ lAk`vt n#h#. e~ nQs` a#@mrQk`vt avX& vWrvQl yRq gOvn~ m{&s~}`nyk~ kQrmtyQ. e~ bv [email protected]~ @m| [email protected]`[email protected]`L sm|bn~{ @vb| advQvlt [email protected]~ whvRr# krgw h#kQ @vnv`. epmNk~q @n`v @m| [email protected]`[email protected]`L iqQkQrm s[h` h[En`@gn wQbR [email protected]`d awh#rmt @h~wOv wvmw~ qk~v` n#h#. @m| [email protected]~ apt v#[email protected][email protected]~ @qvn j`w&n~wr [email protected]`[email protected]`L @m| kQyn vWrvQl [email protected][email protected]~ iqQkQrm [email protected]~XWy avX&w`vk~ bvyQ. [email protected] sAvr~{ny [email protected]` @[email protected]~nk~ @n`vn [email protected]| [email protected]~Xy qQyRNR krn~n @k`~tQ hw~qhs~ gNnk~ v#y krnvyQ kQv|vw~ e~k @[email protected] nQym sAvr~{ny. adRm [email protected]| e~ mRqlQn~ k`lk~ @h`~ vQyqm| kr @m| @g`[email protected]~ shl~ mQlqW [email protected]~ nm| eyyQ nQv#rqQ.

kOBRr# @hk~ty`rykt lk; qhyk vn~qQyk~ @gvnvyQ kQynv`. e~w~ in~ [email protected]~ ekk~ @h`~ @y`qv` @g`vQkm ng`sQtRvn~n pRUvn~ nm| ey @n`@v|q v#qgw~?

vWrvQl [email protected]`[email protected]`L [email protected]~ sQqEvn p`rQsrQk blp$m awQmhw~. @m| sm|bn~{ p`rQsrQk blp$m| [email protected]~r# v`r~w`vt anRm#wQy wvmw~ l#bW n#h#. epmNk~q @n`@v| @m| v`r~w`@v| v#rqQ [email protected]~r# kQrm| bhRlyQ. wvq e~ v`r~w`@v| wvqErtw~ a{&yny kL yRwO y#yQ @y`~jn` kr a#wQ prQsr kr#NR pv` @n`wk` iqQkQrm| a`rm|x krl`.

@m| [email protected] @m| pQLQb[ vQq~vw~ sAv`qykt @n`[email protected]~ mn~q#yQ yn pYX~nyyQ apt [email protected][email protected]~?

j`wQk sm|pw~ sArk;Ny s[h` vn jnw` kYQy`k`[email protected]~ nQl{`r sm|pw~ a`[email protected]~n mhw` -

@m|k @q~Xp`ln bl v&`p^wQyk @k`tsk~ bv sw~sRqk~ @s~ p#h#qQlQyQ. a`sQy`nR sAvr~{n b#AkOvt @gvn~n vQX`l Nyk~ [email protected]~qW wv wvw~ Ny [email protected] sAvr~{Qw xSmQyk @m| gOvn~ @w`[email protected]`L iqQkQrm @pY`~d`vk~. a`sQy`nR sAvr~{n b#[email protected]| pYwQpw~wQ [email protected]` sAvr~{n Ny @qn vQt e~ v&`p^[email protected]~ avw#n~ vn [email protected]~ ayQwWn~ sRrFkWmt. e~w~ @m| rjyw~ e~ pQLQb[ av{`ny @y`mR [email protected]~ n$. avw#n~ vn jnw`v n#vw ng`sQtRvn~n nQsQ s#lsRmk~ n#wQv e~ [email protected][email protected]~ jnw`vt pQtv yn~n kQynv`.

@m| ms 19 @vnQq` @m| v&`p^wQyt mRl~gl wbnv`. e~ @[email protected]~ vRvw~ q#n~ [email protected]~ il~lWm [email protected]`[email protected]`L iqQkQrQm sm|bn~{ v&`p^wQy pQLQb[ vQq~vw~ sAv`qyk~ @g`dngn @lsyQ.

[email protected]|qW wQlk~ k`rQyvsm| mhw` sh vWrvQl [email protected]`[email protected]`L [email protected]~ vQpwt lk~vn @g`vQ jnw`v a#wOU em [email protected][email protected]~ smQwQ sAvQ{`n rFsk s`m`[email protected]`~ rFsk~ @m| avs~}`vt shx`gQ vRh.


Lakbima/2006/11/16

Offline Uho

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 52
Re: Weerawila Airport
« Reply #1 on: December 09, 2006, 06:39:47 AM »
uqo,g  n,g fmd,j;a  ns,s  fok     fudfydf;a
msgqjla  yef,a  wo Pd;sl  loq,q          fmdf;a
« Last Edit: December 09, 2006, 06:46:34 AM by Uho »