Author Topic: Gehenulamaita pamanai..  (Read 8474 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Gehenulamaita pamanai..
« on: January 11, 2007, 02:37:05 PM »
Advertisement
ek~ ek~ vr\[email protected]~ pQrQmQn~ h[En` gnQmR

hRqkl` pQrQmQ

@b`@h`~ bRq~{Qmw~ nQb[vm ymk~ pQLQb[v sQwmQn~ kl~ @gvn hRqkl`vt pQYy krn wr#Nyn~ @k`tsk~q @v|. v#dQpRr k`ly @gvWmt pQYy [email protected]~ [email protected]~ a$w~vy. @mm pQrQmQn~ wm`t vd`w~ g#[email protected] yRvwQyk smg a`qry @bq` g#nWmt k#m#w~wk~ q$k~vRvq wm`@g~ g#tU vQs[` g#nWmt pQYy [email protected]~ a#@g~ sm|bn~{ vWmkQn~ @w`rvy. aqhs~ h` a`kl~p g#@tnR q$kWmt ohR pQYyy. s#m @qykqWm wr\k kryQ. @b`@h`~ h#MWm|bry.

ob

ob [email protected]~ bRq~{Qyt sm vWm pmNk~m @n`v ohRt [email protected]`~g kQrWmtq smw~ nm| ohRv hQmQkr g#nWmt obt h#kQ @v|. ob ohR smg @gvn qQvQy @kwrm| vQv^w h` sRn~qr ekk~ @v|q$yQ s#k shQw vRvq ohR obt pN @s~ a`qry krnR a#w. nmRw~ hRqkl`@v| sQtQn bRq~{Qmw~ [email protected]@g~ a`qry qQnWmt ob bRq~{Qmw~ vWm anvX&y. nmRw~ ob kqQm aqhs~ wQbWm h` [email protected]~ aqhs~ @bq` g#[email protected]| h#kQy`v wQbWm avX& @v|. ohR sm|bn~{@yn~ ob sQwn h` kQYy` krn a`k`[email protected]~ plk~ @v|q$yQ obtm s#k [email protected]~.

mn~q [email protected]~ gOp~w h` v&`kSl bv obt h[En` g#nWm s#mvQtm phsR @n`@v|. @mv#nQ [email protected] smg jWvw~ @vq~qQ ohR sm|bn~{@yn~ a#wQ hQmQkm| h` an`rk~;Qwx`vy pQLQb[v g#tU mwO vRvq ohR obt @b`@h`~ a`qry krnR a#w.

[email protected]|[email protected]~

iw` p#h#qQlQv avAk h` vQX~v`sy a#wQ [email protected]`w~ @mm pRq~glyn~ smg obt jWvw~ vWmt h#kQy. ey pU[E [email protected]`w~ obv m[k~ a$w~ kQrWm @h`~ obv rQqvn @q~ nQwr kWmtq ohR iqQrQpw~ @v|. ohR kqQm q`r\[email protected] [email protected]~ anvX& vQl`sQw`vlt a#l~mk~ @n`qk~vyQ. [email protected]~ ohR [email protected]| vQl`sQw` s[h` upk`r @n`kryQ. ohR agy [email protected]~ b`hQr @pnRm @n`v bRq~{Qyy. [email protected]~ aqhs~ h` pQYyw`vn~t sm`n [email protected]~ [email protected]~ a#l~m hQmQ @v|. ohR vQX~v`s krn an~qmt iw` yhpw~ qQvQyk~ @gvWmt pQYykrn~nQyt a`qry kL yRwOy. ohRt a`qry @s~m av{`nyq @n`mqv avX& @v|. ohR mRU qvsm @[email protected]~ g#BRr# kl~pn`vky. [email protected]~ ohR [email protected]`~qyt pQYy [email protected] @n`@v|. [email protected]| mQwOrn~ h` Z`wWn~ smg pv` sb[w`vk~ @n`qk~vyQ.

ey q obt g#tUvk~ vWmt id [email protected]|.

psRg`mW pQrQmQ

s#mvQtm sQylE @qykqQm psRg`mW vWmt sQwn pQrQmQ pQrQsk~ q @vwQ. klblvWmk~ @h`~ @k`~pvWmk~q qk~nt @n`l#@b|. ob kQyn krn o|n$m @qyk~ anRmw krn ohR wm`@g~ aqhs~q iqQrQpw~ @n`kryQ. ohR [email protected]~ [email protected]~ wm`@g~ aqhs~ h` s#lsRm| shmRlQn~m ob @vns~ [email protected]`w~ pmNQ. [email protected]~ jWvw~ vQm [email protected]~ sQrQwy. o|n$m @qyk~ v#qgw~ @n`vn @lsQn~ h#[email protected]\. ob ohRt rsk#vQlQ @lsQn~ @gn a`@v| [email protected]`[email protected] @h`~ @c`k~ltQ vRvq em @[email protected] ohRt @vnsk~q @n`@v|. a#w#m| vQt ohR vd`w~m pQYy [email protected]~ ayQs~ kWYm|vlt vRvq e~ bvq @n`p#[email protected]~. an&[email protected]~ q^;~TQ @k`[email protected]~ [email protected] @q~ [email protected]`~{ kr g#[email protected]| ivsWmk~ q @v|.

ob

ob @b`@h`~ k`r\yXSr sm`[email protected]~qW iqQrQpw~v sQylE @q~ kr gn~nt ob @prmRN @gn ktyRwO kryQ nm| @mv#nQ [email protected]@g~ bQrQ[ vWmt ob sRqEsRy. s#bvQn~m ohR pQYy [email protected]~ [email protected] b[E g#h#nQykty.

[email protected]~ ohRv a`kYmNy kQrWmt @h`~ ohRt vd` blvw~ bv a#gyWmt [email protected]`w~ ohR obt a`qry @n`kryQ. wvq s#mvQtm ohRt pY{`nw~vy lb` qW sQylE @q~ kL [email protected]~ [email protected]~ [email protected]~ vRvq ohR eyt aqhs~ q$k~vWmk~q sQqE @n`@[email protected]\.

[email protected]~ a#w#m| avs~}`vlqW l#bQy h#kQ @q~ @n`l#b [email protected]~ ob kLkQrWmt pw~vWmtq id [email protected]|. ohR smg jWvw~ @vq~qQ ik~mNQn~ qQyRNRvt pw~vWm @h`~ alAk`r nQv`s @h`~ @m`~tr\ r} l#bWmt @n`h#kQ @v|.

mn~q ohR avq`nm| shQw @q~ @n`kryQ. @k`tQn~m ohR b#AkO Nyk~ pv` l#bWmt bQyy. ohR [email protected]~ nm&XWlW vWmt @n`h#kQ g#h#nQykt ohR smg qQgO klk~ jWvw~ vWmt asWr# @v|. s#mvQtm ym| @qyk~ vrqWvQ y#yQ [email protected]~ jWvw~ @v|. @b`@h`~ sm|pYq`yQk [email protected]

sr\v sm|pRr\N pQrQmQ

wvw~ pQrQmQ [email protected]~;yk~ sQtQn awr ohRt sQyl~l aAg sm|pRr\N vWmk~q avX& @v|. [email protected]~ [email protected] ktyRwO krn~nQykt @mm [email protected]~ a`qry l#bWmt @n`h#kQy. sQylE @q~ aAg sm|pRr\N vQy yRwO [email protected]~ obt vQl`sQw` s[h`q sWm`vn~ pnv` g#nWmt sQqE @v|.

ohR smg vQv`h vn~nQyk~ s#mvQtm sQylE @q~ iw` nQv#rqQ kYmyt aAg sm|pRr\Nv sQqE kQrWm aw&vX& @v|. ohR a#[Em| nQv#rqQv @s`~q` m#q wQbWm avX& @v|.

mRU nQvsm [email protected] wQbWm [email protected]~ pQYyw`vy @v|.

ob

ohR vQsQn~ pnvn lq nWwQ pq~{wQyt ytw~v ohRt vRvmn` an~qmQn~ jWvw~ vWmt pQYy nm| @mm pRq~glyn~ smg vQv`h vWm sRqEsRy. iw`mw~m sAvQ{`n`w~mk qQvQyk~ obt wQbWm avX& @v|. [email protected]~m [email protected]~ sRU avX&w`vk~ pv` ob nQv#rqQv @vl`vt itR @n`[email protected]`w~ @k`~pyt pw~ @v|. [email protected]~m ob s#mvQtm sQtQy [email protected]~ [email protected]~ [email protected]~k~;` sAw^p~w krvn @lsQnQ. @l`kO @h`~ kOd` sQylE @q~ sm|bn~{@yn~ vQmsQlQmw~ @n`[email protected]`w~ ohR ob pQLQb[v @n`swOtt pw~ @v|. kQsQqE @qyk~ amwk vWmtq obt avsr @n`l#@b|.

[email protected]|[email protected]~

@b`@h`~ aAg sm|pRr\N ktyRwO @n`[email protected]~ ohR ob @[email protected] kLkQrWmt id [email protected] awr qhsk~ nWwQ [email protected]~ jWvw~ vWm pQLQb[v ob q kLkQrWmt pw~ vWmt id [email protected]|. s#mvQtm obt ivsWmt sQqE @v|. [email protected]~ s#lsRm|vl ar#w [email protected]~ ym| avQnQX~cQwx`vyk~ @[email protected] [email protected]~ [email protected]~ a#wQ bQyy. ohR vd`w~ pQYy [email protected]~ an`v#kQ p#vsWmty. [email protected]~ ob krn sQylE @q~ v#rqWmt id a#w#yQ an`v#kQ p#vsWmq obt sQw kLkQrvn~nk~ vWmt id [email protected]|. em avQnQX~cQwx`vy pQLQb[ bQy p`lny kL h#kQ nm| obt qQnWmt h#kQ @v|.

@k`~pyt pw~ vn pQrQmQ

avsn~ pQrQmQn~ [email protected]~;y [email protected]~ kOkOl~ @k~n~wQ k`ryn~ vn awr s#mvQtm a#[Em| b$gyq [email protected] nQvsQn~ pQtv y$mt uw~s`h [email protected] ohRt sm`j jWvQwyk~ hQmQ @n`@v|. ohR kQsQvk~ iqQrQyt s#lsRm| @n`[email protected] ob smg @[email protected]~ s#m @qyktm qbr kr g#nWmt sQwOvq ohR pQts~wryn~ smg [email protected]~ @n`kQrWmq ek~wr` [email protected]~;ykQ.

[email protected]~ @k`~py s#mvQtm @ktQ k`lWny. yLQw~ [email protected]`[email protected]~ h#sQrWmt ohRt h#kQy. ohRt s#m @qykqWm pY{`nw~vy qWmk~ avX& @v|. s#m @qykqWm @n`ivsQlQvn~wy.

ob

[email protected]~ @mm @k`~pyt pw~ [email protected]| s~vx`vy vth` @gn ey ivsWmt h#kQ nm| ohR smg vQv`h vWm sRqEsRy. ohRv vth` g#nWmt nm| ob [email protected]~ [email protected] a#wOl`n~wyt gmn~ kQrWm avX& @v|. [email protected]~ h#MWm| [email protected]`~{ kr g#nWmt sQqE @v|. evQt [email protected]~ a`qrNWy s~vr$py obt h[En`gw h#kQy. ohR s#mvQtm pQYy [email protected]~ wm`@g~ axQmwyt hQs nmn [email protected]~ aqhs~vlt gr# krn g#h#nQykQ. ohR @b`@h`~ a`qrNWy [email protected] vWmq [email protected]~;w~vykQ.

[email protected]|[email protected]~

@mm pRq~glyn~ vQX~v`s krn an~qmt g#h#nQyk @gvQy [email protected]~ ar#w~br qQvQykQ. jWvQwy an`v#kQ pL kQrWmt asWr# nQwr @vns~ vn sRU bv [email protected]~ mwyyQ. [email protected]~ ek~wr` rQq~mykt h` @@qnQk v#dsthnkt jWvQwy @gvWm [email protected]~ sQrQwy. jWvQwy pYblv s#lsRm| krn~nQykt ohR smg jWvw~ vWm phsR @v|. sQylE @q~ qWr\Gk`lWn s#lsRm|vWmq ohRt avX& @v|.

obt q ik~mNQn~m @k`~py a#wQ @v| nm| @mv#nQ pRq~glyn~ smg qQvQ @gvWm asWr# @v|. [email protected]~m sm`jy [email protected]~ @b`@h`~ s#h#[email protected]~ jWvw~ vWmt sQwn~nQyk q ohRt @n`g#[email protected]~.

s`r\}k pvRl~ jWvQwyk~ @[email protected]~
nQlm|br @s~n`n`yk lQyyQ« Last Edit: January 11, 2007, 02:38:58 PM by Q »
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #1 on: January 11, 2007, 03:27:36 PM »
Ane Ammapa mehemath pirimi


Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #2 on: January 11, 2007, 03:29:21 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #3 on: January 11, 2007, 03:51:59 PM »
Thanx queen for this very informative article
sthuthiy

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #4 on: January 11, 2007, 05:35:47 PM »
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #5 on: January 11, 2007, 09:23:20 PM »
Ane Ammapa mehemath pirimiMahasen oya genu lamayekda :lol:
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline KFC_malli

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 39
 • Gender: Male
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #6 on: January 12, 2007, 03:32:09 AM »
anee mehemathe ganuu....... anee :mrgreen:
Kf_MLL

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #7 on: January 12, 2007, 07:57:44 AM »
Ane Ammapa mehemath pirimiMahasen oya genu lamayekda :lol:

Anne naha mama Honda pirimiyek
mama eken adahas kare Pirimi Jaaathi Godaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii  Kiyala
mama nam othana inna jathi 3-4ka Mix ekak he he he he he
:lol:

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #8 on: January 12, 2007, 02:58:28 PM »
Quote

Anne naha mama Honda pirimiyek
mama eken adahas kare Pirimi Jaaathi Godaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii Kiyala
mama nam othana inna jathi 3-4ka Mix ekak he he he he he
:lol:


he he oya pirimiyekda :P ehenam aiy meka beluwe mama kiwwe meka genu lamaita pamanai kiyalane :lol:...............( joke harida #HG)
Quote
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Malpaba

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Female
 • Courage grows by taking risks
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #9 on: January 15, 2007, 05:42:24 PM »


 :o  Kohenda me dewal hoya gatte?.................. Me wagema api genath liyala, e wage heda gehenna kiyala piriminta vitharak balanna demmoth narakada?


Offline Maxi

 • Doni
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 99
 • Gender: Female
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #10 on: January 16, 2007, 04:04:16 PM »
Me wage pirimi ekka jeewath wenawata wediya hodai thaniyenma jeewath wenawa.... NIDAHASE.........

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #11 on: January 17, 2007, 05:00:12 AM »


 :o Kohenda me dewal hoya gatte?.................. Me wagema api genath liyala, e wage heda gehenna kiyala piriminta vitharak balanna demmoth narakada?piriminta witharak balanna ekak hadala dannako oya :lol: :D
« Last Edit: January 17, 2007, 05:08:22 AM by Q »
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #12 on: January 17, 2007, 05:05:48 AM »
Me wage pirimi ekka jeewath wenawata wediya hodai thaniyenma jeewath wenawa.... NIDAHASE.........

Ayyo ehema wedak nehe ne :( pirimiyek nethi jeewithaya parippu nethi hotel ekak wage ne :P....... :D
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Maxi

 • Doni
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 99
 • Gender: Female
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #13 on: January 17, 2007, 10:06:18 AM »
Ayyo ehema wedak nehe ne :( pirimiyek nethi jeewithaya parippu nethi hotel ekak wage ne :P....... :D
Quote

Hemadama parippu kala epa wela... Den hoyanna wela thiyenne parippu nethi hotalayak thama............

Pirimi nethi jeewithe kochchara NIDAHAS Da..?? Araka karanna epa .. , meka karanna epa..., Ara widiyata adinna epa..., Mama kiyana widiyata karanna..., Mama epa kiyana dewal karanna epa.... Me mona mala karadarayak da...? Ape jeewithe api gewanna one piriminta one widiyatada.... ????

Kauru kohoma kiwwath ......Pirimi jathiya maha SELFISH jathiyak.... Uda thiyena charitha lakshana tika beluwama eka penawane.....

Offline Malpaba

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Female
 • Courage grows by taking risks
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #14 on: January 17, 2007, 05:57:45 PM »


  " Kohenda me dewal hoya gatte?.................. Me wagema api genath liyala, e wage heda gehenna kiyala piriminta vitharak balanna demmoth narakada?"


 -----------------piriminta witharak balanna ekak hadala dannako oya---------------------

    onna ehenam mama gaane eka (Challenge eka baara gatta).................. mata kalin kauru hari demmoth karanna deyak nehe honde............. :)

Offline Q

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 252
 • Gender: Female
 • MM N K tH NHRNm
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #15 on: January 17, 2007, 08:28:11 PM »


onna ehenam mama gaane eka (Challenge eka baara gatta).................. mata kalin kauru hari demmoth karanna deyak nehe honde............. :)

Anith aya danna kalin oya ikman wennako :lol:
~~~LVNg Q~~~[/font][/color][/size][/b]
"m` blvw\ krn` smQ[`Nn\ wOL mt sQll\l kL h#kQ @v|"
[/font][/size][/b]

Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #16 on: January 18, 2007, 07:45:50 PM »
Ayyo ehema wedak nehe ne :( pirimiyek nethi jeewithaya parippu nethi hotel ekak wage ne :P....... :D
Quote

Hemadama parippu kala epa wela... Den hoyanna wela thiyenne parippu nethi hotalayak thama............

Pirimi nethi jeewithe kochchara NIDAHAS Da..?? Araka karanna epa .. , meka karanna epa..., Ara widiyata adinna epa..., Mama kiyana widiyata karanna..., Mama epa kiyana dewal karanna epa.... Me mona mala karadarayak da...? Ape jeewithe api gewanna one piriminta one widiyatada.... ????

Kauru kohoma kiwwath ......Pirimi jathiya maha SELFISH jathiyak.... Uda thiyena charitha lakshana tika beluwama eka penawane.....Nangi Honda parippuwak kala wageeeeeeee

Offline Malpaba

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Female
 • Courage grows by taking risks
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #17 on: January 18, 2007, 08:24:38 PM »


    Re: Gehenulamaita pamanai..
Reply #15 on: January 17, 2007, 08:28:11 PM    

--------------------------------------------------------------------------------

Quote from: Malpaba on January 17, 2007, 05:57:45 PM


    onna ehenam mama gaane eka (Challenge eka baara gatta).................. mata kalin kauru hari demmoth karanna deyak nehe honde.............


Anith aya danna kalin oya ikman wennako   
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   ------------Ehenam ithin e tharam ikmanata daana wenne mage gena vitharai.....me dawas wala mama genu Kaanthawan gena research ekak karanawa...report eka awa gaman dannam----------------------
Offline Mahasen

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 211
 • Gender: Male
 • O==<>=(({{O)>>>
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #18 on: January 19, 2007, 08:05:42 AM »


Re: Gehenulamaita pamanai..
Reply #15 on: January 17, 2007, 08:28:11 PM

--------------------------------------------------------------------------------

Quote from: Malpaba on January 17, 2007, 05:57:45 PM


onna ehenam mama gaane eka (Challenge eka baara gatta).................. mata kalin kauru hari demmoth karanna deyak nehe honde.............


Anith aya danna kalin oya ikman wennako
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Ehenam ithin e tharam ikmanata daana wenne mage gena vitharai.....me dawas wala mama genu Kaanthawan gena research ekak karanawa...report eka awa gaman dannam----------------------Hak....... Hak........  Kawuda  lamayo me   GANU  KANTHAWo Kiyanne :shock:
Offline Malpaba

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Female
 • Courage grows by taking risks
Re: Gehenulamaita pamanai..
« Reply #19 on: January 19, 2007, 06:14:03 PM »
    Re: Gehenulamaita pamanai..
Reply #15 on: January 17, 2007, 08:28:11 PM    

--------------------------------------------------------------------------------

Quote from: Malpaba on January 17, 2007, 05:57:45 PM


    onna ehenam mama gaane eka (Challenge eka baara gatta).................. mata kalin kauru hari demmoth karanna deyak nehe honde.............


Anith aya danna kalin oya ikman wennako   
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   ------------Ehenam ithin e tharam ikmanata daana wenne mage gena vitharai.....me dawas wala mama genu Kaanthawan gena research ekak karanawa...report eka awa gaman dannam----------------------Hak....... Hak........  Kawuda  lamayo me   GANU  KANTHAWo Kiyanne

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Waradinakam balaagen inne hak.. hak.. gaala hina wenna neda?........Help ekak dunnoth narakada kaanthawan ge agaya gena soyanna --------------------------