Author Topic: Ottuwata giya samajaye tuttuwata giya Manussakama  (Read 1636 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ahinsakee

  • බඩපිස්සෝ BadaPisso
  • **
  • Posts: 14
Ottuwata giya samajaye tuttuwata giya Manussakama
« on: January 30, 2007, 08:13:53 PM »
Advertisement
aq&wn sm`j jQvQwy awQXyQn\m vQyvEl\y.klblk`rQy.mQl mEql\,wnwOr#, bly a`qQ @b_wQk s`{k psEps a#w\w` n#w\w` @s\m pEjky`q aq qEvn\@n\ anQk hp\p` bQm vt|t`@[email protected]\nm| kOdE pt|tm| [email protected]@m| nQs` " mnE;&w\vy" ynE a#l\@mr#nE qQy`r# vW gQy g#BEr# ar\} @n`gn\vn nQs\sr pEhE vcnyk\ vW [email protected]|.
sm`jy [email protected]\ m`nv a`c`r {r\mvlQn\ pQrQhQ yw\m mQnQsEn\t aqry [email protected]| yhgOn [email protected]\ kQy` @qn\nt m`nv X`s\w vQq\&{rQn\t sQqEvQy.

mEql mElQk vE kOhk sm`jyk asnvr wrgkrQw\vy mnEs\skm| p#gQ [email protected]@q\ hv` @qsE bN pq @b`l\ vW [email protected] m`nv @p\my m`nv bk\wQy wOt|tEvt v#[email protected]\y

              "pEjk uwOmn\t vysk uqvQyt
               qr# sm|pwk\ kOs wOl @gnQyn mvt
               asrN ahQn\sk a`b{Qw ayt
               asEnk\ @qn\n aN kl yEwOq obt.....
agnEvr sQt qErgmn\ @s\v` spyn bs\ r}vl @m| kvQ @gwOm| avX&q?
p#rNQ sm`j jQvQwy pEjnQw\vy vn\qn`m`n kL sq\sQrQw\ @b`@h`myk aq awOr#qn\v [email protected]|.
[email protected]\m @mm sm`j wly mw qdb|bryn\ h` nQwQyt @g_rv @n`krnn\ @mn\m hQst gQnQgw\ un\ @mn\ w#n @n`w#n @n`bl qgln rQy#[email protected]`\ @k`@wkOw\ sQt|q
       "b#h# rt hqn\n mQnQs` hqn wOr#"
       " mlQn\ pQrQ vQlk\ vEvw\ klk\ yn vQt pLk\ n#wQ vlk\ @v|"

mQnQh` @n`mQnQh` vW sQtQ.m`nvQy mEl\ sQqENE mQnQs\ smjyk wQrQsn\ gwQ lk\;N mwOvWm  pEqEmyk\ @n`@v|.   

                                                               bN\d`r v#[email protected]

Offline Sudeera

  • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
  • *****
  • Posts: 975
Re: Ottuwata giya samajaye tuttuwata giya Manussakama
« Reply #1 on: February 01, 2007, 05:21:27 PM »
aththa,
thamaata pera rata gana hithanna purudhu wee siti manawain adha nam kookataht pera thaman gana hithana nisawen thamai me serama prashna

bandara wewagedarage article eka dammata sthuthiy ahinsakee
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !