සුභ පැතුම් - wishes > අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

Suba Vesak Mangalyayak Weva !

(1/2) > >>

Sudeera:

Sudeera:


Sinhalaya Vesak Edition >> http://www.sinhalaya.net/network/index.php/board,67.0.html

deliya:
LaBu WaU WeSaGa SaMa DeNaTaMa DuKiNi ThOrA SaPeN PiRi DiNak WeWa..........

J k:
http://www.jarayaka.com/vesak_koodu.swf

Kamal Jaya:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version