Author Topic: Added News Links & Buddhist Links Pages To Sinhalaya.Com  (Read 3701 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE«
Added News Links & Buddhist Links Pages To Sinhalaya.Com
« on: May 09, 2007, 02:56:19 PM »
Advertisement
Added 02 Permanent Pages To Sinhalaya.Com & Will Be Promoted..

1. Lankan News Links Collection
http://sinhalaya.com/sinhala-news-chat-friends/Lanka-News-Links.htm

2. Buddhist Organization Links
http://sinhalaya.com/sinhala-news-chat-friends/buddhist-links.htm

on\n hQwvwOnQ,

apQ [email protected]\ pY{`n @vb| advQy vn "sQAhly` @d`t|@k`m|" @vb| advQyt wvw\ [email protected]\k pQtE @qkk\ ekwO kl` @b`@h`\ @[email protected]\ kl il\lWmk\ s#lkQl\lt [email protected] @mm pQtE @qk "nQw& pQtE @qkk\ vn awr sQAhly` pY{`n [email protected]\ @klQn\m @y`mE vQy h#kQ @ls sks` [email protected]"..

- XWY lAk`v a`XQYw pEvw\ g#n @h`yn\n` vR obt, [email protected]\ pY{`n pEvw\ @vb| advQy t smg`mW v m sm|bn\{ vQy h#kQ [email protected]\ [email protected]`\qr m`{&yn\ @g\ @y`mE ekwOvk\,,, ekm pQtEvk.... @l\sQyQ @n\q q#n\ pEvw\ @h`yn\n?

apQt o|@n ob v,
h#m pEvwk\ m "[email protected]\ a#sQn\ m pmNk\ @n`v" @vnw\ q^;\TWn\ @vwQnEw\ q#kl,, bEq\{[email protected]\ pEvwk an\wr\gwy vth` g#nWmt smw\ rsQkyn\ pQrQsk\ bQhQkrn\n... e' @[email protected]\ gw\w` vR mEl\ pQyvrk\ @m|..


- @b_q\{ sm`j @s\v` sAvQ{`n, pn\sl\ a`qW [email protected]\m [email protected]`\qr a`ywn rFsk\ [email protected] @m| lAk`@v.. @m| h#@m`\tm "j`w&n\wr v [email protected]`\t|" @vn\n kQsQm Xk\wQyk\ n#wQ bvw\ apQ qn\nv..

@vb| advQyk\ elQ qk\vpE pmNQn\ m wmn\ @g\ @b_q\{ sAvQ{`nyt [email protected]\Xyn\ hQ sQtQn hQwvwOn\ a`{`r ev`vQ kQyn vQX\v`@s @prq#rQ [email protected] in\n @m| a`ywn vlt an\[email protected]| @q wmn\@g "awQnEw\ kyQt|" @vl` qQy`r# @vn\n @[email protected]|k apQ aw\q#[email protected]\ m qn` vR sw&yk\.. @m|v [email protected]\ m @q\vl\.. apQ rFkgn\n o|@n.. [email protected]\ qEp\pw\ qr#@vkOt "yhpw\ @c|wn`@vn\" @p`wk\ pwk\ arn\ @qn\@n [email protected]\ ekt vd` @m| @b_q\{ sm`j @s\v` a`ywn...

iwQA apQ, ovEn\ @[email protected]\ @vnm pQtEvk\ nQw& @lsm @vn\ kl`.. It sQAhly` pY{`n [email protected]\ @klQn\ m sm|bn\{ vWmt h#kQ nQs` ovEn\ v "@pY`@m`\t|" vWmk\ apQ bl`@p`@r`w\wO @vnv..


kw` a#wQ,,,, v#d ptn\ [email protected] [email protected]\@n,,
o|nQm [email protected]`\qr @vb| advQyk a#w\@wkOt [email protected]`w\ @m|v ek\k ek\ @vn\n o|nQ kQyl ,, @m| rtt v#dk\ krn\n hQwl,,,

@mn\n id... rQp\lyQ ekk\ q`n\n... sl\lQ yn ekk\ n#h#...-a`qrNWy @vbW1. Lankan News Links Collection
http://sinhalaya.com/sinhala-news-chat-friends/Lanka-News-Links.htm

2. Bugdhist Organization Links
http://sinhalaya.com/sinhala-news-chat-friends/buddhist-links.htm
« Last Edit: May 09, 2007, 03:16:34 PM by WEBMASTER« »
I'm on the way..

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Added News Links & Buddhist Links Pages To Sinhalaya.Com
« Reply #1 on: May 09, 2007, 03:32:46 PM »
s\wSwQyQ @vbW,

pw\wr kQyvn\n, anQw\ pYv^w\wQ @vb| advQ vl [email protected] @vb| lQpQnyn\ smg ek k\lQk\ [email protected]\ @h`y`gn\n phsE @vn vQqQht

ok\@k`m ek\w#n\ kl pYv^w\wQ pQtEv (nQv|s\ @p\j\ ek
 
@b`qE pNQvQd h` @vb| advQ ek\ w#n\ kL @b_q\{ lQpQ [email protected]\k pEvw\ pQtEv

@m| sQyl\lm ek\ w#n\ krl, @m| @q\vl\ apQt lb` @qnvt obt- apt , sQAhly` @m| sQyl\ln\tm @g`d`k\ pQA

wmn\@g\ @q\vl\ [email protected]`\t| krn\n qMln, wmn\ vQwrk\ w#nkt en\n qMln, @vb| pQtE [email protected] aq k`@l

@b`@h`\ nQvEs\ advQvl , pElEpEUvn\ h#m pYv^w\wQ @vb| pQtEvkm lQn\k\ ekk\ q`l, h#@m`\tm wmn\ smg [email protected] g#@tn\n id @qn [email protected]\m sQAhl [email protected]\ nQhwm`nW km @h`[`k`rv @[email protected]` @n\q kQyl` mt [email protected]`

h#m [email protected] aUw\ ymk\, krmQn\ h#mq`m aUw\ vn qQyENE vn sQAhly` @vb| pQtEv , @k`@h hQtQyw\ @gqr [email protected]\m wmyQ.
mcA @[email protected] krmE kQyl nQwr nQwr apQ ek\k s`kc|j` krmQn\ ek` [email protected]\ [email protected]`\qr kmQn\ v#d krn , kQyR ik\mnQn\ hrvw\ gONvw\ @q\ [email protected] lb` @qn @vbWt [email protected]\ a`c`ry

sQAhly` m`{& j`ly, wv wvw\ qQyENE @vn\@n\ [email protected],
@l`kO @p`dQ km| @n`m#n, hrQ @q\ g#n v#d krn
wr#N pQrQsk\ ap vt` sQtQn\@n\ [email protected]

mmw\ @m| @vb| [email protected] @[email protected]\ nQs` kt|tQyt [email protected]\n pEUvn\ [email protected]\ @q\vl\ apQm vr\Nn` krgn\nv` kQylw\
e'w\ kmk\ n$ kt kww\ kQv yEwO @q\ mt [email protected] @q\ kQyn\n o|@n. ymk\ krl e'k g#n kQyn\n by @vn\n o|@n n#wQ nQs`w\ a#w\w kQyn\nyQ bQm i[gn\nyQ a#wQ pEr#q\q nQs`w\, [email protected] lQyn\@n\

wv @qyk\ @mwnm lQyn\n hQwOn`
mmwmyQ @p`r mm wmyQ sQyl\ltm ihlQn\ in\@n kQynvt vd`

apQ ok\@k`m rjvr#, ok\@k`m v#[email protected]` wOn\ sQAhlym qR qr#@v`
kQyl hQwnvnm| an\n e'ktyQ sQAhl km [email protected]\ km kQyn\@n\
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Su

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 54
Re: Added News Links & Buddhist Links Pages To Sinhalaya.Com
« Reply #2 on: May 09, 2007, 06:25:18 PM »
pl  add SN - vesak link as well 
l¸<la fkdfy,Q iqiqula fkdfy,Q ojila kE cS˙;fha yuq ¨
fus  la ksjkak nK mohla lshkak nq yduq rejfkaOffline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Added News Links & Buddhist Links Pages To Sinhalaya.Com
« Reply #3 on: May 30, 2007, 12:58:30 PM »
on\n @vbW wvw\ @qyk\ kQyn\nm hQwOn`,
 @b_q\{ pQrQw\ {r\m @q\Xn`, vl @vb| advQ ap @vb| [email protected]  mEl\ [email protected] q#m|m [email protected]\ wvw\ @h`[k\ un`

ar @k`pQ krn kl`vt hEr# @vc|cQ smhr @vb| advQw\ q#A q#A pQrQw\ {r\m @q\Xn` wmn\@g\ mEl\ pQtEvt qmn\n unn\qE @vl`

apQ sQAhly` wOlQn\ krn @h`[ @q\vl\, e' vQqQytm pYclQw @vn [email protected]\m [email protected] armEN s`r\}kyQ kQyl` q#nEn`

apQt avX& @vl` wQb|@bw\ [email protected]\ qr\Xny, [email protected]\ km, [email protected]\ sQAhl km @m| an\wr\ j`ly mw [email protected] s$m XWY l`AkQk @vb| advQykQn\m eLQ q#k\vWm
@n`kQym e' @b`@h`\ @[email protected]\,apv anEgmny krwQ

k`tq a`dm|br..
  8)
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !