Author Topic: Was kavi nowemu - lak dherana  (Read 6580 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Was kavi nowemu - lak dherana
« on: May 12, 2007, 07:52:39 PM »
Advertisement
is\sr lQypE kvQ tQkk\, e'w\ nQm|[email protected]\ qmn\n hQwOn`, @m|v mWt klQn\ @n`q#mEv nQs` [email protected]|kyk\ lq vQgs a#vQw\ hrvw\ @qyk\ lQyn\nm|

« Last Edit: May 12, 2007, 07:58:35 PM by Bodhi »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Was kavi nowemu - lak dherana
« Reply #1 on: May 13, 2007, 08:21:07 PM »
j`wQy rn\ vQmnk\ @v| a`gm mQNQ phnk\ @v|
@m| g#n v#d [email protected]`w\ [email protected]\ [email protected]\ [email protected]\ nm [email protected]|

p`s#@l\qW s`hQw& @p`@w\ [email protected]\ rt kvQ pn\wQy ugn\vq\qW unw\ gOr#vr#n\ @[email protected]@n\ wmn\ upn\ rtt a`qry krn qr#vn\ pQrQsk\ bQhQ krn\nty. e' [email protected]\m hQwt j`wQ a`lyk\ env` @mv#nQ kvQ kQyvq\qW lQyq\qW sh qkQq\qW

aq vn vQt , rtt @hn g#hEvw\ wmn\@g\ mdQy wr krgn\nt @[email protected]@sn mQnQs\sE pQr#nE lAk`vk i[@gn , is\sr @[email protected] kQyl` kQynv` h#@rn\nt, apQ kOmk\q [email protected]\....
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Was kavi nowemu - lak dherana
« Reply #2 on: October 14, 2007, 06:56:54 PM »
7 Wasara panthiyedi mage rata gena liyu kawiyak !

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Was kavi nowemu - lak dherana
« Reply #3 on: October 14, 2007, 07:00:28 PM »