විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩා | fun with mobile phone

SMS Directory/Dictionary

(1/1)

Cleo.:
SMS      /   Meaning

AFAIK
   As Far As I Know

AFK
   Away From Keyboard

ASAP
   As Soon As Possible

ATK
   At The Keyboard

ATM
   At The Moment

A3
   Anytime, Anywhere, Anyplace

BAK
   Back At Keyboard

BBL
   Be Back Later

BBS
   Be Back Soon

BFN/B4N
   Bye For Now

BRB
   Be Right Back

BRT
   Be Right There

BTW
   By The Way

B4N
   Bye For Now

CU
   See You

CUL8R
   See You Later

CYA
   See You

FAQ
   Frequently Asked Questions

FC
   Fingers Crossed

FWIW
   For What It's Worth

FYI
   For Your Information

GAL
   Get A Life

GG
   Good Game

GMTA
   Great Minds Think Alike

GR8
   Great!

G9
   Genius

IC
   I See

ICQ
   I Seek you

ILU
   I Love You

IMHO
   In My Honest/Humble Opinion

IMO
   In My Opinion

IOW
   In Other Words

IRL
   In Real Life

KISS
   Keep It Simple, Stupid

LDR
   Long Distance Relationship

LMAO
   Laugh My Ass Off

LOL
   Laughing Out Loud

LTNS
   Long Time No See

L8R
   Later

MTE
   My Thoughts Exactly

M8
   Mate

NRN
   No Reply Necessary

OIC
   Oh I SeePRT
   Party

PRW
   Parents Are Watching

SK8
   Skate

STATS
   Your sex and age

ASL
   Age, Sex, Location

THX
   Thank You

TTFN
   Ta-Ta For Now!

TTYL
   Talk To You Later

U
   You

U2
   You Too

U4E
   Yours For Ever

WB
   Welcome BackWTG
   Way To Go!

WUF
   Where Are You From?

W8
   Wait...

7K
   Sick-from telepk

Navigation

[0] Message Index

Go to full version