Author Topic: Re: Oba Noena Dinayaka  (Read 5258 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« on: July 07, 2007, 12:40:17 PM »
Advertisement
p`lE vE ahs\ kOs
[email protected]` wnQ wr#v
sq aw#r gQhQn\vq
@X`\k gW gyn\@n\........

ir @qsm bl`@gn
irt pQpQ ml\ k#kOL
ml hQr#w\ b#s gQhQn\
[email protected]\yQn\q lw#vQl\l.........

wOr# vqElE pQs hmn
mEqE sElg n$vQw\q
w#nQn\ w#n g`l\ vE
vL`vn\ kOsE kOsEv........

hQr# v#Lq ikQbQqQn
k\;QwQj im q#@vn vg
@s`@vn\ h#pQ h#pW bQqQ
kQyn\@nq rL pwr......

ob @n\n qQnykqQ...........

hQr# sqEw\ @n`a#vQqQn\
mEqE pvn\ rFLQw\ n#wQ
[email protected]\m @n`@v|@q`\
[email protected]\ @m| lw#vQl\l......


Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Sanasuma
« Reply #1 on: November 25, 2007, 10:24:42 AM »
eq` e' bQnr hq yt
p#wOm| q#l\vW wQbR shsk
@sw\ pQrQw\ vQsErmQn\ qs aw
pvn\ @p`q m` h` mQwOr# vQy

eq` e' @b`\ @svn abQys
phn\ v#tQyk qQqEl elQyk
[email protected]`\ sEqE @nlEmk @vlWvQw\
rFy aqEr m` h` mQwOr# vQy

eq` e' bEqE r#vn abQys
@pr$ qhsk\ p`rmW m#q
kQyR bEqE pq h` @vlWvQw\
sQsQlsk\ m` h` mQwOr# vQy

qm` nEB h#r gQy [email protected]|@;k
ssl @l`v wOl nEqEtE s#nsEm
nQsl bEqEr#vnk @vlW vQw\
jWvQwy m` h` mQwOr# vQy

@nw\

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: hera giya wasanthaya
« Reply #2 on: November 25, 2007, 10:29:24 AM »
nQy0 kl @kd$rQv gQy awO agk
pQpW sQypw\ vQsEl
vsw\ gWy gyn\nt
wvm mg bln
vsn\wy aw#r gQy
ml\ k#kOl mm

@k`q mlt sQsQl qW
mEU rFyk\ pEr`vt
sqvwt @pm| b#qn\
uq$sn\n hQr# kQrNkt
q#vW gQy 
pQnQ bQqEv mm

vQsl\ nEb g#b wOl
sr` @nk wOr# mwq
kU vl`vtm
@pm| b#n\q
gQm|h`[email protected]\ mQy a#qEn
lQhQnQyyQ mm

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: paluwata ath harina ladha godanagilla..
« Reply #3 on: November 27, 2007, 01:11:32 AM »
p`Uvt aw\ hrQn lq @g`dn#gQl\l @ht avsn\ gmn\ yn vgyQ

an\wQm nv`w#n\kr#q [email protected]\ nQk\mQN
n`qEnn k#[email protected]`w\wn\ rHn pmNkQy
[email protected]\ wnQyt m` h` v#[email protected]\n
an\wQm wp\pry qk\v`m @mhQ in\n
gQvQsgw\@w`\ ovEn\..
klkt @pr m` aqrQn\ rFkgw\
ayQwQy kQymQn\ ghb#ngw\vEn\
wvqErtw\ @n`[email protected] a#w wnQyt
m` q#n\ [email protected]\ @n`m ayQwQy
qQr` @g`s\ @p`Lvt smwl`v v#[email protected]\n k`lyyQ iwQn\ @m|
m` mL psE sQvE rQynt un\ ayQwQy kQynE a#wQy
b#n ad gh gnE nQywy
[email protected]\..
mq aqEr smg
@qn\n mt wnQ vn\n @m`@h`wkt

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #4 on: December 01, 2007, 12:06:34 AM »
v#s\sw\
    [email protected]\ rQq\qn
avEvw\
    unEsEmQn\ p`rn
@p`Lvw\
    qrmQn\ sQyl\ wvm mM bln...

       @nw\

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #5 on: December 01, 2007, 01:02:14 AM »
v#s\sw\
    [email protected]\ rQq\qn
avEvw\
    unEsEmQn\ p`rn
@p`Lvw\
    qrmQn\ sQyl\ wvm mM bln...

       @nw\

v#s\sk\
@n`m#wQ kl
unEsEmk\
@n`m#wQkl
jWvyk\ lbn\nt
h#kQq mh @p`@l`vkt

                             :P :P
lassana nirmana digatama liyanna
« Last Edit: December 19, 2007, 10:23:55 PM by rastiyadukaraya »
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #6 on: December 01, 2007, 01:37:45 PM »
Neth, amazingly beautiful, and yet so sensitive
Keep up with the good work sis  :D
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #7 on: December 02, 2007, 09:03:24 PM »
sthuuthyi sigiri..


qEkw\ hQn`vw\ awrw\ n#@w\y mh prwryk\

ar bln\n qEkm hVn
qEkm w#@vn r`wQYyk
hQn` @g`dk\ hrQ l`@bt
kOnE @k`l\@lt [email protected] h#tQ

[email protected]\ k[ElQn\ pQr#nE
mQyEr# mqE p`[email protected]\ un\ [email protected] krvtk\
[email protected]\ sEsEmQn\ s#qEnE
vQyr# sw\sr [email protected]\ un\ rMw\ wv wvw\

adn\n @n`v# a#s\ l#[email protected]\
e'w\ [email protected]\ kqEU unn
pQn pmNyQ n#wQv [email protected]\
hQn`@vn\n pmnk\myQ
rFy aqErt a#s\ qEn\@n\

mEhEN [email protected]\ k#dpw
[email protected]\ unn sQwOm a#@qn
as` wQbEn` pmnk\myQ
qQnyk mm e' kw`v

hqvw kQyn` qEk\ k[
k[EU bQ0qE vl vQl`p
vs` lmQn\ mk` qmn
vw\sEnE bQqEvk\ awrQn\
mEwO qsn\m vQqh`@gn
rw\ @[email protected]`pEl\ [email protected]\ gl`
r$tn\@nm hQn`v @n`v#

@nw\...
« Last Edit: December 04, 2007, 11:42:15 AM by -Neth- »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #8 on: December 02, 2007, 11:12:06 PM »
qEk,bl`@p`@r`w\wOv sh wnQkm k#tQkr wQbEnw\ sQwOvQlQ pq h` yst amEN`
"hrQ pYblyQ @n`v# @m| pq @gwOm"
kQyn\nm hQwOn`, e' ob iw` sWr#vt pq @g`w` [email protected] qEtEvQt
wvw\ lQyn\n @s`yErQy..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #9 on: December 11, 2007, 10:04:48 AM »
s\wSwQyQ @b`\ @m| vqn\ mt qQrQyk\...


vQyLW irQ w#Un @p`Lvt alEw\ v#s\sk\ ....?

v#h#rW gQy wOr# agk
pEbEqn\n kOsEmkOw\ n#wQ q`k
rFh#n\ mEl\ [email protected]\ qs aw
vQyLQ @p`Lvtm @pm| b#q
unEsEmQn\ srnk\ @s`yn sq

mq sElg h` @vlW qQy rFLQwQ sln\nt
p#wOm| sEn\ vW @g`sQn\ @kd$rQ vE qQy phr
armEnk\ @n`m#wQvm vk\ @vmQn\ n#mQ n#mW
qQy bQqQwQ @s`y` en pvntm @pm| b#n\q

e' yEgy [email protected]\ nQm krn\..

ih udQn\ [email protected]`\r` v#hQ @k`\dyk\ arn\
vdQn nEB q#k wOtQn\ ss#@ln\n hQwk\ n#w
akl\ v#hQ @k`\dyt @[email protected]\nt hQwk\ n#w
sw\wkQn\ nEBt mt pEqn\nt hQwk\ n#w

@m| [email protected]| mQy#@qn\n p#wOm| p#wO
mt kOmtq alEw\ v#s\s..

[email protected]\-

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #10 on: December 11, 2007, 07:36:48 PM »
Sensitive ! keep up with the good work neth
your poems always capture one's inner feelings
thanx sis great to read them here
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #11 on: December 23, 2007, 10:06:43 PM »
@m| a#vQq a` qEr
mm @h`qtm vQd`pw\
h#@rn\n b#h# qErw\ v#dQ nQs`
iqQrQyt yn\nw\ hQwk\ n$ wvw\
qEkw\ ebQkm| klw\
k[ElE @nw\ h#r gQhQn\
wvm mg bln\nt,
n`qEnn @svn#lQ awr
nEB @s`y` qQvyn\n wvw\ n#w mt hQwk\
iwQn\ sQw n#vwQl`
@n`@w\@rn h#gWmk
n`qEnn isvEvk
@[email protected]\ qEr [email protected] a` [email protected]\
sQw q#n\ awrmg
awrm0v...

[email protected]\-

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #12 on: December 24, 2007, 03:23:31 PM »
vQvQ{ p#wQkd os\@s\ [email protected] [email protected]| pq v#l\ [email protected] @s`yErQy. mEU a#mENEmm mElsQt [email protected]|@vmQ. hQwt q#NEnE b#vQn\ sthnk\ wbn\nt [email protected] [email protected]| @m| agn` vcn hrBy @qs @y`m` @nw\ bl` sQtQn\@nmE.

obt wvw\ lQynt pwmQ sEx pwOm| mm !

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #13 on: December 25, 2007, 08:27:59 PM »
@b`@h`~ @qn
h#r gQyw~ [email protected]~
aw#r @n`@g`sQn~
[email protected] nEBmy...

ahQmQ km pmNk~m ur#mvE
[email protected]~ [email protected]~ ekm hQmQkm
nEB pmNQ aq [email protected]~ wnQyt...

v#qW mwky [email protected] hqvw
nmEw~ @n`hdmQ
qr` [email protected]
ahQmQ @v| yyQ [email protected]~
nEBvw~...

@n`yn~ m` h#r
kqElE bQn~qEv...


-nlE-
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #14 on: March 01, 2008, 03:03:27 PM »
[email protected][n\ bQ[
qEk unn
ul\pwk\ bvt mm
kQy` [email protected]\y nEB...

qr` qEk gl` gl\ mEl\ ghn vn m#qQn
r$tmQn\ mh` k[E XQkr wrNy [email protected]
ur`gw\ @p`Lvtw\ lb` qEn\ sr# b#vQn
un` sU kd` v#[email protected]|y vQ[Q [email protected]`\ qEk

qr` uv mh` qEk iwQrQ kl nEB nmt
mh` @[email protected] pN l#[email protected]|y pQYy sb[
ur`gw\ vWq qQy mh @p`Lv r#qEr# @ls
nEBt pQqE @[email protected] unQy mh qQy k[El

[email protected]\-
« Last Edit: March 01, 2008, 03:07:37 PM by -Neth- »

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #15 on: March 01, 2008, 03:30:18 PM »
vsn\wyk avs`ny...

@q\qEnE p#h#y mEU [email protected] wvrmQn
hQs\ kOs avt rw\ pLsk\ awOrmQn
rw\ hQr# nQl\ uvn sQp sns`lmQn
avsn\ sEsEm| @hlnt kl\ yl\ blw

nEpEr#qE @[email protected] uNEsEm [email protected]\ r#v`
sEpEr#qE sQsQlsk phsm @l`vt sq`
mEwO k[EL#lQ bQA[E @b`l\ @p`Lvt vs\s`
[email protected]`\ gQnQ hqQn\ ggnw ikQbQn\q`

@k`pElk w#vrQ hQr# rFs\ phsQn\ k#LBR
r#v sQrQ hq pEr` vQqQ @pm|  hq ss#lR
kOsEmn\ pv` wOr# mw sEsEmn\ slpR
pvnt mEsE kl` qEk ggnw vQn\[R

   @nw\

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Oba Noena Dinayaka
« Reply #16 on: July 30, 2008, 11:17:39 PM »
@gvW yn\n @s`[Er# s#[$ ob h` gw kl
m#kW yn\n sQylE sQhQn alEym uqyt
sQ[W yn\n sEsEm| [email protected]\ w#vEl\ iwQrQ kr
kQv m#n rFy kUvr kQm [email protected]\ sQhQnyt