තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > අදට වැදගත් මොනවැයි ? | today's special

api atha demu apea ayata - 1

(1/1)

Cleo.:

Sudeera:
eqQn , em s`hQw& uw\svy sAvQ{`ny krmQn\, e' s[h` sQylE ktyEwO sRq`nm| krmQn\, ap [email protected]` gw\ uw\shy ml\ Pl g#n\vW e' ahQAskyn\@g\ [email protected]| sQnh rFLQ nAvn\nt h#kQvEn nQs`@vn\ upn\ bQmt , [email protected]\ mQnQs\sEn\t qEv` qr#vn\t yhpwk\m krn\nt pEAcQ hrQ ymk\ krn\t pEUvn\ un` kQyn swOt hQw pEr` [email protected]`

wmn\ l#bR qQvQ @[email protected]@w\
@k`tsk\ rt smy @[email protected]\
pEq @n`[email protected]`w\ [email protected]\ [email protected]\
@[email protected]`vt kQsQ v#dk\ n#@w\

hQwn\n, @m| [email protected]\ mQnQs\sE , @m| [email protected]\ rt
[email protected]\ @vr vWr\[email protected]\ [email protected]\ rt j`wQy a`gm sh sw\ sQrQw\ rFk w#bEm wm` [email protected]\ yEwOkm.

Romeo_must_die:
hrQm uwOm| vdk\ sQgQrQ [email protected]~!, apQ @[email protected]\ apQ kQyl` kt [email protected] vQwrk\ sWm @n`krn oyl`, [email protected]\ [email protected]| in\n rt p`lEvn\tw\ @h`q a`qr\Xyk\. ob s#mt @b`@h`mw\m pQn\!!!


hQwvw\,
@r`[email protected]` ml\lQy`.

Sudeera:
dear RMD malli
thanks should go to all in our team
hv a look at this for more details on "Sinhalaya - Api"
http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,6313.0.html

everyone is welcome to join us

"In the long run, we shape our lives and we shape ourselves. The process never ends until we die, and the choices that we make are ultimately our responsibility."
  --  Eleanor Roosevelt

Zoro:
swOtEyQ @m| sw\k`r [email protected]`t...  :D
qEkyQ shx`gW @vn\n b#rQ @vn nQs`... :(
bl`@p`@r`w\wO @vnv iqQrQyt pElEvn\ @v| kQyl 8)

- a`qrNWy @s`\@r`\

Navigation

[0] Message Index

Go to full version