චැට් ගැන කතාවට - kasukusu chat avenue > ගල්, මුල් සහ මල් | complaints / comments

SPECIAL ANNOUNCEMENT FOR KK CHAT USERS >> Hondata Narakata Dekata "Net"Maya...

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:


-ŴăśĦ-:
Niyamai aiya..............
Sinhalaya Chat Eka Kiyanne Chat Adawiyan athara NO1 Chat eka........

me chat eka apawithra karana ayata niyama padamak....................
Well Done aiya.................

Api Sinhalayata Sinhalaya apita......................

            -Warsha-

kansa1:
wel done gays

Navigation

[0] Message Index

Go to full version