Author Topic: Preemaya  (Read 6289 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Preemaya
« on: September 19, 2007, 10:42:56 PM »
Advertisement
@pY~my

[email protected]~ ml~ pL[l`
nQl~ nEvn~ vQqhl`
LptQ @w`l~ @p`pQymQn~
igQ kryQ nEB
vs~s`nyt...

hWn~ @p`q v#hQ bQ[k~
sQhQl~ sELn~ rFl~ v#lk~
nEB @vwt @[email protected]~nt a`smEw~
n#h#@n mt vw~kmk~...

[email protected] [email protected]~ nEB g#nm
ikQ bQ[Qn a`qry
q#@n~vQq kvq`k...
bl` imQ h#mq`m
vsn~wy @n`m#wQvQt
nEB @qsm...

                      - gQm|h`ny -   
« Last Edit: September 21, 2007, 03:30:08 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Preemaya
« Reply #1 on: September 20, 2007, 08:45:11 PM »
gQm|h`ny

LhQr# kQrNQn\
pEbEqEv` hq
cn\d hQr# rFs
vQq qr`@gn
@pmQn\ pRqQn
sw\ pQyEm| @gn
bl` [email protected] vdQnwOr# nEB

vsn\wy @nk kOsEm|
[email protected] gQy vW nmEqE
sQw upn\ a`[email protected]
@n`[email protected]` kOsEm @gn
[email protected] hQqQmQ mg
vdQnwOr# nEB.......mhq gw\.....gQm|h`ny...
                                                       - @p\Ymy -
« Last Edit: September 30, 2007, 09:36:52 AM by -Neth- »

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #2 on: September 21, 2007, 02:11:56 PM »

[email protected] sQnQ[E @qp` @p`dQ
rQqv`vQ vQylQ bQm
irW gQy wN pLs...

vL`kOU vhlyw~
@h`[@t`~m hQl~ @vl`
sQnQ[E vw kmL [email protected]
hQr# rFsQn~ vQy#@l~vQ...

@gngQyw~ m` ek~k
a`[email protected]~ rFkgn~n
[email protected]| qEk~ sEsEmkQn~
[email protected] @l`vm mQy#@q~vQ...

@n`m vdQnR m#n iwQn~
ktRk vR [email protected] @l`vt...
sq` [email protected] @mmn~  @[email protected]~ n`[email protected]~...

                     -  gQm|h`ny   -

« Last Edit: September 21, 2007, 03:20:22 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Preemaya
« Reply #3 on: September 22, 2007, 11:14:50 AM »
gQm|h`ny.....

sWw vs\s`[email protected]\ sWw hQm pQyLQ mw
sWwlt mQy#@qmQn\
qgk`r vsn\[email protected] mEqE sWw pvnkQn\
gQln\ vW v#wQr un\ mhq
[email protected]| unEsEm| sEsEm|  rFl\ v#[
bl`@p`@r`w\[email protected] LqP\ mwQn\
@n`@v| sQy qhsk\
pEbEqEvn\nt ekm kOsEmk\
vQylQ wNpw\ mwQn\
@[email protected]\ qEr a` gmn
@[email protected]\ h#rq` ym|q........
@qn\n id mt ln\v in\nt
vQq qr` [email protected]| qEk\ sEsEm vEv @[email protected]\
hq g#@b| @q`rpQyn\ h#rqm` pQLQgn\n
[email protected]\ sQw h#mq`m obtmyQ
         mhq gw\ gQm|h`ny......
                                           
                                        [email protected]\Ymy-...
« Last Edit: September 30, 2007, 09:35:47 AM by -Neth- »

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #4 on: September 23, 2007, 06:53:47 PM »

sWw vs~s`[email protected]~
sWw hQm pQylQ mw
sWw sElMk~ @vl`
hm`gQy oy sRsRm|
[email protected]| hq @pUv`q...  oywrm|...

bBr smnl k#[email protected]
hQw~ vsM kr gn~n
@nk vr~N sU p#l[
@nw~ @k`nQn~ b#lEm| Ln
r#sQr# ml~ kOmrQyn~
@hln P~ @nwO k#Um|...  Pp` mt...

[email protected]| sQhQl#l~ hq vQmn wOL
Pkm sQypw m` nmQn~ pQpQ
a`[email protected]~ uNEsEm| sEv[ pQrQ
@[email protected]@s~ mE[E pQnQ qQyw~ is
[email protected] mt Py... vd` @l`vtw~...

alEw~ bl` @p`@r`[email protected]|
rn~ ar#nlE @q`~wQn~ @gn
vdQnE m#nvQ [email protected]~ @l`vt...
@[email protected]~ unEsEm|v
jWvQwy wOr#U @k`t...
sQn`@smE... h#mq`m...
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Preemaya
« Reply #5 on: September 28, 2007, 12:07:19 AM »
@p\Ymy nmQn\ kvQ krn vqn\ v#l\ [email protected]|@vmQ mhw\ @[email protected]\
lQyn lQyn h#m vqnkm jWvy rF[W [email protected]\ y#yQ mt [email protected]\.

wv qErtw\, @p\Ymy kvQ krn\n,
a`qry, kr#N`v @p\Ymy @snhs, @m| kOmn nmkQn\ kQv|vw\, @m| mQnQs\ qhm @n`h[Enn @l`\@kk,
a`[email protected]\ rF[EnE ww\pryw\ vtQnv`, @[email protected] k#tQvEnE @m`@h`ww\ @g`d`k\ vtQnv`,
aqrFwQ h#MEm| pQr#NE @m| kvQ pqv#l\ hrQ is\wrm|
wv wvw\ lQyn\t qQrQy Xk\wQy @n` adEv ob h#mt l#@b|v` yn\n [email protected]\ e'k`yn p#wOmyQ
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Rath_Hadun

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 7
Re: Preemaya
« Reply #6 on: September 28, 2007, 09:55:23 AM »
I totally agreed Sigiri.  This is the truth. If and when their is love in every heart this world will be different than this. I found that still there are few people who still have the huminity. That's why I like to read this threads.

Please keep going this..  May these youngsters get courage to write more and more.

Keep writing Neth, Nalu, and others....

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #7 on: September 29, 2007, 09:01:24 PM »

sWgQrQ  ,  rw\hn\qEn\

@b`@h`m s\wOwQy\ oy`l @qn\[email protected] aqhs\ vlt...
@m| aqhs\ apQt @l`kO qQrQyk\...
[email protected]\ qW @h`q nQr\m`n [email protected]`w\ ehQ gr#w\vy obtw\ [email protected]`...

<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Preemaya
« Reply #8 on: September 30, 2007, 09:32:38 AM »
gQm|h`ny.....

hq pEr` a`[email protected]\
[email protected]`r` v#sQ v#tW
nQs\s`r @p`Lv mw
kOsEm| pEbEqn s#tW
sQhQn\ sElgt kQyR
pq @plk ar#w vW
v#hQ bQqk sQsQl nEB
[email protected] @gn a`@vhW.....

ahQmQ @b`\ q$ ayQwQ
awWwy h#rqm` [email protected]
[email protected]|q @n`qn\n`
an`gwy h#rqm` sQtQn\@nmQy
iwQn\ mm nEBv mt hQmQ
vr\}m`[email protected]\ pmNk\ [email protected]\@nmQy...
vr\}m`nyt pmnk\m @pm| krmQ...

ep` mt @gvW gQy vsw\kl h`
lbn\nt wnn vs\s`ny
gQm|h`ny......
nEB @gn` @p\[email protected]\ as\v#n\n
nEB| unEsEm lb`
@pmQn\ sQsQls lb`
pLbrv hQn#@hn`..
wOtQn\ sQw a`[email protected] mEqE h#gOm| mv mv`
kQyn\ mt avsrq pQLQgn\n @m| s#m`..

@p\Ymy...
« Last Edit: September 30, 2007, 09:38:31 AM by -Neth- »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Preemaya
« Reply #9 on: September 30, 2007, 10:03:34 PM »

kQyvQmQ [email protected]| kvQ km|
q#nEnQ hqvwt yLQw\
e' @s`[Er# nQr\mQw qsEn\
m` aw#r gQy kvQ nQm|ny
yLQqE m` axQys, jWvm`n vQy....
nEB @[email protected] k#tQvR kvQ pq @p\LQ qEtE vQt
nUv`, @nw\ qQgtm lQyn\n

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #10 on: October 05, 2007, 11:19:54 PM »

sQw pEr` [email protected]~ lq
@[email protected] kvQyvW
pQpW hQn#@hyQ r#vt
hq vQlm sEvq vW
sQhQl~ sELgk~ hm`
e' r#vt vsg vW
hQw arn~ qEr gQy`
mQhQrQ sEv[k @vlW...

[email protected] vl q#mR
mwk sthn~ bWj
wOlQn~ mwO vW n#gW
pQpW hQn#@hn r#vt
[email protected]~ nEB @n`@vq......
hm` a` mEw~ sEvq
vQqgn~n qErk sQt
hm` y` yEwOv a#w....
vr~wm`ny pmNQ
hQmQv a#[email protected]~ apt...
sEvqk~ v lg in~n
[email protected]~ q#[email protected]~n....

[email protected]~ lq jWv|[email protected]
p#wOm| @p`dQ pWqQl`
pQpW hQn#@hyQ mhq
unEsEmt [email protected]`
[email protected]~ lq kvQ kmQn~
@l`vm vQk [email protected]`
pQlQgn~n @[email protected]~
nEBtmyQ @m| s#m`......


« Last Edit: October 08, 2007, 12:41:25 AM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #11 on: October 15, 2007, 12:53:37 PM »

kQyvQmQ [email protected]| kvQ km|
q#nEnQ hqvwt yLQw\
e' @s`[Er# nQr\mQw qsEn\
m` aw#r gQy kvQ nQm|ny
yLQqE m` axQys, jWvm`n vQy....
nEB @[email protected] k#tQvR kvQ pq @p\LQ qEtE vQt
nUv`, @nw\ qQgtm lQyn\n

[email protected]`-

kQyv` ...
lQy`  mnrm| v#kQ...
nQb[ qQrQmw\ krn`vQt
sQwQN ...
hsrk\ @n`q#n a`mEw\
a` mg v#rqW n#wQq#yQ.....           
obl`@gn\ lq qQrQym
sQwt qQrQyk\ vWy @b`~...

------- nalubatta-------
« Last Edit: October 15, 2007, 12:57:22 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Preemaya
« Reply #12 on: October 16, 2007, 07:45:21 AM »

pQLQQgn~n kSmr#nQ...........

          hQw pEr` [email protected]~ mm @n`lq nm| @[email protected]
          kvQ kmk~ kSmt mt @n`lq nm| kQvQqEn~v
          ml~ v#r# gsk ylQ pRqQn` kSsEm| @p`dQ
          [email protected]` vQls aq hq pEr` s#nsEm
          @gn`@v| nEByQ mt

          [email protected]`~r` v#sQ v#tEn [email protected]~ eklE @k`t
          sQsQl @s`m|ns uwSl sQnQ[E plsk~ vQls
          [email protected]~ lq jWvQwy
          @s`qEr# kvQ kmk~ @k`t
          @gn`@v| nEByQ mt

          awWwy vl qm` hQn#@hmE iwQn~ apQ
          pErmE @pr#mn~ @[email protected]
          s#[email protected]~n mwS qQnk
          [email protected] wStE k[EU v#[email protected]~n qW nyn
          bl` hQmE iwQn~ aq
          vr~wm`nym @qs

          a$wQn~ hm` yn mE[E sWw sELn~ rFL
          pvsyQ rhs~ bs~
          nQmvn` hqk pQrQ qEk~ k[EU sEsEm| v#l~
          lM lMm en bv kQrQ sQn` mEvg pQrQ
          sErwl~ sQn` bs~
          [email protected]~ lq jWvQwy hq vQmn~ iwQrQl`
          wStE k[EU v#gQrQl` @l`vm vQk [email protected]`
          p#wS p#wSm| itE @vl`
          pQLQQgn~n kSmr#nQ
                                   nEBmyQ @m| s#m`............

<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #13 on: October 21, 2007, 10:21:09 PM »
« Last Edit: October 21, 2007, 10:36:31 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Preemaya
« Reply #14 on: October 23, 2007, 10:36:07 AM »
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Preemaya
« Reply #15 on: October 31, 2007, 11:21:12 PM »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]