Author Topic: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!  (Read 4688 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« on: October 13, 2007, 04:05:06 PM »
Advertisement

mh kvQk`r uwOmn~l`,,,!!!

mh kvQk`r uwOmn~l` wnn kvW
alAk`r sh elQsm smM ewW
elQvt @y`q` rskrN` bvk~ kvW
pvswQ e~v` rs vQ[Qn` [email protected]` pVW

mh pVQ [email protected]`nEw~ @m| ap mQnQsEn~y
b#rQ b#rQ g`@w un~ a#[Q blQ mwk n#w
w#nkt a`pE  vQt un~ @m| sQyU @qn
[email protected]~m vQN un~ n#gQtQn @l`vt

@l`~ky [email protected]~ un~ y#yQ  sQwn pVW
aw~~v#l~ b#[n~ hQ[Qn` pVQ vQc`rk
awt gw~w nm|  [email protected]~ sEx`;[email protected]~
[email protected]~ @qyk~vw~ un~ht ur#m @[email protected]~

@m`[email protected]`[email protected]~ in~n` [email protected] @p`dW
bQm blQg`n g`n @q~vl~ nm| emt a#wW
v#tQ v#tQ n#gQtQmQn~ un~ @m| lQyn kvW
v#[email protected]` sQkOr#yQ mwO [email protected] ylW

mQnQsEn~ @vl` @m| @qrNt upq vEn
ap s#m mQnQsEn~y sQrQlk~ m$NQ lq
a#[email protected]~ p#wOm srsn~nt sb[ ap
sQwt gwyEwOyQ ap s#m [email protected] bv


-sRtr\s~.

<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #1 on: October 13, 2007, 05:26:16 PM »
mm [email protected]| pLmE v#nQ kvQy smg nm| ekM n#h#. [email protected]\ kQsQvQtk wmn\ uwOm| kQyl` kQy`gn\n eknm| mh @m`\d kmk\
e' [email protected]\m an\ [email protected]\ pVW km| g#n phr ghnvnm| e' kQyn\@n [email protected]\ [email protected]@g\ qk\Xkm| g#n phr ghnvnm| e'kt kQyn\@n hWnm`ny kQylyQ mm hQwn\@n

mh` kvQk`r uwOmn\l` kQyl` vr\gWkrNy krn\@n\ @k`@h`mq?
« Last Edit: October 13, 2007, 07:54:24 PM by [[sigiri]] »
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #2 on: October 13, 2007, 08:33:37 PM »

qy`br sWgQrQ,

   s~wOwQyQ! ob @gn h#r q#k~vE [email protected]~ aqhs\ smEhyt. ob mwO kl kr#NE sm|bn~{@yn~ pmNk~ m` obt pQlQwOr# @qn~nm|.

   wmn~ uwOm| kQyl` kQy` gn~n mmw~vyk kQsQvkO psE vnv` nm|  ey mmw~ [email protected]~ @m`~dkmktw~ vd` an~w @qyk~ vQqQht. ev#n~nvEn~ obt, mt o|n$ wrm| [email protected]~m sm`[email protected]~ hmE vQ a#wQ. ev#n~nvEnEw~ ap awr sQtQn bvt m` amwn [email protected]~ un~t mwk~ kr qWmk~ pmNyQ m` sQqE [email protected]~ sh m` aqhs~ [email protected]~. ev#n~nvEn~ nQs` nQqhs~ nQr\m`Nkr#vn~ m`nsQkv a#q @n`v#tQy yEwO nQs`w~ [email protected]~ gmn ovEn~ y` yEwO nQs`w~. mn~q? o|n#m ]wYyk sWgQrQ ob v#nQ qy`br mQnQsEn~ @mn~m ptE,kOhk mw{`rWn~ q @b`@h`myk~ sQQtQn b#vQnQ. m` a#gQl~l qQgO [email protected]~ ovEn~t pmNyQ. ob mwO kl hWnm`ny kQyn m`nsQk a`wwQy ovEn~t ayw~ @qyk~.

   ob n#gS anQw~ kr#N sm|bn~{@yn~ nm| kQy yEwOv a#[email protected]~ @myyQ. eLQv#t @yqEvm k`v& alAkrNy @k`ts rsvw~ @vnv`. e~k wmyQ a#w~w. o|n$m @[email protected] ey p#h#qQlQv qkQn~n pElvn~,kl`w~mk a#h#k~ wQynv nm|. ewn g#tUvk~ n#h#. nmEw~ kvQvl a#wQ alAk`ry sh rsy m` ihw s[hn~ kl p`r\Xvyn~ [email protected]~ ovEn~ vQsQn~m sq` gw~ ek~ r$pr`mEvk~ wOl pmNk~m sh [email protected]~ qr\Xnyt pmNk~ qy`br pQrQsk~ awrQn~ pmNk~ nm| anQw~ nQqhs~ nQr\m`Nkr#vn~t [email protected]~ vQn k#tWmktw~ vd` phw~ @qyk~ @n~q? mm ewnqW aqhs~ [email protected]~ eyyQ. aqhs p#h#qQlQ a#wQ kQyl` mm hQwnv`.

   mhkvQk`r uwOmn~l` kQyn vr\gWkrNyk~ g#n ob mwO krl` wQbEN`. nQqhs~ aqhs~ qrn~nn~ sh nQqhs~ nQr\m`Nkr#vn~ pQlQb[v vr\gWkrNykt mm [email protected]~w~m ekM n#h#. mn~q? o|n$m @[email protected] wmn~t a`@v|NQk vE [email protected]~m nQr\m`nkrNyk~ wmn~ wOl pvwQn nQs`@vnQ. mm em pq x`vQwy wOlQn~ ihw s[hn~ kl vr\[email protected]~ a#wmEn~ @hl` q#kWmk~ pmNyQ sQqE krNE l#[email protected]|. wvw~ p#h#qQlQv kQynv nm| @p`dQ [email protected]~ p#n~slk~ argn kdq`sQyk a[Qn p#n~sl~ p`rm wm` @l`v pQlQgw~ kl`k`mQn~ vEnhmw~ a[[email protected]~. nmEw~ e~ @p`dQ ek` a#n~q kdq`sQy argn a`[email protected]~ agy kQrWmk~ krnv nm| smhr vQt e\ @p`dQ ek` sm`[email protected]~ apQt hQwn~nw~ b#rQ uss~ w#nkt en~n pEUvn~ kl`v awQn~. eyyQ vQywOn~ awQn~ sQqEvQy [email protected]~. @mwn aqhs p#h#qQlQ a#wQ kQyl` mm hQwnv`.

    n#vww~, s~wSwQyQ! qy`br sWgQrW obt, [email protected]~ anQkOw~ nQr\m`Nvlt qEn~ qQrQg#n~vQmt e~ [email protected]~m [email protected]~ qy`br f#n~tsQ nQm|nyt.

-sEtr\s~ 
   (mm, [email protected]~;@yn~ s[hn~ kl yEwOyQ ef~.en~ ekt sm|bn~{ kQsQvkOtw~ mvQsQn~ em kv| pAwQy wOlQn~ phr g#sWmk~ @h`~ uph`syk~ kr @n`m#wQ bv. ey m`@g~ ek~ sQwOvQl~lk~ pmNk~ b#v| kr#N`@vn~ slkn~n. ym| @hykQn~ sEU @h`~ hQw~ rQqvWmk~ ym| aykOt, @m| nQs` sQqEvW a#w~nm| m` qy`br [email protected]~ sm`v ayqQnv`.)
« Last Edit: October 14, 2007, 01:16:02 AM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #3 on: October 13, 2007, 09:29:41 PM »
ob kQyn @q\ hrQ sRtr\s\

@f`\r#m kvQ k`[email protected]` awr mt qkQn\n [email protected] apQYym @q\, wmn\@g\ @q\vl\ wmn\m p#ssEm| kr g#nWm
e' [email protected]\m wmn\ qn\n` kQyn ay, sh ovEn\@g\ nQr\m`N pEUvn\ wrm| ihLt qm` g#nWm. anQk\ [email protected]\ sQw\ wOl a#wQvn pWdny, kLkQrWm ovEnt @w\r#m| @n`yn\@n\ mn\q#yQ @n`qnQmQ.
ekm [email protected]\ kt|tQy, @f`\r#m vlt @g`d b#s\smw\ @mv#nQ @q\ sQqE @vnv`
anQk smhr vQt @[email protected] @q\vl\ psE ps [email protected]\@n\, nv k`v& krnyt [email protected] [email protected] aUw\ kvQyn\v, upn\ @gyQm mr` q#mWmk\ kQylw\ [email protected]`.
an\n e'k nQsyQ,

y}`r\[email protected]\ k`v& @wYd| [email protected] @[email protected] lQyl` [email protected]` "kvQ g#n hsL bEq\{Qyk\ a#w\nm| mQsk kvQ vQgYh [email protected]\ vlkQn\n mn\q rcky`@g\ nQv#rqQ aqhs @n`q#n hEqE @p_q\glQk q#nh#[EnEm|km| y`U mQwYkm| nQs`q phr qWm| s[h`q aw\[email protected]`\mwQk @ls @mm @f`\r#m x`vQw` krn\nt a#w#mEn\ @pLBW a#wQ b#vQnQ "
@m|k @m`n wrm| a#w\w\q ?

smhr vQt..... wmn\@g\ hQwvwOn\ lQynv` "ob wrm| qk\[email protected]\ wvw\ n$" kQyl` iwQn\ [email protected] @m| ks\tQy [email protected]`, e' mwQn\ b#[email protected]\t hqnv`
nmEw\ s#b$ kvQy` sQtQn\@n\ ,,,,, mQnQs\sEn\@g\ hqvw\ vl kQyn ek psk\ krn\@n\ kvq`q ?
sRtr\s\, jWvQwy sh sm`jy g#n, @m|wrm| apv @q`dmU krn ekt uBt s\wSwQyQ mQwYy`
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #4 on: October 14, 2007, 08:00:26 PM »
qy`br sRtr\s\
ob @m| lQyn\nt @yqEnE kvQ pn\wQy nm| aq k`@l pvwQn kvQ kOkvQ v`qy m#n#vQn\ @pn\nEm| krnv`
kvQy` in\n o|@n, h#m w#nkm.... e' kvQ hqvwQn\ vQ[Qn\n o|@n,
pq vlt, h#MWm| ekwOvEnhm, e'kt rQq\myk\ ekwO unhm kvQyk\ @vnv`nm| @m| @l`\@k in\n @h`[m kvQy` h#tQyt mm qkQn\@n [email protected]\ jn kvQy`..
bln\n @k`yQ wrm| nQrvEl\, av&`j pq sAklnyk\ ehQ [email protected]`q kQy`..

a#w\w, [email protected]\ kQsQvQtk, @l\bl\ alv` gw yEwO n$, sWgQrQ kQyn\n`k\ [email protected]\ hWnm`ny kQyn @q\ a#wQvEnhm mQnQs\sE pEqEm`k`r @q\vl\ krnv`
 [email protected]\ ap nQhwm`nW vQy yEwOyQ..

pr`kYm @k`dQwOvk\[email protected]\ [email protected]`\k sh mQnQs` hQ en kvQ @n`@v| nQs[#s mwk\ vEn`....


« Last Edit: October 14, 2007, 08:21:17 PM by Bodhi »

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #5 on: October 15, 2007, 12:01:56 AM »

qy`br @b`~{Q,

[email protected]~ aqhs~ sh uq~qWpny @yqENE kr#NE sm|bn~{@yn~ mm obt @[email protected]~ k^wZ @vmQ. imhw~ swOttq [email protected],ob @g~ vQc`ryn~ [email protected]~ ob [email protected]~ p`Tkyn~t qEn~ cQwYnyt sh jnkvQyt qEn~ sjWvQ a`@r`~pNyt.

hWnm`ny sm|bn~{v k}Qk`vkqW nm| @p^r#;y sh sm`jy [email protected]~ @q`~lny vn, ap jWvQwvl s#rQsrN sh @g`dn#@gn~nt @vrqrN @qbQdQ crQw g#n n#vw sQw` b#lQy yEwO @vnv`. [email protected], pQtE q#kQy yEwO q? @vnv`. ob hrQ, ap nQhwm`nW vQy yEwOyQ.

[email protected]~ @q`dmU vQm wOlQn~ apv @[email protected]~ q#nEvw~ kQrQmt sm|bn~{@yn~ n#vww~ obt s~wSwQyQ, qy`br @[email protected],@b`~{Q.

-sEtr\s~.


<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #6 on: October 15, 2007, 02:30:30 AM »

   eq` @[email protected]~ [email protected], mEhEqE @vrLk~ lM @b`@h`m sEn~qr h#n~q$vk~. mL hQr# b#syn h#n~q$vk~. kl`w~mk a#h#kt nm| aqhs~ gAM`vk~.
   oy awr mEhEqE v#[email protected]~, @vrL @k`nk ek~ mnE;&@yk~ v#wQr sQtQy` qvs~ gNnk~ nQr`h`rv hQ[, k~l`n~wv.mEhEqE jly @b`n~n b#h#@n,lENE rsyQ @n~.
   wv @p`d|dk~ eh`t @vn~n, ht| ekk~ a#[email protected] @v|v#l~ pQtEvk br @vl`, @b`@h`m s#p phsEvt bWr vWqEr#vk~ @w`l g`mQn~ sQtQy`, @b`@h`m @p`@h`sw~ @s^n~qr\yy @s`y` yn ek~wr`  qr\Xnv`[email protected]~ y#yQ nm| qr` a#[email protected]~. [email protected]~ sEn~qr vR qr\Xn wlyt ek~vQtm [email protected]~ ar k~l`n~wv bQm a#q v#tQ a#wQ mQnQs`v sh a$wQn~ a#wQ k~;QwQj @r\K`v. aqhs~ @q`[email protected] gl`gn a`v`. e~w~, e~v` sthn~ krn~n klQn~ ohE a`v`,@mm bQm v#wQr un~ mQnQs` smWpyt. a#vQw~ k}`kl` ohEt @[email protected]
   "@[email protected]`~! y`Uv`, ob own @m`kq? [email protected]~? bln~n @m| ahs qQh`,bln~n @m| mEhEq qQh`,@kwrm| agn` qsEnk~q? vth`gn~n @m| sEn~qrw~vy"
advn~ vE k~l`n~w @nw~ vlQn~ @mm asrN mQnQs`,b#lEv` ohE qQh`.hrQyt vcn pQt krn~nw~ @n`h#kQv ohE am`r#@vn~ @[email protected] kQv|v`.
   "mt oy mEkOw~ @[email protected]~ n#h# mhw~wy`,mt hrQm bdgQnQyQ,e~ [email protected] hrQm wQbhyQ. "
   @s^n~qr\yy @s`yn~n` a`psE h#r#N`.kOmktq? bWr vWqEr#v @w`l g$mt y`mt.

(upEt` g#nWmk~ a#sErQn~,s#ksENQ.)
-sRtr\s~

<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #7 on: November 30, 2007, 01:36:00 AM »
sRt`, a#w\w [email protected]| pQLQwOr q#k\@k pm`@vl`, sAv`[email protected]\ @[email protected]\nt @h`[ m`w^k`vk\ !
@m| g#n anQw\ ayw\ @m`nv hrQ kQynvq blmE !
  :D
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline koombiya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 255
Re: Maha Kawikara Uthumanla,,,,!!!
« Reply #8 on: November 30, 2007, 10:28:45 AM »
aha hari niyamayi me thread eka.
Zootersge mula kaviyath shokene.

Mege ekathu kireema nam.....,
Kavi ho mona magulak ho liyapu eka anuwa wargeekaranaya kireema gonkamak!

thamange 1st creation eka karana eka pawa "mara" creation ekak karanna puluwan. wadagathma de LIYAPU EKA neme. LIYAPU DEYA. kotinma LIYAPU DEYA readerge oluwe idi karana deya.
Text ekak WISHALA ho KUDA agayakin yuthu wenne eekata sapekshawa.

Kaviye ho wena yam text ekaka akruthiya wewa, wiyaranaya wewa kawara athuru karanawak ho wewa eyin readerge oluwe idi karaba deya wada WISHAAALA kireeme upakrama wina DEWABHASHITHAYAN nowe.

pare wall ekaka "BALLA" kiyala liyala thiyanawa. meka bus wala yana ewun bala bala untama awnika kramayakata unge TEXT eka (WIYAMANA) uluwe hada gannawa. eg. kenek hithanna puluwan BALLA prabha kiyala. me dawaswala me bomba seen handa. Pan mila wadi wuna aluth BALLA Ma.RA, kiyala kenekuta decode karaganna puluwan. samahara kenek thawa deyak hithanna ida thiyanawa. me sarala sample eken kiyanna oone KAVI (or other text) liyana mokek hari ekek hithanna oone "MAMA" enam writer gana neme. reader gana....!

text warga 2yi. samahara text waladi readerta karanna deyak naha. writer readerge wadeth karala. readerta thiyenne BADU MILA DARSHAKAYAK wage text eka kiyawanna.
bur samaharak text wala writer hitha mathama READERWA wadehi yodawana upakrama / ugul atawala thiyanawa. ee wage text ekak (A sample: Ajith Thilakasenage keti katha, Janakage Kavi, Post-Realistic novels) kiyawanakota readerta wada godayi. aththatama awasana WIYAMANA bihi wennema READERge oluwa athule. Author is dead kiyana concept eka man me saralawa kiwuwe.

Me sambandayen ithama saralawa kiyawanna puluwan LIYANAGE AMARAKEERTHIGE Amuhu Kathawa pothen. Text ekak kiyanne mokakda? Pashchath Yatharthawadaya kiyanne mokakda kiyana eka. meka sarala karannayi ballage sample eka kiwuwe.

MOKEK hari ekek liyanna gannawanam aramunak sahitha wenna oone. Nathnam wenne maga hitina eka...! ehema nathnam system eke thamange place eka fix karagathu gaman ayiyala badu pack karagena guhawa athulata ringagannawa...!
aniwaaa... defaa...!  :D

aadaren
koombiya
Aadaraya Siyallata Ihalin...!