විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > බයිස්කෝප්, තාරකා | movies and stars

Aasayi man piyaaBanna

(1/2) > >>

Cleo.:
aUwQn\ XWY [email protected]| pYqr\Xny vn cQwYpt h[En\v` qWmt ap aqhs\ kL`[email protected]| aq @htm wQrgwvWmt nQymQw "a`syQ mA pQy`Bn\n" [email protected]\ qsEn\ kQhQpyk\.

Konvict:
hmm...thankx 4 sharing admin X  :)

eth mata prashnayak......

ammapa ape rate lassana kello nadda (me api wage :P)
 raga paanna puluwan
 :shock:

Sudeera:
Interesting !, thanx for that info

I heard a song of this movie once, it was quite impressive
bathiya and umariya sings it
 :D

kan12:
thanks meekaapata balanna berida

Kyo:

--- Quote from: Konvict on October 30, 2007, 11:28:20 AM ---hmm...thankx 4 sharing admin X  :)

eth mata prashnayak......

ammapa ape rate lassana kello nadda (me api wage :P)
 raga paanna puluwan
 :shock:


--- End quote ---

 :shock: :shock: :shock:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version