Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418126 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline *Sanda*

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 279
 • Gender: Female
 • Love is happy when it gives comfort to someone..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #660 on: December 09, 2008, 12:10:45 PM »
Advertisement
@m`n`q @m| @vb` @l`k\k` kQyn           kw`
g#h#NE pQrQmQ krnv` sm kQyn            kw`
en\n ep` kQyn\n nm| pQs\sE                kw`
smkrn\n$ kvqw\ mA g#h#nQt oy pQrQmQ sw` :P :P

qEm|v#tQ urmQn\ mh mM k`ly          kn\@n\
@b`\wlyk\ qEtEvQt sQhQ n#wQ             @vn\@n\
[email protected]\ [email protected]\ n#wQ @vnkn\ bN          @qsn\@n\
@[email protected] pQrQmQ g#nq [email protected]`             kQyn\@n\ :x :x:x en\d ep` hQr# ml\lQt sq\@q qmA..
 8) yn\d wm` [email protected] p#tQkQrQym akOlA
 :lol: g$nE wvw\ a`vw\ sm w#n il\lA
 :P pQrQmQ apQyQ @m| @l`\@kt sk\ @qvQyA

- a`qrNWy @vbWam|@m`\ @mn\n hQr# @qvQyt wrh gQhQn\
@n`qr#v` gSr` @p`dQun\ wv b`@l\ @sl\ln\
g$nEq @l`k\@k` pQrQmQq @l`k\@k` @m| @l`\@kn\
u_ a#[email protected]\ hrQyt kQrQ sp\py` w`@ln\.... :) :)

« Last Edit: December 09, 2008, 12:23:25 PM by *Sanda* »
"obt ymk\ kl h#kQy#yQ ob vQX\v`s krn\@n\q,obt ey kl h#kQy.."
[email protected]' ekm @qyyQ ls\sn ..e' bl`@p`@r`w\wSvk\ @[email protected]\ qEk\ vQ[Wm..

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #661 on: December 09, 2008, 01:33:07 PM »

@l`[` l[A pQrQmQA @vw aV`      @gn
@h`[` nA en\d sm w#A il\l    @gn
@h`[` mA [email protected] hrht hQwt     @gn
s[` nAgQ @m| q#A @p`t ptlv    @gn

qEm| urmQn\ h#mw#n hQtQ e' k`@l\
hQwt gnQA q#A n$ e' @pr k`@l\
@b`\wl\ vEnw\ apQ mQwOr#yQ @m| k`@l\
g$nE ek\k b#rQ hn\qyQ q#A k`@l\

@k`l\lA ek\k hrQ hrQyt el\@ln\    @n\
@sl\lA @[email protected] [email protected]`\ uB prqQn\    @n\
@kl\lA iwQA h#mq` ml v`@wkQ       @n\
@ll\lA @vlw\ @m| s[` @g @b`r# pd @n\
:lol:

- a`qrNWy @vbW
I'm on the way..

Offline *Sanda*

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 279
 • Gender: Female
 • Love is happy when it gives comfort to someone..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #662 on: December 09, 2008, 02:24:22 PM »
qEm| urmQn\ [email protected]\ is\sr                 k`@l\
mQwSr` @b`\[email protected]\ g#h#NQy hQn\qyQ         s`@l\
v#[email protected] w#n  kv|r#w\ [email protected] kQv|vlE r`@l\
m`Uv` nhQn\@nw\ [email protected] kt hQn\q`       [email protected] 8) 8)
"obt ymk\ kl h#kQy#yQ ob vQX\v`s krn\@n\q,obt ey kl h#kQy.."
[email protected]' ekm @qyyQ ls\sn ..e' bl`@p`@r`w\wSvk\ @[email protected]\ qEk\ vQ[Wm..

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #663 on: December 09, 2008, 07:43:21 PM »
hwlQh p#n\nt
@pnEm [email protected] qh at
a`@v`w\ [email protected]\ p#lt
@qmQ vrk kn\nt

mmw\ a`v kvQ kQyn\n
   sQrQy`vwW a#n\t|

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #664 on: December 09, 2008, 08:06:23 PM »
ෙකල්ලන්ෙග සහයට
ආව අෙප ෙනාදරුවට
කිවසිවෙක් නැහැ සහයට
ෙකල්ෙලා ෙකාත‍රම් ෙමෙහ හිටියට..

GURU-G

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #665 on: December 09, 2008, 08:10:30 PM »
ɨ
Ŵ ɨ
ƨ
ǹȨ@n`qr#v` unw~ [email protected] @w`l~ @qk hrQ   r`gyQ :shock:
ig @s`g awQn~ gn~nt h#kQ bv       sw~wyQ :P
nlvn ps~s q#k~km @q`yQ  b$         a#w~wyQ  8)
uB @h`q g$nQ am|mp` a#w~ww~           wQw~wyQ :D

-gSr`

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #666 on: December 09, 2008, 08:32:46 PM »
qQgt wQbEnt
gOr#@g kdEvt
@k`pEvk\ n#wQ @k`t
iqW bQm @k`t @k`t

     8)
« Last Edit: December 09, 2008, 08:35:20 PM by siriyawathi »

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #667 on: December 09, 2008, 08:37:11 PM »
ෙකල්ලන්ෙග සහයට
ආව අෙප ෙනාදරුවට
කිවසිවෙක් නැහැ සහයට
ෙකල්ෙලා ෙකාත‍රම් ෙමෙහ හිටියට..

@n`qr#@g shyt
emQ mm stnt
@s`\@r` [email protected] gq kt
vhn\n hnQkt

    :?

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #668 on: December 09, 2008, 08:50:09 PM »
මෙග කට වහනට
පලමුව නුෙඹ කට
වැහුෙවත් හනිකට
සුවදක් වටපිට
පැතිෙර්යි විගහට  :P

@n`qr#@g shyt
emQ mm stnt
@s`\@r` [email protected] gq kt
vhn\n hnQkt

« Last Edit: December 09, 2008, 08:53:48 PM by ZoRo »

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #669 on: December 09, 2008, 09:19:16 PM »
@s`\@r`@g\ @l`BE kt
[email protected]` k$ qw\ @k`t
h`qEvk\ @qn @k`t
[email protected] yyQ @kl\lt

              :?

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #670 on: December 09, 2008, 10:09:42 PM »
නැන්ෙද උෙබ කට
වෙහ් නෑ මෙග් කට
දත් තිස් ෙදක්මම
ඇත එහි නියෙමට


menna balapannnn  :lol:


@s`\@r`@g\ @l`BE kt
[email protected]` k$ qw\ @k`t
h`qEvk\ @qn @k`t
[email protected] yyQ @kl\lt

              :?

Offline dhoom

 • dhoom machale,,,,,booom
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 58
 • Gender: Male
 • be cool
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #671 on: December 09, 2008, 10:34:30 PM »
n$n\@q um|bv q$k\km
m`m` ey\ [email protected]\ elQyt
apQ [email protected] @k`l\@l` q$k\khm
um|bt @vn\@n @p`[email protected] ps\ kn\n
Longest love is mothers love_____shortest love is others love__________sweetest love is lovers love________but da strongest love is friends love

GURU-G

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #672 on: December 10, 2008, 12:16:29 AM »
qEm| urmQn\ [email protected]\ is\sr                 k`@l\
mQwSr` @b`\[email protected]\ g#h#NQy hQn\qyQ         s`@l\
v#[email protected] w#n  kv|r#w\ [email protected] kQv|vlE r`@l\
m`Uv` nhQn\@nw\ [email protected] kt hQn\q`       [email protected] 8) 8)


[email protected]`yQ  [email protected]`yQ  sq` [email protected]~ [email protected]|   @m`@l~
q`l`vw~  b#h#@n gn~nt qm`         a#@l~
m`lRv` m#@[email protected]~  a#s  hQ~n~q`@n~    @b`@l~
v#s~st vw~ [email protected]`[email protected] gQy n#wSvq    b`@l~

 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #673 on: December 10, 2008, 12:30:48 AM »
නැන්ෙද උෙබ කට
වෙහ් නෑ මෙග් කට
දත් තිස් ෙදක්මම
ඇත එහි නියෙමට


menna balapannnn  :lol:
[/quote]
[email protected]| qw\ kOt|tm
q`pE qw\ kOt|tm
[email protected]\ @gn kOt|tm
mqW qw\ kOt|tm

                         :lol:
« Last Edit: December 10, 2008, 12:35:26 AM by siriyawathi »

GURU-G

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #674 on: December 10, 2008, 12:48:13 AM »
qQgt wQbEnt
gOr#@g kdEvt
@k`pEvk\ n#wQ @k`t
iqW bQm @k`t @k`t

     8)


a`syQ apQw~  mk~  kQyEvw~  @[email protected]`n~t
a`s`  gQy`  sQrQy`vwQ  qRtE         klt
elQyt b#s\@s\ m`m` gQy nQs`        pQt
pQrQmQn~ n#wQ w#@n~ [email protected]~     p#[email protected]~t

 :P :P :P :P

Offline siriyawathi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 9
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #675 on: December 10, 2008, 12:56:54 AM »
n$n\@q um|bv q$k\km
m`m` ey\ [email protected]\ elQyt
apQ [email protected] @k`l\@l` q$k\khm
um|bt @vn\@n @p`[email protected] ps\ kn\n

en\@n [email protected]\ h#dt
m`ml` [email protected] @plt
n$vQw\ b#rQ v#dt
nQqQypn\ cR @k`t

                     :lol:

Offline rosa mala

 • Action may nt alwyz brngz u hapiness...bt thrz no hapines witout ACTION..!
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 95
 • I'll luv u till my last breath
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #676 on: December 10, 2008, 08:25:51 AM »
@k`l\@l` s$mq` qn\@n         rvtn\n
@kl\@l` s$mq` qn\@n         snsn\n
@m`nv unw\ jWvQwym         vnsn\n
@k`l\@l` [email protected]\ a#wQ  sw\wyQ q#ngn\n
:lol: :lol:
« Last Edit: December 10, 2008, 08:35:14 AM by rosa mala »
**Rosa Mala**
(a poet of our time)

Offline sathuta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 112
 • Gender: Male
 • We Set The Standards
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #677 on: December 10, 2008, 10:05:47 AM »          @[email protected]` bb`l` y#yW kQsQq`                @n`sQwn~n
          @[email protected]~ h#kQy rFvtQlQ g#n         q#ngn~n
          aw mQt sr# @k`[email protected]~ qEtE vQt           a#[email protected]~n
          @[email protected]~ sQv|s#t m`ym| mqQ @k`l~ln~  rvtn~n....... :P :P :P :P :lol:


Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #678 on: December 10, 2008, 10:30:52 AM »
kvEr#w\ n#wQ vQt
bl bl vtpQt
kOt|tm elQyt
[email protected] hnQkt
m#ql` vQght
q#m|m` a#wOlt

qEtEbv ey mm
n#n\q` qEtEvm
@b`r#vt [email protected] nm
g`vl @hmQhQt
@b`r# bs\ kWvt
kvEr#w\ qn\nv
n#n\[email protected] qw\ g#n
:lol: :lol:[email protected]| qw\ kOt|tm
q`pE qw\ kOt|tm
[email protected]\ @gn kOt|tm
mqW qw\ kOt|tm

                         :lol:

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #679 on: December 10, 2008, 10:39:27 AM »
n`kQ kU n#n\qt
in\t b$ h#t p#n\nt
n`kQ [email protected]\ yn\nt
@qn\@n\ vl pl\lt
« Last Edit: December 10, 2008, 10:42:26 AM by doka »