Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418309 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Kaviyata Kaviyak !
« on: November 10, 2007, 11:01:19 PM »
Advertisement
kvQyt a#lEm| a#wQ [email protected]` hmEvR vQt [email protected]\ a`gQy @w`rwOr# kw`bs\ kQrWm, vQvQq [email protected]|qn` pQLQb[ @q`dmU vWm e'q` i[n\ ap @hL sm`[email protected]\ p#vwQy`.
rH p#l\ rkQn g#mQy`, wm p`Uv k`n\sQy mk` gn\t nQqQmw n#wQ krgn\t, apRr# w`@lt kvQ pq b[Qn\@n\, e' hVt al\lpE @h\nkQn\ pQLQwOrk\ l#@bn bv e'k`n\[email protected]\m q#n\n` nQs`y
hQtQvn kvQ mdE vlqW @gwOnE kvQ kw` nQrwOr#v kQy\vn\t l#bQnQ, agnEvr wr#N kvQ sm`[email protected]\ hmEvlqW [email protected]\ kvQy pQLQwOr# pq b[Qn kQvQsEr# kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| [email protected]
enQs`m sQwOn`, @f`\r#[email protected]\ [email protected]\ kvQy pq b#n\@q`w\ @k`@h`m @vyQq kQyl`

ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #1 on: November 10, 2007, 11:44:49 PM »
ahsQn~ kd` h#@ln` pQnQ bQ[E ahEr`
hQr#@gn~ s#[email protected]` rn~ kQrnw~ amEn`
[email protected]~ a#@qn kvQ sQwOvQlQ mEmEn`l`
apQ kvQ kQymE hq wnQkm qErl`l`


nishii
« Last Edit: November 10, 2007, 11:50:53 PM by nishii »

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #2 on: November 10, 2007, 11:47:54 PM »
ahs hVn vQt by q#nEnw~ wnQkmt
@n`r#[Q [email protected]~ ek @ls nEB vQtQn~ vQt
krn  @k[QrQ [email protected]  vQt [email protected]  knt
pEpErn @hn hV mQhQrQyQ sQwOnQ   mt


apRr#yQ @b`~ [email protected]  hrQm apRr#yQ.

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #3 on: November 11, 2007, 01:00:03 AM »
wnQkm [email protected]`~ v#sQbQqE h` mEsE vW
sQwOvQlQ @g`PvEn`@q`~ hq wOl @wrpW
vqnEw~ @b`[vEn`@q`~ sEsEmn~ @wrpW
kvQ sQwOvQlQ @n`[email protected]`~ a#yQ wv @g`PvW
[/i][/size]

Offline Dawson

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 62
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #4 on: November 11, 2007, 01:28:03 AM »

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #5 on: November 11, 2007, 04:32:56 AM »
k`ly p#y ktEv h` qEr gmn\ a#@qyQ
kvQ hQw g`tmQn\ pw\ ir#vt [email protected]
ir hq @qkm n#wQ @m`@h`wk\ ahs mvyQ
wnQkm [email protected]\ kvQ pq m#q rt` mvyQ


Neth
« Last Edit: November 11, 2007, 04:41:17 AM by -Neth- »

Offline blackroses

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 31
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #6 on: November 11, 2007, 08:00:19 AM »
ude pandara 5ta
nagita avith meheta
kaviyata kawak melesa
leewemi mamath hanika........  :P :P :P

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #7 on: November 11, 2007, 01:11:05 PM »

     
      sQwQvQlQ gln   vQt  wnQkm hqt   q#nW
      pqv#l~ rFh#n~ vQy  sQwtm  svQy   vEnW
      nQm|ny hEqk~  ek~  klvQt  sQwOm|  g#lW
      irh[ vEnw~  n#w nQhVv svn~ @y`mW

   -sRtr\s~.

<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #8 on: November 11, 2007, 05:26:29 PM »
wnQyt [email protected] yn en mg pQym#n\n`
wnQyt [email protected] qEk s#p @qk lg un\n`
wnQyt a`pE nEB mgmr# arn\ gQy`
wnQyt hQtpE [email protected] @t`mQy` mQy#qEn`


 mage taniyata rasthiyaduwe yanna hitapu  mage love eka  :D :D
« Last Edit: November 11, 2007, 05:36:11 PM by rastiyadukaraya »
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #9 on: November 11, 2007, 09:09:06 PM »

mQwOqm q#nEnQ kvQ pq [email protected]|     @mmt
svQykQ nQwr lQynt kvQ pq       yst
skQynQ s#@v`m nEBl` @mhQ in\[email protected]`t
wnQkm @n`q#@n\y nQm|[email protected] [email protected]`t

@b`\

apRr#yQ, is\wrm| @m| pq b#[Em|
[email protected]\ hq pQrQ wOwQ ml\, ob s#mt, qQgtm lQymE. ar p#nyt pQLQwOr# [email protected]\ is\sr pw\wr vl gQy` mwkyQ, [email protected] e'vw\ lQyn\n pEUvn\nm| wvw\ rsvw\ @v|vQ kQyl` [email protected]`

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #10 on: November 11, 2007, 09:31:28 PM »
rs\wQyqEk`ry`@g\ wnQyt rs\wQy`qE g#sR @t`mQy`@g\ mrNy....

wnQyt yn en` mg pQy [email protected]`t
wnQyt qEk s#@p\ nQwQ lg [email protected]
wnQyt hQtQy @t`mQy` mg [email protected]@k`t
wnQyt nEb @n`[email protected]\ kQm u_ m#@[email protected]`t


               ---------- :shock:----------

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #11 on: November 11, 2007, 10:08:36 PM »
a`[email protected]~ a#wQ q#dQ kL [email protected] @t`mQy`
mQy$qEnw~ nEB wnQkm wOl h#rq`
kvQ @gwOmt ek~vn apQ s#m wOtQn`
sQtQmE [email protected]| wnQyt pvElk~ @lsQn`

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #12 on: November 11, 2007, 10:22:05 PM »
[email protected]~ sQw kvQ m#@vnv` [email protected]`~hr
[email protected]~ qQn v#[email protected] kvQ kQvQ[Q br
[email protected] wnQyt sQw LM kvEr#w~ @n`m#wQ vr
nQm|[email protected] ob s#m wnQ rkQnv` krt kr

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #13 on: November 11, 2007, 11:05:29 PM »
m` pQy` v#nQ @s`yEr# k#l v#nQ @s`[Er# nQm|ny wOl sr`
sQtQn vQt @m| mQhQrQ rHym wnQkmk~ n#w kQsQ @ls`
s[Ew~ wr# h` sQn`[email protected] [email protected]| kvQ sQwOvm| bl`
sQhQl~ sELgw~ kWv`@n mt nQm|[email protected]~ r#v gOn vn`
« Last Edit: November 11, 2007, 11:25:06 PM by nishii »

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #14 on: November 11, 2007, 11:20:15 PM »
r#@vn~ r#v [email protected]~ gON pq v#l~ b[Qn rM
nQwr mvyQ @nk sQw~wm| qEtE vQt [email protected]| qM
qkQn sQhQn s#m eLQ @v| f#n~tsQy LM
[email protected] wOr` @n`ymQ h#r nQm|ny awr mM

Offline Dawson

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 62
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #15 on: November 11, 2007, 11:42:41 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #16 on: November 12, 2007, 01:42:21 AM »
ekmEwO kmQn\ @l`v qQnn` h#tQ  kqQm
@d`\sn\ ayQy` lQyl` a#wQ pq   nQym
a#w\wt [email protected] ob kQyn` oy @lsm
hrQ yh mgt [email protected]`\ npErn\   h#mm

@b`\

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #17 on: November 12, 2007, 09:39:39 AM »
@t`mQy` mL` q ?.... :shock: 

alQy`      [email protected]~ wrvE [email protected]         @t`mQy`
nrQy`      [email protected] i[QyQ nwrm kt       blQy`
gQrQy`      kd` @gn mt bErn`        h#ly`
sQrQy`      vn~w rQykOyQ [email protected]        nrQy`


 ----------------  :? ------------------
« Last Edit: November 12, 2007, 10:26:57 AM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #18 on: November 12, 2007, 10:50:50 AM »
ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\[email protected]~ amwky s#m @qy @[email protected]       [email protected]~
g#[email protected]`q hqvw v#dQ vW             @[email protected]~
[email protected] kr kQymQ @r`gy sQwQn~           [email protected]~
v#[email protected]~ @n`@vQ [email protected]~ vrqy        '@b`~' @g~

-----------------  :wink:-------------
« Last Edit: November 12, 2007, 04:22:28 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #19 on: November 12, 2007, 03:20:14 PM »

hrQ yh mgt [email protected]`\ npErn\   h#mm

@b`\


nQm|ny apQ ek~ @vn [email protected]~ kvQy @g`w`
@w`~w#n~nkQ sEn~[r nQr\xy sQw~ @[email protected]`
@n`kQy`, b#rQy @n`h#k @n`m#w kQyn kw`
@vr gnQmEq ek~ vW s#m ek @lsQn`..?