Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418288 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #100 on: November 17, 2007, 07:22:51 PM »
Advertisement
kvQyt kvQy @qn\nt oy env`         q
krn\n b#rQnm| p#w\wt @vnv`          q
nyt khQn\nt oy [email protected] env`           q
[email protected] vr#N @n`p#wQr#@n\ @k`yQbq   q
kvQy`   kQy` kt m#w @qdR nQs`      wm`
sQtQy`   sQw` @wq pQLQwOr# a#w#yQ     qm`
pQrQy`   vkOw~ n#wQ sQvR pq evnR     kQm`
nrQy`   sQAh @vs~ gw~w` [email protected]      wm`

mwkq    lQA pwOl yt sQtQ wdQ           @gmQb`
kQsQvq   @n`qRtR u_ sQtQy` hQs              pRmQb`
sQwOvq   @l`[email protected]~n m#r#[email protected] bd       pRmQb`
epRvw   ylQ rMyQ aq @mQ a#t           @gmQb`

[email protected]~    bQr$ pmNQn~ kr kr      sq~q
kQsQvk~    vw~ n#wQy h[tw~ vW       sQq~q
[email protected]~   vn~t a#v#sQyQ nmQ pr     sQq~q
kvQyk~    lQy`pn~ sQwQvQlQ kr         sRq~q


------------  ------------
« Last Edit: November 17, 2007, 07:29:43 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #101 on: November 17, 2007, 07:33:10 PM »
kvQyt   kvQy ynR @mQ a#[email protected]        nmy
kvQyt   lQvQy yRwO kvQyk~            pmnmy
kvQyt   wOn~ kvk~ [email protected] q#n       q#ny
kvQv#t   rkQn~nn~ mt kmQ kl        m#ny


------------   :?  ------------
« Last Edit: November 18, 2007, 11:31:55 AM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #102 on: November 17, 2007, 07:47:32 PM »

a#w\w [email protected]`t k`tw\ wq     @vnv`
q`@n mqQ un`m lg mhNv  @pn\nnv`
wr#N apQt g#tQs\sQyn\       @p`rknv`
@pm|@l`v apQ kvqw\ ihlQn\ v#[email protected]`


---------  :D  ---------

Machan Doca Malli,  Mewa liyanne Fit ekata.... Harida__ :D :D

us~s`    kr hlw~ @b`~ p#nQ e~w~    mqW
m#s~s`   [email protected] wvw~ ynvlR udt   a#qW
ps~s`   bQm a#nRnR qvsk @h`[t    rQqW
vs~s`   k[RU bl hQs aA a#wQq     a#qW


----------- ------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #103 on: November 17, 2007, 07:58:11 PM »

a`vt kvQ @g`wn\ @[email protected]    wQs\@s\m
q#k\kt nQwr @[email protected]@w\ nQl  @n`@pnWm
qEtE qEtE gmn\ sQp gn\nt         sQw\ qWm
bl bl inE ep` oy nm|       pQtg#s\m

@b`\
:DqRtE mRl~ vr b#l~m a#l~mk~ a#wQ    vWqE
hq g#[email protected]~ hqt hqvw lA      vWqE
aw~ qEtEvyQ nQs` mA @my kQymQ    i[E
pQt g#s~mt kqQm qQv osEvkQ      h`qE


------------------------
« Last Edit: November 17, 2007, 08:01:09 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #104 on: November 17, 2007, 08:06:03 PM »
Quote
"mA @p`r" bsQn\ @m| @m`nv`   kQynvq
@k`l\ln\ in\n w#n kOkOLn\   @m`@h`ktq
aq @ht kl\ bl` v#rqENE w#nqQ   w#w
mQqQ wQw\wyQ kQy` [email protected]\   [email protected]`m ay
:D

Pl n#wQ r#kt vv|ln\ env`        q
@m| mm n#wQ w#n @kl\ln\ in\nv  q  8)
vyst gQy`in\ psE @m`n a`wl\     q
@w\r#m| gn\n kQv|@v| wrh` n$ @n\  q
  :D

@kl\ln\ m#q\@q @p`r @vn\nt k#s kvn
un\ LM kQc @vl` q#n\ @h`t bQm a#nEN
wOn\ ym @[email protected] @wk\ @l`\@km eLQ krn
pEn\ s[ q#k\k`m [email protected]`w\ udE bErn

 :wink:
« Last Edit: November 17, 2007, 08:13:57 PM by Admin X »

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #105 on: November 17, 2007, 09:44:58 PM »

nlEv` kOkOl` bv qn\@n\ aqq           oy`
k#[email protected]` a#wQ w#n @vnv` @l`kO    ayQy`
[email protected] nAgQt b#l\mw\ q#m|@m         @my`
[email protected] fQt| ekt un\@g\ @gqrt gQy q`  iql`

.......................:::::; :lol: ;:::::......................@s`[email protected]`~      ek~kmy [email protected] qk~nt       r#sQr$
@s`[email protected]`~      wmyQ @[email protected] krnt      a#sRr$
@s`[email protected]`~      [email protected]~ mRl~ q` i[lm          mQwOr$
@s`[email protected]`~      aq @m`kq [email protected] @[email protected]    hwOr$       :?


----------  :D ------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #106 on: November 17, 2007, 10:44:15 PM »
sWgQrQ [email protected]~ lQyn~n wv kvQ pq b#[
swOtkQ ob kvQ pq pbqn` ayEr# q#k
kvQ lQyn~n b#h#yQ [email protected] @b`r#vt @n`v# @pr
@b`r# kQyn~n [email protected]~ bv q#n [email protected] aq
:D :D :D

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #107 on: November 17, 2007, 11:44:41 PM »
sWgQrQ [email protected]~ lQyn~n wv kvQ pq b#[
swOtkQ ob kvQ pq pbqn` ayEr# q#k
kvQ lQyn~n b#h#yQ [email protected] @b`r#vt @n`v# @pr
@b`r# kQyn~n [email protected]~ bv q#n [email protected] aq
:D :D :D

qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\


@m| kvQ @wYd| [email protected]\ kvQyt kvQ [email protected]`t a#w\wtm hrQ a`s`vk\ a#wQ un`. a#d|mQn\ ek\s\ sh @b`\[email protected]\ a#vtQl\l nQs` mm nQhVv @n`yQ[ lQyn\n ptn\ gw\w`.
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #108 on: November 18, 2007, 12:01:49 AM »


qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\


@m| kvQ @wYd| [email protected]\ kvQyt kvQ [email protected]`t a#w\wtm hrQ a`s`vk\ a#wQ un`. a#d|mQn\ ek\s\ sh @b`\[email protected]\ a#vtQl\l nQs` mm nQhVv @n`yQ[ lQyn\n ptn\ gw\w`.


kvQyt kvQyk~ wnQkm [email protected] a#mQnW
vqnQn~ vqn amEn`l` @g`wn kvQ
asQrQy qEtE vQtqQ sQwtw~ @v|y sQrQ
ayQyt @mn~ s#mt lQynt [email protected]~ kvQ

Offline BLACK

 • BLACK MARK
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 37
 • Gender: Male
 • don't follow me... find your own path..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #109 on: November 18, 2007, 02:03:22 AM »
BLACK

Let the world
change you...
and you can change
the world.....

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #110 on: November 18, 2007, 12:26:44 PM »

@s`[email protected]`~      ek~kmy [email protected] qk~nt       r#sQr$
@s`[email protected]`~      wmyQ @[email protected] krnt      a#sRr$
@s`[email protected]`~      [email protected]~ mRl~ q` i[lm          mQwOr$
@s`[email protected]`~      aq @m`kq [email protected] @[email protected]    hwOr$       :?

----------  :D ------------

[email protected]`\ ubt [email protected] n#h# kQsQq`         hwOr$
s#mq` ub pmNQ [email protected] hQw              mQwOr$
a#sErt a#yv m` @[email protected] n#h#       mQwOr$
kOkOl` kQy` kWvt @n`m vn\       hwOr$

....................::::: :lol: :::::.....................

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #111 on: November 18, 2007, 12:59:41 PM »
qEtE qEtE aw @v|y kvQ      mnhr
hQw hQw i[Em @n` ivsyQ i[Evr
mn a#s @y`q` lQymQ mm  kvQkr
hQw mQwO sQyl\ qQyn\ mt   avsr


sWgQrQ [email protected] q#kl` [email protected]|                   pq
uwOr` gQy` swOtQn\ [email protected]\                   hq
kvQkm| b$ kQy` kQv`                 amwkq
kvQkm| vlt avsr @n`@qn\@n\      @m`tq
....................::::: 8) :::::.....................

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #112 on: November 18, 2007, 05:45:28 PM »
qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\      sElgk~  a#vQqQn~ hAkQwQ  k#v|vw~
      akONk~ [email protected]~ hdvl~   qEn~nw~
      kOlENk~ [email protected]~ hQ[Qh#tQ  svQmw~
      qQrQyk~   q#kOmn~ obqEn~  s#mtw~

      sWgQrQ  [email protected] ur#my @l`vtm     kQyn
      a#qQnW r#vn~  kQsQqQn @n`m#@kn  mwk
      p#rqW  qnn~  gQyh#tQ h#[Qvw     n#wQv
      svQqW  ngn~  nQm|ny  apQs#m      hQ[Qn

      in~qn  s#nQn~  [email protected] qlEln  nQm|@n~
      @qv|qw~  b#lEm|   s#mvQt nQvtv p#[email protected]~
      vl~p#l  mElQn~     uqErl ps~pQd  [email protected]~
      qQrQa#wQ  hQwQn~    as~v#q nAvmE  [email protected]~

   -sRtr\s~.

« Last Edit: November 18, 2007, 05:50:10 PM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #113 on: November 18, 2007, 07:31:02 PM »
kvQyt kvQy gjr`@mt @m`\rnv`
bQ[E bQ[E ek\v gAg`vk\ [email protected]`
e' [email protected] m @p`dQ @p`dQ vlQ a#wQ @vnv`
nQm|ny srn ap sQw\ nm| wOtE @vnv`
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #114 on: November 18, 2007, 08:38:23 PM »

qRtE mRl~ vr b#l~m a#l~mk~ a#wQ    vWqE
hq g#[email protected]~ hqt hqvw lA      vWqE
aw~ qEtEvyQ nQs` mA @my kQymQ    i[E
pQt g#s~mt kqQm qQv osEvkQ      h`qE


------------------------mEl\vr qEtEv`m hqvw      g#hEN`t
[email protected] ep` ml ykO sQhQ vEn` mt
@qpyt pN arn\ qQv|v`  nQvs\@nt
nRlk\ mwOrlyQ sQhQ gw\@w\   @h`[t
 

@b`\
:(


Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #115 on: November 18, 2007, 08:59:27 PM »
rjkm| kLw\ kL km|   pl @qnv`
npErk\ [email protected]`w\ ey psEps   eLvnv`
@k`wrm| h#AgOvw\ k#s\sw\   eLQ @vnv`
kpEkm| mm [email protected]`w\ qvsk    hrQynv`
:D

kn\n gw\w p`n\ b`@g gOl\@l`\y
@b`n\n gw\w @w\ @k`\p\@p pl\ rhy
in\n hQtQn\nt b#rQ mh wnQkmy
a#d|mQn\ ak\@k [email protected] kl vysw\ hrQy

                                       8)
« Last Edit: November 18, 2007, 09:05:41 PM by [[sigiri]] »
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #116 on: November 18, 2007, 10:54:14 PM »
@wmQ @wmQ kt a#rn\ hQtQy` hrQ k#w  y
sQhQyk\ pwk\ n#w\@wkO bv @[email protected]\  y
v#s\sk\ unw\ @kr#@v| nm| @h`[k\m  y
[email protected] kOkOl\ gwQ q#k\@k\ mm aq   y
:lol:k#kOlW      vw @w`sQn~ mRwO k#l~mn~    isQl`
mRkOlW      b#lRmQ lq hq wOl a#w       rF[Ql`
rQkQlW      lq @lsQn~ gs hq pn       n#gQl`
kQkQlW      aq @w`sQn~ hmRvWl`           kOkOl`


------------ ------------
« Last Edit: November 19, 2007, 12:35:54 AM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #117 on: November 19, 2007, 12:26:26 AM »

mEl\vr qEtEv`m hqvw      g#hEN`t
[email protected] ep` ml ykO sQhQ vEn` mt
@qpyt pN arn\ qQv|v`  nQvs\@nt
nRlk\ mwOrlyQ sQhQ gw\@w\   @h`[t
 

@b`\
:(
vQsRl`      a#l~m @nwO k#l~mt mn      @l`~l
v#tQl`      b#l~m a#w klR [email protected]       a`l
sQwl`      plk~ n#w q#n~ nmQ hrQ        k`l
owl`      sRL#MQl~l b#n~qQy yRwO           nEl


------------------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #118 on: November 19, 2007, 12:28:36 PM »
nQm|[email protected] kvQ @g`wn kvQ kQvQ[Q rFL awr
kOkOln~ kQkQlQyn~ a#wQ bv s#mtm psk~ kr
@n`[email protected]~ kr kpEkm| b`@gt bn~[` krk`r
kvQ pq v#l~ qUln ayEr# hrQ mnrm| mQwOr

            ------ :D-----

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #119 on: November 19, 2007, 02:47:21 PM »
@pmt @pm g#nm lQvE kvQ pq kQyvWmQ
m` ht qEn\n [email protected]\ q#k p#nyk\ ngmQ
v#qQ bN kQsQq` ob @n`kQyn bv qnQmQ
wOn\ wQs\ p#@y\ kvQ [email protected]| [email protected] asmQ

-------- :lol:-----------

sw\wyQ eq` lQv|@v| kvQkm| mm         [email protected]
enQsyQ qEn\@n ovqn\ obht          @[email protected]
q#n\ nm| mmw\ wnQkd vW a#wQ            @s\m
@qnvq [email protected] bh mt kvQ lQynt @pr  @sm

------   :D  ------