Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418198 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #120 on: November 19, 2007, 04:07:59 PM »
Advertisement
ght ghk\ mEn g#[email protected]\           @m`[email protected]
sQwt sQwk\ hmE [email protected] ksE kOsE         [email protected]
kvQyt sWgQrQ [email protected] @m|          nQm|[email protected]
iwQn\ kQmq vlQ @m| syQbr\           [email protected]\qW
  8)  8)  8)


nQm|[email protected] i[n\ gQy uB apQ @n`qnWq
w#n w#n gQhQn\ kQyn` @q\ @n`@[email protected]\q
sWgQrQ qn\nv#yQ kQv|@v uB @n`@vq
sQhQyw\ kl\pn`vw\ q#n\ n#h# @n\q

:lol:Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #121 on: November 19, 2007, 04:36:07 PM »
nQm|[email protected] kvQ @g`wn kvQ kQvQ[Q rFL awr
kOkOln~ kQkQlQyn~ a#wQ bv s#mtm psk~ kr
@n`[email protected]~ kr kpEkm| b`@gt bn~[` krk`r
kvQ pq v#l~ qUln ayEr# hrQ mnrm| mQwOr
            ------ :D-----

kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

................................................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #122 on: November 19, 2007, 05:45:41 PM »
kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

................................................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:

hQwn wrm| [email protected]~ @n`vEnw~ nQm|@n~
kQyn wrm| @h`[ y#yQ @[email protected] [email protected]~
smhr @k`[email protected] kOkOl~ km| vh [email protected]~
mm nm| @n`@v| [email protected]~ y#yQ [email protected]~

                ------ :D-----
« Last Edit: November 19, 2007, 09:29:28 PM by shyaj »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #123 on: November 19, 2007, 10:32:13 PM »
@hmQ @hmQhQt [email protected]\ @[email protected]\
a#vQlEnE gQnQ nQvW @g`sQn\
in\nt h#[email protected] [email protected]`sQn\
[email protected] jy phn\ sQwQn\

@b`\

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #124 on: November 20, 2007, 08:54:42 AM »
kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

................................................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:


krml h#@lnkmQ gQy [email protected]`      [email protected]~
[email protected]~ wmyQ [email protected] h#m      [email protected]~
a#yQ q#n~ kOkOlE gwQ awh#rl`      a#[email protected]~
atsQl~ gw~w [email protected] @vs~ @q`~      [email protected]~


................................................
« Last Edit: November 20, 2007, 08:57:03 AM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #125 on: November 20, 2007, 09:19:28 AM »
hQwn wrm| [email protected]~ @n`vEnw~ nQm|@n~
kQyn wrm| @h`[ y#yQ @[email protected] [email protected]~
smhr @k`[email protected] kOkOl~ km| vh [email protected]~
mm nm| @n`@v| [email protected]~ y#yQ [email protected]~
                ------ :D-----


@pm| [email protected]\ m` obt| ht @m|             wrm|
[email protected]\ kQy` ahgn\nt @n`@v|   rw\wrn\
v#[email protected]\@n\ n#wQnm| m`@g\ @p\[email protected]|      wrm|
kOmk\ krm|q#yQ v#[email protected]\n$        rw\wrn\


Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #126 on: November 20, 2007, 01:28:54 PM »

@pm| [email protected]\ m` obt| ht @m|             wrm|
[email protected]\ kQy` ahgn\nt @n`@v|   rw\wrn\
v#[email protected]\@n\ n#wQnm| m`@g\ @p\[email protected]|      wrm|
kOmk\ krm|q#yQ v#[email protected]\n$        rw\wrn\@n`l#bENw~ Gn rn~ @pY~my ob oy kQyn wrm|
vth` gwQmQ [email protected]~ nm| @n`vn vg @bY`yQlr\ is~wrm|
@s`[email protected]`~ kQyn vQt sQhQ @[email protected]~ [email protected]~ p`n` vQs~km|
h#kQ @vq @ht pqQnt asE @[email protected]~ w#n w#n krmQn~ @pm|..?

                ------ :)-----

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #127 on: November 20, 2007, 02:17:23 PM »
@n`l#bENw~ Gn rn~ @pY~my ob oy kQyn wrm|
vth` gwQmQ [email protected]~ nm| @n`vn vg @bY`yQlr\ is~wrm|
@s`[email protected]`~ kQyn vQt sQhQ @[email protected]~ [email protected]~ p`n` vQs~km|
h#kQ @vq @ht pqQnt asE @[email protected]~ w#n w#n krmQn~ @pm|..?
                ------ :)-----


asEpQtQn\ b#s @b`\ klk\ @vnv`        mA
mm yn\@n\ p#@j`@r`\@vn\ wmyQ       q#n\
a`@v`w\ [email protected]\ ek\k h`q @vn\n     q#n\
rvEm| ek\k yn\nmQ [email protected]    p#@j`@r`\@vn\

........................................................

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #128 on: November 20, 2007, 02:30:29 PM »

asEpQtQn\ b#s @b`\ klk\ @vnv`        mA
mm yn\@n\ p#@j`@r`\@vn\ wmyQ       q#n\
a`@v`w\ [email protected]\ ek\k h`q @vn\n     q#n\
rvEm| ek\k yn\nmQ [email protected]    p#@j`@r`\@vn\

........................................................

h`q @[email protected] @k`~m w`m kdEv           [email protected][email protected]~
p#[email protected]`[email protected]~ gQyw~ w`m @w`p~pQy hQs     [email protected]~
@vn @[email protected]~ sMv`@gn n#wQvq hQw a#[email protected]~
aV [email protected] yn~n [email protected]| p#[email protected]`~         wOr#@l~

                  -----  :)----

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #129 on: November 20, 2007, 02:56:16 PM »

krml h#@lnkmQ gQy [email protected]`      [email protected]~
[email protected]~ wmyQ [email protected] h#m      [email protected]~
a#yQ q#n~ kOkOlE gwQ awh#rl`      a#[email protected]~
atsQl~ gw~w [email protected] @vs~ @q`~      [email protected]~

................................................

n#h# mm [email protected] ub [email protected] [email protected]`  ps\@s\
[email protected]\ [email protected]\ mt rhsQn\ un\@g\      ps\@s\
ek\ vW kQkQlQyn\ ub ht @ktEvt   ps\@s\
@m| @s`\@r`\ mQwOrw\ sQhQ [email protected] in\    ps\@s\


................................................

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #130 on: November 20, 2007, 03:20:26 PM »
h`q @[email protected] @k`~m w`m kdEv           [email protected][email protected]~
p#[email protected]`[email protected]~ gQyw~ w`m @w`p~pQy hQs     [email protected]~
@vn @[email protected]~ sMv`@gn n#wQvq hQw a#[email protected]~
aV [email protected] yn~n [email protected]| p#[email protected]`~         wOr#@l~
                  -----  :)----


kdEvk\ n#h# q#n\ ml\ mQtkOyQ            a#w\@w\
@w`p\pQy glvn\nt nm| wv hQw        n#w\@w\
@vn [email protected] [email protected] [email protected] s#gvW         n#w\@w\
ob ht pmNyQ [email protected] a`ly pEq krl`   a#w\@w\

...................................................................

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #131 on: November 20, 2007, 03:39:31 PM »

kdEvk\ n#h# q#n\ ml\ mQtkOyQ            a#w\@w\
@w`p\pQy glvn\nt nm| wv hQw        n#w\@w\
@vn [email protected] [email protected] [email protected] s#gvW         n#w\@w\
ob ht pmNyQ [email protected] a`ly pEq krl`   a#w\@w\

...................................................................

kWvw~ @k`wrm| [email protected] sQw mt @pm| krn wrm|
mQwOrn~ [email protected] kQm [email protected] ob [email protected]~ bv ewrm|
as` a#w kQkQlQyn~ a#wQ bv oy isv|@v mnrm|
iwQn~, p#[email protected]`[email protected]~ yyQ smhr# p` @nk @sl~lm|

                   ----- :D----

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #132 on: November 20, 2007, 03:46:40 PM »
Machan Doca Malli,  Mewa liyanne Fit ekata.... Harida__ :D :D

us~s`    kr hlw~ @b`~ p#nQ e~w~    mqW
m#s~s`   [email protected] wvw~ ynvlR udt   a#qW
ps~s`   bQm a#nRnR qvsk @h`[t    rQqW
vs~s`   k[RU bl hQs aA a#wQq     a#qW


----------- ------------

qn\[email protected]`\ fQt| ekt bv.... m`myQt| @n`k$vt,  apQ iwQn\ y`[email protected]`@n\....
  :lol: :lol:


h#kQ q` kLh#kQ @q\             krn\nt
@n`h#kQ klt e' vQqQht       hQqQn\nt
skQ h#tQ q#ngn\ jWvQwym     vQqQn\nt
nU bt|t`  blEnt|tkO     @n`@vn\nt

--------  :D  --------

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #133 on: November 20, 2007, 04:24:02 PM »
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vy

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #134 on: November 20, 2007, 05:17:26 PM »
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vypm` @vlyQ n#[email protected]~ ey [email protected]~     [email protected]
b#n~[` apQ pq v#l~ mvmQn~ @nk      kvt
[email protected] wnQ m#@kn~n kvQ @gwOvw~   nQm|nyt
yqQmQ sm` vW nm| ym| vrqk~ @m|   a#mQNEmt

                 ----- :(-----
« Last Edit: November 20, 2007, 05:52:12 PM by shyaj »

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #135 on: November 20, 2007, 11:06:53 PM »
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vypm` @vlyQ n#[email protected]~ ey [email protected]~     [email protected]
b#n~[` apQ pq v#l~ mvmQn~ @nk      kvt
[email protected] wnQ m#@kn~n kvQ @gwOvw~   nQm|nyt
yqQmQ sm` vW nm| ym| vrqk~ @m|   a#mQNEmt

                 ----- :(-----


[email protected]~ pQtgQyw~ ob @[email protected] @qbs
[email protected] ey sQnhvk~ rn~q` mEvg
@s`[email protected]`~ X`j~ @qmQ [email protected]~Xyk~ mm
@pm| @n`klv eLQpQt n#hW oy @lst

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #136 on: November 20, 2007, 11:37:39 PM »
[email protected]~ pQtgQyw~ ob @[email protected] @qbs
[email protected] ey sQnhvk~ rn~q` mEvg
@s`[email protected]`~ X`j~ @qmQ [email protected]~Xyk~ mm
@pm| @n`klv eLQpQt n#hW oy @lst


wOwQ ml~ pEqmQ [email protected] mQwOrQy nQXW       ht
rn~[` [email protected]| sQnh` [email protected] kvQ   [email protected]|vt
@pm| @n`kLw~ m`  ob s#m     iqQrQpQt
pEqmQ wvw~ ml~ mQtQyk~    qEn~ [email protected]

                    ----- :)-----
« Last Edit: November 21, 2007, 08:37:24 AM by shyaj »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #137 on: November 21, 2007, 01:41:48 AM »
wnQkm h#rqm` sQwkt         [email protected]\n
kvQkm @h`[yQ a`qr ml\       [email protected]\n
mQwOqm|@h`[yQ ap h#mtm      ek\@vn\n
nQm|ny @h`[yQ wv kvQ sQw\   b#[email protected]\n

@b`\

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #138 on: November 21, 2007, 01:52:52 AM »
X`j\, @s`\@r`\, @nw\ , nU , sRtr\s\ , a#d|mQn\ ek\s\ , @mkW @n`kW sQyl\ln\tm

kvQyt kvQ lQy` s#[email protected] sQw\ rn\q`
@pm| kvQ ek\k vlQyt kvQ lQvE hn\q`
h#AgQ h#AgQ @vs\ b#[Q ay n#tE hQn\q`
rsvw\ un` @m| @wYd| ek ob hn\q`

@b`\
:D :D

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #139 on: November 21, 2007, 02:56:03 AM »

sw\wyQ eq` lQv|@v| kvQkm| mm         [email protected]
enQsyQ qEn\@n ovqn\ obht          @[email protected]
q#n\ nm| mmw\ wnQkd vW a#wQ            @s\m
@qnvq [email protected] bh mt kvQ lQynt @pr  @sm

------   :D  ------

mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt