Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 415909 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #160 on: November 23, 2007, 12:26:01 AM »
Advertisement

      akOrQn~  @gwW s#qQ  sEn~qr   [email protected]~m
      h#MOmQn~   pQrW a#wQ obsQw  [email protected]~m
      idkQn~    hQtW hQs~  hqwOl  [email protected]~m
      @pmkQn~ h#kW ey  qErlnE    s#bvQn~m
       -sRtr\s~
:D

mlk\ @vl` awO agkm   [email protected]    vQt
sqk\ @vl` @b`l\ [email protected]   hQqQn   vQt
vQlk\ @vl` ek\ w#n hQw  [email protected]  vQt
@pmk\ kOmt hQw @vnwk @n`yn vQt
« Last Edit: November 23, 2007, 12:28:07 AM by -Neth- »

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #161 on: November 23, 2007, 12:53:10 AM »
mlk\ @vl` awO agkm   [email protected]    vQt
sqk\ @vl` @b`l\ [email protected]   hQqQn   vQt
vQlk\ @vl` ek\ w#n hQw  [email protected]  vQt
@pmk\ kOmt hQw @vnwk @n`yn vQt      awO ag   pQpW ml~   hvst   [email protected]`
      s[ k#n~  hQ[W @b`l~ [email protected] [email protected]`
      ek w#n rFqW vQl~   nQl~qQy   [email protected]`
      bh qEn~   klW ob   sQwkt  [email protected]`   

      -sRtr\s~.

:D

<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #162 on: November 23, 2007, 01:47:52 AM »

      ek~  vW @g`wn pqv#l~ ap s#m nQb[
      h#d vW  [email protected] ar#my ap kvQ  mdEv
      qQs~  vW  [email protected]  axQmn~ ey mEl~  pEtEv
      wOtE vW  n#@gyQ nQm|ny ap s#m hQ[Qn

     @vbW ayQy`, "kvQyt, kvQyk~" mEl~ pQtEv h` sm|bn~{ kl qy`br obt m`@g~ hqpQrQ s~wOwQy, hrQm swOtk~ ey nQm|[email protected]~ ap s#mt.

      -sRtr\s~.
« Last Edit: November 23, 2007, 02:18:21 AM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #163 on: November 23, 2007, 04:25:46 AM »
sQhQn vQmn klEvr lg vQy#@kn\nyQ
h#b$v @pnQ @pnQm jWvQw gw @vn\nyQ
irt sEnQl m`@nl\ @pwQ s#@ln\nyQ
wv @m`@h`wkt wnQkm [email protected] m#@kn\nyQ

---- :?-------

sQhQn vQmn kUvr lM      [email protected]~nyQ
irt sEnQl m`@nl~ @pwQ    hQn#@hn~nyQ
obt aqr jWvQw s#m wOtE       @vn~nyQ
sQwt ekM @[email protected] q#n~ bh  @qn~nyQ

              ------ :D-----

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #164 on: November 23, 2007, 04:46:31 AM »


mEv lM vQy#@kn hsrFlQ mwO  @vn~n
vw lM rM @qn sEsEmn~  s#[email protected]~n
sQw lM [email protected] wnQkm    mQy#@qn~n
ob lM q#[email protected] hqkt @pm  @qn~n

                ----- :)-----


mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------
« Last Edit: November 23, 2007, 04:52:25 AM by ~ Nisha ~ »
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #165 on: November 23, 2007, 08:46:36 AM »
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


@pmQn\ b#@qn\nt a#yQ ob by            vWq
@h`@rn\ bl` igQbQgQ [email protected] ob      @n`@vq
n#@gn` kvQpq ap @[email protected] b`{`  @vyQq
[email protected] aw gn\n obht pQn\ mqQ         @v|q

------ :P ------

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #166 on: November 23, 2007, 08:54:53 AM »
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


[/color][/b][/size][/font]  :D

kvQyk  mE[EE h#gSm| wv             v#@dn~nt
hq wSl hQs~ idw~ pErv`             wbn~nt
wnQ km| @q`[email protected]~ kQsQ q` @n`m      h#@qn~nt
[email protected]`w~ bhk~ nrkq oy          il~lWmkt


       ----------- :P----------


@s`yErQy nQ;` ht amwk vR @qyk\       a#wQ
swOtQn\   mwk\ krqWmt ey m`         sQw#wQ
g#h#NEn\  a#km#wQyQ [email protected]`w\ eymyQ   k#mwQ
ahkbl` @h`rHhQn\ b#lE a#y mt      sQw#wQ

------ :D\ ------
« Last Edit: November 23, 2007, 09:05:00 AM by doka »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #167 on: November 23, 2007, 08:58:50 AM »

@n`@vns\vn [email protected]\           [email protected]\n
sQwsEv pQNQs kvQ [email protected]       amENn\n
l#@bn h#m vQtm nQm|ny @vw      en\n
hQwt q#@nn mQhQrQ sEvy hQmQhQt vQqgn\n

[email protected]| mEl\m kvQyw\ m`         nQm|nyt
qEn\@n\ qQrQy sQgQrQ ayQyyQ          @mmt
l[email protected] [email protected]\ rHqQl` a#wQ      kvQkmt
kr#@m| nQwr en\nt b$ q#n\  nQm|nyt

kvQyt kvQy wnQkmt a#rBEm @b`\  ak\kyQ
vQhQU whUvt @pm|kv h` vlQ       a#qEnyQ
@n`qEtE mQwOr# in\ sEmQwOr# vR vg    q#nEnyQ
swOtt kr#N @mhQ sQAhl ap      ek\vRvyQ

Offline -HIRU-

 • Siyallata Ihalin Siyalude Dakimin
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 32
 • Gender: Male
 • I'm the best in plnet
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #168 on: November 23, 2007, 09:08:35 AM »
k[Elt sQnhvk\ a#vQqQn\    @vlQq\@qn\
vlQyt unw\ kvQ lQy#vW     a#sQl\@ln\
svQyt qQrQ @qmQn\ a` ay gQhQn\    q#n\
eLQyt a#vQw\ rF[Qyn\ @pr   prQq\@qn\
@b`\


svQyt a`pE ay @n`v#               [email protected]\
[email protected] rsy vQqQmQn\ a#w          [email protected]\
avElk\ [email protected]`w\ ylQ @m|      k`v&`[email protected]\
svQyk\ vn\n enE a#w @n`m  bQyvn\@n\

<~~~| ☼ Ĥřű |~~~>

Offline Binuki

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 89
 • Gender: Female
 • You are my everything..................
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #169 on: November 23, 2007, 10:06:16 AM »


mEv lM vQy#@kn hsrFlQ mwO  @vn~n
vw lM rM @qn sEsEmn~  s#[email protected]~n
sQw lM [email protected] wnQkm    mQy#@qn~n
ob lM q#[email protected] hqkt @pm  @qn~n

                ----- :)-----
mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------

muwa andi sina ohu dutuwama    mathuwewi
Watha randi susum ohuthurule     sangawewi
Ma pathu senehe ohugen adu       noma wewi
Ohu wenuwenma mage diwiyama    kapawewi
               Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #170 on: November 23, 2007, 01:20:36 PM »
@pmQn\ b#@qn\nt a#yQ ob by            vWq
@h`@rn\ bl` igQbQgQ [email protected] ob      @n`@vq
n#@gn` kvQpq ap @[email protected] b`{`  @vyQq
[email protected] aw gn\n obht pQn\ mqQ         @v|q

------ :P -----

by nm| @pmt @n`v oy vw qEtEv`m
kr#vl rFyt nm| q#kgw @n`h#kQ @vw
kvQ pq @n`@vyQ b`{k nm| wv emt
pvE pErv` @n`m#w oy aw gnE wrm

------ :shock:-----
« Last Edit: November 23, 2007, 01:22:42 PM by -Neth- »

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #171 on: November 23, 2007, 01:48:12 PM »
mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------

muwa andi sina ohu dutuwama    mathuwewi
Watha randi susum ohuthurule     sangawewi
Ma pathu senehe ohugen adu       noma wewi
Ohu wenuwenma mage diwiyama    kapawewi
               [email protected]~ mEvt hsrFlQ ml~       [email protected]~n
vwQn~ vwt s[ k#Umn~     [email protected]~n
[email protected]~ sQwt @pm| h#MOmn~  [email protected]~n
@nwQn~ obt pQn l#b ohE   q#kgn~n

            ----- :)-----
« Last Edit: November 23, 2007, 09:23:36 PM by shyaj »

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #172 on: November 23, 2007, 08:03:34 PM »
sq wnQ rkQn\nt wr# k#t p`y`vW
ml wnQ rkQn\nt bBrQqE [email protected]|vW
rL wnQ rkQn\nt @vrlk\ [email protected]|vW
[email protected] wnQ rkQn\nt kqELk\ [email protected]|vW


                                     :( :(hQr# p`yq~qQ wr# n$ wnQyt               [email protected]~
ml~ [email protected]~qQ bBr#n~ n$               [email protected][email protected]~
sQp gw~ww~ @vrL rL ylQ mEhE[t        [email protected]~
k[EL @m`tq nEB lg a#y wnQyt        [email protected]~


hQr# b#s gQhQn\ ylQ sq wr# n#g env`
ml\ pr unw\ wv wv ml\ pRqQnv`
rl b#s gQyw\ ylQ ylQ @vrLt env`
h#r gQy a#yw\  ylQ kQsQq` @n`m env`
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #173 on: November 23, 2007, 09:31:07 PM »
kn\n gw\w p`n\ b`@g gOl\@l`\y
@b`n\n gw\w @w\ @k`\p\@p pl\ rhy
in\n hQtQn\nt b#rQ mh wnQkmy
a#d|mQn\ ak\@k [email protected] kl vysw\ hrQy
8)

gOl\ln\ a#ww\ kn\nt @b`t p`n\ a#w
pl\ rh unw\ rs\@nt @w\ ekk\ a#w
wnQkm qrNE vW rs\wQy @pL` a#w
@st| @vl bln\ uB ehQ rM qn\@n n#w
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #174 on: November 25, 2007, 11:00:51 PM »
aqEr nQhd wOr# awO ag    q#[email protected]\@n\
wvw\ qvskt n#vwWmkQ        @qn\@n\
[email protected]\ wvm n#vwWmk\  @n`@[email protected]\@n\
sQhQn p#wOm| jWvQw qEr @gn      yn\@n\

@nw\
« Last Edit: November 25, 2007, 11:05:51 PM by nalubatta »

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #175 on: November 25, 2007, 11:17:04 PM »
aqEr nQhd wOr# awO ag    q#[email protected]\@n\
wvw\ qvskt n#vwWmkQ        @qn\@n\
[email protected]\ wvm n#vwWmk\  @n`@[email protected]\@n\
sQhQn p#wOm| jWvQw qEr @gn      yn\@n\

@nw\


wvw~ qvskt h#MOmn~      [email protected][email protected]~
aUw~ @l`vk nv p#wOmn~  bQhQ @[email protected]~
s#mt @h`r` k`ly nQwQ     [email protected][email protected]~
sAs`ry sEpEr#qE @ls qQgO      @[email protected]~

Offline Sahas

 • |||This Is The Begining For My Nation|||
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 10
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #176 on: November 26, 2007, 12:45:07 AM »

ob  s#m [email protected]` nQm|@nt b[Qn pq
mn @q`l iwQrQl`  ynvQt   vQ[Qn rs
q#k mt  sQw~vEn`  mdEvt   en~n kv
gr# kr  sx`@vn~ avsr   pwmQ mm

...shs~... 
:D
____Api Asarana Wela Wagee Hithata Denenawa Budhu Hamuduruwane___

Offline Sahas

 • |||This Is The Begining For My Nation|||
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 10
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #177 on: November 26, 2007, 12:51:35 AM »
wvw~ qvskt h#MOmn~      [email protected][email protected]~
aUw~ @l`vk nv p#wOmn~  bQhQ @[email protected]~
s#mt @h`r` k`ly nQwQ     [email protected][email protected]~
sAs`ry sEpEr#qE @ls qQgO      @[email protected]~


   pEbEq`  wvw~ @l`vkt h#MOmn~ [email protected]~
   igQlW  sQww~  [email protected] [email protected]`wOn~ [email protected]\
   h#rq` gQyw~  [email protected]   ssrQn~ [email protected]~
   hmEvW  ylQw~  @nwOag  msQwQn~ [email protected]~

...shs~... 
:D
____Api Asarana Wela Wagee Hithata Denenawa Budhu Hamuduruwane___

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #178 on: November 26, 2007, 02:57:34 AM »

ob  s#m [email protected]` nQm|@nt b[Qn pq
mn @q`l iwQrQl`  ynvQt   vQ[Qn rs
q#k mt  sQw~vEn`  mdEvt   en~n kv
gr# kr  sx`@vn~ avsr   pwmQ mm

...shs~... 
:D

[email protected]\ kvQy, ek\ vW h#d @vn    ar#m
[email protected]\ avQy [email protected] kvQ km|    @gwOm
[email protected]\ n#@gn kvQ pq [email protected]   [email protected]
swOtkQ shs\ nEB @[email protected]        p#mQNWm

@b`\

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #179 on: November 26, 2007, 03:23:22 PM »

   pEbEq`  wvw~ @l`vkt h#MOmn~ [email protected]~
   igQlW  sQww~  [email protected] [email protected]`wOn~ [email protected]\
   h#rq` gQyw~  [email protected]   ssrQn~ [email protected]~
   hmEvW  ylQw~  @nwOag  msQwQn~ [email protected]~

...shs~... 
:D


[email protected] nv h#MOm| [email protected]    qvtn~n
w#n w#n [email protected]` sQw nvw`    gn~n
qQgO vn [email protected] h#m [email protected] s#[email protected]~n
wnQkm nm#wQ oy @q`~;y h#r    gn~n

                    ----- :D-----

ShyaJ