Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 415917 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #200 on: December 01, 2007, 02:07:58 PM »
Advertisement
rs\wQ kOkOU @k`lE p#tlW kvQ     lQyn`
ptlEm| arQn\nt @nw\ kvQ pq @g`wn`
kOkOLn\ kQkQLQyn\ @mhQ nm| n$   qkQn`
gQn\nt pQqEr# qmmQn\ nU sQn`    @sn`

@b`\
:D

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #201 on: December 01, 2007, 09:37:31 PM »
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]| kQynE     m#n


 8) 8) 8)

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #202 on: December 01, 2007, 11:44:34 PM »
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]| kQynE     m#n


 8) 8) 8)
r`@L\ r`@L\ aq nQm|@nt a` r`@L\
r`@L\ r`@L\ nEB pQlQgmQ p` a`@l\
r`@L\ r`L h`mQl @mhQ n$ r`@L\
r`@L\ r`@L\ nQm|@nt krpn\ a`@l\

               :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #203 on: December 02, 2007, 01:44:45 AM »
kOkOln\ g#n @n`@v|  kQv|@v| [email protected]` g#ny
kOkOln\ g#nm sQwn` kQkQlQt v#rqEn h#dy
kOkOln\  g#nm  sQw sQw hQtQy` a#wQy
[email protected]\ @s`y` @gn shyt gnE @h`qy

                              :P :P

kOkOln\ kQkQLQyn\ swO ek gwQ @n`@vq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n v#NEv` mqQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n sQw sQw @n`yQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ @n`v mQnQsEn\ @vmEq

---- :)-----

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #204 on: December 02, 2007, 01:53:51 AM »
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]hnm| kQynE     m#n

8) 8) 8)

nQm|ny [email protected]\ gln` kvQ qQyv#l\y
qQyv#l\ ytQn\ rn\ mQNQ s#gvW a#wQy
@nk @nk p#h# sqn mnrm| sQwOvm|y
nEBm @n`@v| s#m sEhqv pQlQgm|y

---- :)-----

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #205 on: December 02, 2007, 06:12:58 AM »

kOkOln\ kQkQLQyn\ swO ek gwQ @n`@vq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n v#NEv` mqQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n sQw sQw @n`yQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ @n`v mQnQsEn\ @vmEq

---- :)-----
kOkOLn\ kQkQLQyn\ @l`v sm @k`@hq
kOkOLn\ kQkQlQyn\ ylQ p#t lEnQq
kOkOLn\ kQkQLQyn\ ek gwQ @k`hQq
kOkOLn\  b|jE l`n  nEB  q#k a#w\q   

                              :shock: :shock:
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #206 on: December 02, 2007, 12:23:43 PM »
[email protected] kvQ kQvQqQyn\ wnQkm mk` gn\nt nQm|@nt                env`
ev` qkQn an\ [email protected]\ a#s\ vl ktE a#@nnv` [email protected]            @vnv`
enQs` [email protected] kvQ kQvQqQyn\ b` gn\nt vlQ kn bv              @p\nv`
ik\mn\ wWrN gw\@w`w\ k`tw\ vEnw\ psEw#@vn\nt       [email protected]`...B carefull  :x


- Zoro :evil:

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #207 on: December 03, 2007, 12:33:37 AM »
r`@L\ r`@L\ aq nQm|@nt a` r`@L\
r`@L\ r`@L\ nEB pQlQgmQ p` a`@l\
r`@L\ r`L h`mQl @mhQ n$ r`@L\
r`@L\ r`@L\ nQm|@nt krpn\ a`@l\

               :P :P

b`@l   b`@l    [email protected] p`sl\   k`@l\
a`@l   a`@l   [email protected] m0 kl   a`@l\
[email protected]   [email protected]    p$ a#y n#wQvR    [email protected]\
a`@l   a`@l   krnt nm| b$   r`@L\


--eya deepu boot eka taama kakule  :shock: :shock: --

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #208 on: December 03, 2007, 12:49:42 AM »
nQm|ny [email protected]\ gln` kvQ qQyv#l\y
qQyv#l\ ytQn\ rn\ mQNQ s#gvW a#wQy
@nk @nk p#h# sqn mnrm| sQwOvm|y
nEBm @n`@v| s#m sEhqv pQlQgm|y

---- :)-----

nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #209 on: December 03, 2007, 01:05:48 AM »
a`@l @h`[yQ @pm| kvQ pq @[email protected]\nt
k`@l @h`[yQ q#n\ kvQyk\    lQyn\nt
w`@l @h`[yQ kvQ [email protected]\ @q`dn\nt
r`@l uBw\ a`vq kvQ      @g`wn\nt

8)

r`@l @f`\r#myt s`[email protected]\ pQLQgnn\v`,
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #210 on: December 03, 2007, 11:21:52 PM »
nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)

hQw [email protected]\n @s`[Er# sQwOm| pEbEqQn\n
@nw [email protected]\n k[Elk\ nm| @n`v#@tn\n
vw [email protected]\n sQnhvkOw\ [email protected]
aw [email protected]\n w$gQ @b`\g @gn en\n

----  :D-----

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #211 on: December 05, 2007, 12:53:44 AM »
hQw [email protected]\n @s`[Er# sQwOm| pEbEqQn\n
@nw [email protected]\n k[Elk\ nm| @n`v#@tn\n
vw [email protected]\n sQnhvkOw\ [email protected]
aw [email protected]\n w$gQ @b`\g @gn en\n

----  :D-----


aw   pEr`m w$gQw\ @b`@h` l#b      gn\n
vw   sQn`vkQn\ srs` @gn       in\n
@nw   pQy`n vw r#v sQrQ vQq         gn\n
hQw    @qnvq [email protected]`t [email protected]      yn\n


 :P :P :P

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #212 on: December 05, 2007, 02:23:31 AM »
a`@l @h`[yQ @pm| kvQ pq @[email protected]\nt
k`@l @h`[yQ q#n\ kvQyk\    lQyn\nt
w`@l @h`[yQ kvQ [email protected]\ @q`dn\nt
r`@l uBw\ a`vq kvQ      @g`wn\nt

8)

r`@l @f`\r#myt s`[email protected]\ pQLQgnn\v`,


kvQyt    kvQy mEl\ [email protected] qQs\    vRv`
kvQyt   kvQy @vw e' os\@s\   a`v`
kvQv#t   qEtEv vQt hq rsvw\   vRv`
[email protected]`t   pq bqQn obtw\ jy   @v|v`

 :D :D

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #213 on: December 06, 2007, 07:36:05 PM »


nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)
[/quote]

vA hEA @n`q#n mEw\ hQwQvQlQ @m`\rnv`
sA sEn\ @vn\n h#qEvw\ hQw k#[email protected]`
h#AgQl nmEw\ hqvw nm| @hLQ @vnv`
nAgQl LMqQ k`tw\ kvQ kQy#@vnv`
:P

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #214 on: December 08, 2007, 08:20:56 PM »
vA hEA @n`q#n mEw\ hQwQvQlQ @m`\rnv`
sA sEn\ @vn\n h#qEvw\ hQw k#[email protected]`
h#AgQl nmEw\ hqvw nm| @hLQ @vnv`
nAgQl LMqQ k`tw\ kvQ kQy#@vnv`
:P

n0gQl qEtEv vQt kvQ sQw   [email protected]`
pQbQqRnE [email protected]\ kvQ ml\ vQksQw   @vnv`
e' ml\ @nl @nl` n0gQltm    @qnv`
ml\ qEn\ [email protected]\ n0gQl mt hQmQ   @vnv`
 :lol: :lol:

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #215 on: December 09, 2007, 01:19:51 AM »
" mQnQh`   kl`wOrkQn\vw\   hQn#@hn\@n\
  kvQy`   nQs` bv tQk @[email protected]   qn\@n\ " *
  kQyn`   kQymnt q#n\ kvEr#q pN   @qn\@n\
  @h`yn`  q$s n$ wv @[email protected]\ q#k\@k\..    :(


x- keyas

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #216 on: December 09, 2007, 10:04:53 PM »
@m| @wYd| ek kQyvl`, a#w\wtm @g`d`k\ hQnhw\ un`, yLQ kvQw\ lQy#vEn`, lQyn\nt w#nk\ @h`ymQn\ hQtQ mt gQy avEr#q\@q\ nQm|ny [email protected]\ ahm|@bn\, e' ahBE hmEvWm hrQm sEn\qryQ !

@m| qvs\ vl mm ....

ppEv g#@hnv` sq\@qw\     nEhEr#yQlE
oUv [email protected]` ivsn\nt       b#rQlR
vQx`gyk\ tQk qQnkQn\         env`lE
lA lA @vn\n hQw wv @ld @vnv`lE

@b`\

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #217 on: December 10, 2007, 11:30:59 PM »
aw   pEr`m w$gQw\ @b`@h` l#b      gn\n
vw   sQn`vkQn\ srs` @gn       in\n
@nw   pQy`n vw r#v sQrQ vQq         gn\n
hQw    @qnvq [email protected]`t [email protected]      yn\n
:P :P :P

sQn`    @m`tq s#rsRvw\ vw        qEkt
w$gQ    @m`tq hQw n#wQ kl    vQ[gn\t
@nww\ @m`tq pQyvW [email protected]        in\t
hQww\   @m`tq @n`q#kQy nEB wv @h`qt
« Last Edit: December 10, 2007, 11:33:07 PM by -Neth- »

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #218 on: December 10, 2007, 11:59:34 PM »
ppEv g#@hnv` sq\@qw\     nEhEr#yQlE
oUv [email protected]` ivsn\nt       b#rQlR
vQx`gyk\ tQk qQnkQn\         env`lE
lA lA @vn\n hQw wv @ld @vnv`lE

@b`\


kvQ pq sQr @vl` sQw v`vnE    b$lR
enmEw\ plmE @qy plmEv sQqE   @v|lR
vQx`@gkOw\ l0 l0 vW env`       lR
@v|v` [email protected]\ jy apQ [email protected]   y`lR


 :) :) :)
« Last Edit: December 11, 2007, 01:24:58 AM by nalubatta »

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #219 on: December 15, 2007, 03:39:02 PM »
kvQyt kvQyk\ kQyvl` rs vQn\q` mA
e'w\ e'k p`lE @vl` gQhQn\ [email protected]\ q#A
kvQ lQyn` [email protected]\ kvQ kQvQqQyn\ nA
vhA @vl` @k`yQ [email protected]\q#yQ qn\n$ mA  :cry:

- @s`\@r`\