Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418283 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #220 on: December 15, 2007, 05:22:59 PM »
Advertisement
sQwQvQlQ kvQ pq q#h#n         bQqWv`
sQw\ wOl sQwQvQlQ wv       lQy#@l\v`
qQs\@nk elQyk\ in\ mwO       @v|v`
nQm|ny nQrwOr# h#d v#d      @v|v`
« Last Edit: December 15, 2007, 05:57:21 PM by -Neth- »

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #221 on: December 16, 2007, 02:05:20 PM »
kqEl#lQ   qErFrl` hq wOl     @m`@h`wkt
lw#vQlQ   ivwl` pErv` sQw          swOt
sQwQvQlQ     glpl` @nk r$        rt`vt
hsrFlQ   mvn~nt [email protected]       nQmnyt

 :D :D :D
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #222 on: December 16, 2007, 03:36:07 PM »
v#hQ v#[email protected]`wQn\ gh @k`L ml\ qUlnv`
mQhQ kw ahs\ @qvQ h` [email protected]       ynv`
@qhQ n#wQ [email protected]\ jm n`rA Pl     @qnv`
kvQ lQy#[email protected]`w\ nQm|ny kL eLQ @vnv`

@b`\
« Last Edit: December 16, 2007, 03:46:06 PM by Bodhi »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #223 on: December 17, 2007, 12:22:46 AM »
nEhEr# unw\ [email protected] sq\@q g#@hn ekyQ @h`[yQ y`lE
[email protected] [email protected] shnykt x`vn`v @h`[yQ        y`lE
en vQx`@g mh ihlQn\ smw\ @vn\@n uByQ       y`lE
uB lg a#wQ sEn\qr hQw @ld @vn\@n\ @k`@h`m  y`lE
« Last Edit: December 17, 2007, 01:04:14 AM by Admin X »

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #224 on: December 20, 2007, 02:11:27 AM »
a#vQqQn\ gQyw\ mwky rn\q`            [email protected]\
aqErt rFy @n`@vq s#mq` iwQrQ        [email protected]\     
aq pmNk\ @n`@v| @ht, [email protected]\ sQw [email protected]\
wnQkm @n`@vq aw\@n`h#rm lg    un\@n\

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #225 on: December 20, 2007, 03:21:09 PM »

wnQkm @h`[yQ [email protected]`h#rm LM        in~n
@h`[km wmyQ hQwkt en kvQ       @g`n~n
b#rQkm wmyQ wnQkd km rFk            gn~n
kvQkm wmyQ [email protected]`h#rm b#rQ       on~n
                                    [email protected]

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #226 on: December 20, 2007, 05:53:16 PM »
kvQkm wmyQ @h`[ gwQ gON mm m#n\n
wnQkd mmw\ kvQyk\ lWv`         on\n
kvQkm  n#wQ unw\ wnQkd km  yn\n
b#rQq#yQ [email protected]\ m` gs\s` gnE       bQn\n

                                      kjn
« Last Edit: December 20, 2007, 06:30:43 PM by ZoRoŽ »

Offline Raala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #227 on: December 22, 2007, 11:14:49 AM »
[email protected]~ vQn`sy yn @mhQ        [email protected]~n
vQghQn~ p#[email protected] ey vlk`          ln~n
[email protected]`wQn~ vlt [email protected]@g     gjbQn~n
kjn [email protected]~ uB nm| ivryQ             on~n

                                             r`L

« Last Edit: December 22, 2007, 01:48:07 PM by nalubatta »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #228 on: December 23, 2007, 01:34:20 AM »
ghl` mnm`lkm hrQyt [email protected]      iht
gn\nt [email protected]\ [email protected]\ nn\gQv @pl    vht
v#d v#[email protected] [email protected]`d|@dn\ [email protected]\  mt
[email protected]\ r`@l pQn\[email protected]          @b|r#vt
     
                                      kjn
« Last Edit: December 23, 2007, 01:38:55 AM by Kamal Jaya »

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #229 on: December 27, 2007, 11:22:07 AM »

ep` @vl` @l`[email protected] @m| mm       [email protected]~
kp` @k`t` m#r#vw~ n$ hQr     [email protected]~
vQk`ryk~ v`@g~ [email protected]`          [email protected]~
ep` v`@hl` @m`ktq a#r      [email protected]~?

                                                          [email protected]

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #230 on: December 27, 2007, 11:50:35 AM »
wwOqn\n` r`Ly` qEn\          avv`@q\
nEvN nQs` kjn pQLQgw\        e' @q\
v#dv#rqEnE w#n @b|@rn\nt nrQv`@q\
@n`qdn\ [email protected]\ mQqQ wQw\wyQ     [email protected]\


-----  :lol:  -----

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #231 on: December 27, 2007, 12:50:34 PM »

         kvQ sQwQvQlQ awr kQy#@vn @q\      s#ry
         q#k @[email protected] ivs in\nq mt     b#rQy
         nQm|[email protected] [email protected]\nt ek\vW b#q       svQy
         nvw`pn\ iwQn\ sQqEvn @m|        @p`ry
thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #232 on: December 31, 2007, 12:09:40 PM »

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Kaviyata Kaviyak !- Me Awuruddea............
« Reply #233 on: January 01, 2008, 01:19:10 AM »
@m| avEr#q\@q\...........

ob h#@m`\tm..........


<a href="http://img252.imageshack.us/img252/1190/newyear043gl1.gif" target="_blank" class="new_win">http://img252.imageshack.us/img252/1190/newyear043gl1.gif</a>

 :)
[email protected] gmn bQmn sQylE @qvQ    rFk @qn\nyQ
krn kQyn @k`yQ @q\tw\ kQrQ     uwOrn\nyQ
hQwn pwn h#m [email protected] eLQy    v#@tn\nyQ
hwr vtQn\ h#m mRNk sQn`    [email protected]\nyQ
:D


« Last Edit: January 01, 2008, 01:23:35 AM by Cleo. »

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !- Me Awuruddea............
« Reply #234 on: January 01, 2008, 06:44:47 PM »
@m| avEr#q\@q\...........

[email protected] gmn bQmn sQylE @qvQ    rFk @qn\nyQ
krn kQyn @k`yQ @q\tw\ kQrQ     uwOrn\nyQ
hQwn pwn h#m [email protected] eLQy    v#@tn\nyQ
hwr vtQn\ h#m mRNk sQn`    [email protected]\nyQ
:D

krqr qEk\ @q`m|ns\ amwk kr    qml`
nv avEr#q\qt s#[email protected] ik\mn\    krl`
v`q @b|q s#m amwk kr          qml`
ek\ @vmE ap s#m mQwOrn\            vWl` :D

- @s`\@r`\

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #235 on: January 04, 2008, 02:15:08 AM »
uq$sn sEpQpQ kOsEmk~ @lsQn~ nQwQ     hQn#@hn~n
gln gMOlk~ @s~ @n`s#@lmQn~  qQvQ jy    gn~n
pQvQwOr#v hq pwn h#m p#wOm| itE       @vn~n
pwmQ nQm|[email protected] s#mt nv [email protected] kQrQ  [email protected]~n.. :)


HoyDEn

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #236 on: January 04, 2008, 03:23:48 AM »
sQwn pwn   @q~ h#mkl       [email protected]|v`
wbn wbn   pQyvr jy        [email protected]|v`
s#pw sqn   nv qQvQ m0      [email protected]|v`
swOt pQr#n   sEb nv vsrk~   @v|v` !!
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #237 on: January 06, 2008, 05:43:29 PM »
@m| avEr#q\@q\...

@[email protected]\ k[El vQy#kW mEv  b#[email protected]\v`
[email protected]\ [email protected]| rn\ khvnE sr#  @v|v`
[email protected]\ @r`\g qEk bQy h#m ph @v|v`
[email protected]\ swOt rjyn vsrk\   @v|v`

@b`\Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #238 on: January 06, 2008, 06:04:16 PM »
[email protected]\ qQn @gvW avEr#qE [email protected]`
k#l#n\[email protected]\ pQtE @mn\ qQn [email protected]`
iwQn\ @n`n#vwW k`ly [email protected]`
nwr vW sQww\ kOmkt [email protected]`

----- :?-------

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #239 on: January 06, 2008, 09:28:09 PM »

  n#@gnhQrQn\ n#g en qQnQsEr#     y
  @pr qQn mEv @n`rFqEnE hsrFl\    y
  n#vEm| qQnk\ pmNk\ @n`m @v|     y
  nv vsrk\ ap ht l#bE @v|        y

  hq rFqQ qEk\ @q`m|ns\ qEr#       @v|v`
  hqvw\ @mw\ [email protected]\ n#h#     @v|v`
  s`m swOt rt wOl p#wQ         @r\v`
  s#m @qn ht sEb vsrk\       @v|v`
:)