Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418180 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #240 on: January 07, 2008, 05:25:31 PM »
Advertisement
kvQyt kvQy qEtEv` mEl\ pQt      p#w\@w\
kvQyt kvQ @g`wn\ a`@vmQ @m|  p#w\@w\
kvQyt sQnhvt br nQm|ny     p#w\@w\
kvQyt w#nk\ [email protected] [email protected] @m| p#w\@w\


kalakini awe me patte suba aluth awuruddakma wewa
a`[email protected]`vn\ nQl\ qQy apQ pQlQgmE      eksQw
@n\k vQvQ{ kl`vn\t @mhQ idkd     a#w
sQn\hly` @d`t|@k`m @vw vdQn\@n sQrQkw
wQyn\@np` kvQytnm| kvq`vw\        wQw
« Last Edit: January 08, 2008, 07:03:37 AM by Cleo. »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #241 on: January 08, 2008, 03:28:57 PM »
nv [email protected]\ a`@vmQ kvQyt kvQy       @s`y`
sEb p#wOmn\ pmNk\ iwQrQv a#wQ       @s\y`
kvQyt kvQy lQyE [email protected]` @k`@ht gQy`
a`syQ qkQn\nt @pr @ls kvQyt      kvQy`


phEvEn wOn\sQy h#tps\ qQn            @gvQl`
lQyEvw\ s#@v`m v`@qt @mn\ kvQ    @g`wl`
@n`[email protected]\ eyQn\ [email protected]\ hQw\         rQqQl`
lQymEq @m| [email protected]\ [email protected] kvQ @g`wl`
« Last Edit: January 10, 2008, 11:17:17 AM by doka »

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #242 on: January 08, 2008, 04:44:25 PM »

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #243 on: January 08, 2008, 05:32:25 PM »
m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ [email protected] mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@[email protected]\ v`q vn\@nq [email protected] sEqE mEv hAg`

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #244 on: January 08, 2008, 10:02:07 PM »

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`

[email protected]\ uBt oc|cm| kl sQyU   @qn`
qEk hQwQl` @gll`@gn m#@ryQ  kQy`
lWv kvQtQkw\ wv p#w\wkQn\    wQy`
bln\ [email protected] uB a`@yw\ eyQq  kQy`

kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #245 on: January 09, 2008, 09:46:25 AM »


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ [email protected] mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@[email protected]\ v`q vn\@nq [email protected] sEqE mEv hAg`

kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #246 on: January 09, 2008, 11:10:48 AM »
kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]@[email protected]\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#[email protected]|
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`[email protected]|Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #247 on: January 11, 2008, 11:44:42 PM »
[email protected] @qkyQ hwlQs\ at       [email protected]\m
kvQyt hpn\ hQw @h`[ [email protected] h#[email protected]
pQLQwOr# lQv|@v @m| pQtEvt     [email protected]\m
@k`pmN qErk\ a`vq apQ     @n`q#nWm

@m| 249 @vnQ kvQ pQLQwOryQ, @m| kvQyt kvQy @wYd| [email protected]\m h#m pQLQwOrk\m [email protected]\m [email protected] nQs`, [email protected] kQv|vt vrqk\ n$ mm hQwn\@n,
250 ... ILMt

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #248 on: January 12, 2008, 12:38:16 PM »
@[email protected]~  sQwQn~  nQm|[email protected] s#m ek~  @vn~n
[email protected]  a`@lt  wv wv kvQ  [email protected]~n
@m| a#rBR @b`~ ak~kQt  wOwQ  ml~   @mn~n
pwmQ kvQyt kvQyk~ qQgO kl~  v#[email protected]~n

         ----- :D :D :D-----

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #249 on: January 14, 2008, 05:54:49 AM »
[email protected]~       @qkyQ       pnhy      kdim       [email protected]~
[email protected]~      [email protected]       mwky      a#rBEm      [email protected]~
[email protected]~      @lsyQ      p#mQnQy      kdQnm       [email protected]~
[email protected]~      jyyQ        iqQrQy       qQgtm      [email protected]~


-- :D :D :D--
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #250 on: January 14, 2008, 07:21:01 PM »

kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]
sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @[email protected] b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt [email protected] hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`[email protected]\t [email protected] wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn

[/quote]

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #251 on: January 15, 2008, 11:48:28 AM »
@[email protected]\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#[email protected]|
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`[email protected]|sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @[email protected] b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt [email protected] hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`[email protected]\t [email protected] wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn


s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #252 on: January 15, 2008, 01:43:24 PM »

Quote
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


[/quote]

h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`[email protected]\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #253 on: January 16, 2008, 03:00:26 PM »
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`[email protected]\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P

wQnwQ smg a#d| ak\k` [email protected]               sAgm|
wr# @[email protected]\n\t pQrQmQn\ ht @pn\n`           m`ym|
h#qQmQt r#qQ nEvN @lsQn\ pdQvr# [email protected]       kvQkm|
kvq` ignWvQq p`dm| g#h#NEn\ @n`nt`     smym|

pqErkt g#[email protected]`w\ [email protected] k`n\w`           sAgm|
[email protected]\t [email protected]\ n#wQ e' a#w\@w`@g\     ekmEwOkm|
sq\@q\ pmNQ kQsQvQt n#wQ g#h#NEn\           kLkm|
pQrQmQ n#wQv @m`n g#h#NQq @[email protected]`[email protected]~ [email protected]\ rjkm|

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #254 on: January 16, 2008, 04:02:24 PM »
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
@[email protected] kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @[email protected]`w~ b$ [email protected]         yn~n
v#d v#[email protected] klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @[email protected] iwQn~ pN    nhgn~n
               [email protected]


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #255 on: January 17, 2008, 01:21:48 AM »
Quote
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


oy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn
« Last Edit: January 17, 2008, 03:49:33 AM by [[sigiri]] »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #256 on: January 17, 2008, 03:54:45 AM »
[email protected] ng` en @p`t nm| n$    al\ln\@n\
@[email protected] [email protected]`w\ g$NE LmyQ kl\lQ g#@hn\@n\


just joking  :P

Kamal I increased ur font size, check the sinhalen liyamu thread in help section on how to increase the font size in forums
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #257 on: January 17, 2008, 10:18:28 AM »oy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @[email protected] [email protected]|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`[email protected] m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                [email protected]

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #258 on: January 17, 2008, 10:56:33 AM »
@[email protected] kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @[email protected]`w~ b$ [email protected]           yn~n
v#d v#[email protected] klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @[email protected] iwQn~ pN    nhgn~n
               [email protected]adn\@np` wQnwQ nAgQ [email protected]`\ @m|     ahgn\n
g$NE nQs` @m`\d @n`@vmQ mm pN   nhgn\n
@[email protected] @vn\@n oy m`ym| vlQn\       [email protected]\n
wnQy @h`qyQ @n`m#rQ m#@rn [email protected]\ @b|@rn\nOffline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #259 on: January 17, 2008, 05:57:00 PM »oy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @[email protected] [email protected]|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`[email protected] m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                [email protected]

qQvw\ n#wQv @m| Lmyt k}`v b#rQ    [email protected]`\
e' b#rQkm vs` gn\n @b`r# kQyn\n   [email protected]`\
bl`pl\l hR kQy kQy yk\kO v#hW         [email protected]`\
[email protected]\ on\n mn\ ynv` @dn\n @[email protected]`\ @[email protected]`\
                                                    kjn