Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 354187 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #240 on: January 07, 2008, 05:25:31 PM »
Advertisement
kvQyt kvQy qEtEv` mEl\ pQt      p#w\@w\
kvQyt kvQ @g`wn\ a`@vmQ @m|  p#w\@w\
kvQyt sQnhvt br nQm|ny     p#w\@w\
kvQyt w#nk\ wQ@ynv v@g @m| p#w\@w\


kalakini awe me patte suba aluth awuruddakma wewa
a`yE@b`vn\ nQl\ qQy apQ pQlQgmE      eksQw
@n\k vQvQ{ kl`vn\t @mhQ idkd     a#w
sQn\hly` @d`t|@k`m @vw vdQn\@n sQrQkw
wQyn\@np` kvQytnm| kvq`vw\        wQw
« Last Edit: January 08, 2008, 07:03:37 AM by Cleo. »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #241 on: January 08, 2008, 03:28:57 PM »
nv vs@r\ a`@vmQ kvQyt kvQy       @s`y`
sEb p#wOmn\ pmNk\ iwQrQv a#wQ       @s\y`
kvQyt kvQy lQyE kvQkQvQqQ@y` @k`@ht gQy`
a`syQ qkQn\nt @pr @ls kvQyt      kvQy`


phEvEn wOn\sQy h#tps\ qQn            @gvQl`
lQyEvw\ s#@v`m v`@qt @mn\ kvQ    @g`wl`
@n`vE@vn\ eyQn\ kQsQvkO@g\ hQw\         rQqQl`
lQymEq @m| nvvs@rw\ e@lsm kvQ @g`wl`
« Last Edit: January 10, 2008, 11:17:17 AM by doka »

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #242 on: January 08, 2008, 04:44:25 PM »

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ vQn~@q~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           wQ@nwQ

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L e@hm q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO m@h~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #243 on: January 08, 2008, 05:32:25 PM »
m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L e@hm q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO m@h~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ qB@rt mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@k@s\ v`q vn\@nq o@b sEqE mEv hAg`

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #244 on: January 08, 2008, 10:02:07 PM »

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ vQn~@q~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           wQ@nwQ

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L e@hm q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO m@h~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`

n@g\ uBt oc|cm| kl sQyU   @qn`
qEk hQwQl` @gll`@gn m#@ryQ  kQy`
lWv kvQtQkw\ wv p#w\wkQn\    wQy`
bln\ hQtQ@y uB a`@yw\ eyQq  kQy`

kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #245 on: January 09, 2008, 09:46:25 AM »


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ qB@rt mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@k@s\ v`q vn\@nq o@b sEqE mEv hAg`

kwr gm @qvQt b`rQn~ @qn~@nk~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt hp@nk~       @n~q?
@gqr h`mQ@nw~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             wQ@nwQ

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #246 on: January 09, 2008, 11:10:48 AM »
kwr gm @qvQt b`rQn~ @qn~@nk~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt hp@nk~       @n~q?
@gqr h`mQ@nw~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             wQ@nwQ@qvQ@yk\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#bE@v|
b`rQn\ @q@qnkOn\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#wO@v|
kr#@mt v@g\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#wO@v|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`m@v|Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #247 on: January 11, 2008, 11:44:42 PM »
sW@y @qkyQ hwlQs\ at       kvQ@yn\m
kvQyt hpn\ hQw @h`[ a@p h#m@qnm
pQLQwOr# lQv|@v @m| pQtEvt     alE@wn\m
@k`pmN qErk\ a`vq apQ     @n`q#nWm

@m| 249 @vnQ kvQ pQLQwOryQ, @m| kvQyt kvQy @wYd| e@k\m h#m pQLQwOrk\m kvQ@yn\m kQy@vn nQs`, e@hm kQv|vt vrqk\ n$ mm hQwn\@n,
250 ... ILMt

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #248 on: January 12, 2008, 12:38:16 PM »
@s@n~  sQwQn~  nQm|n@y s#m ek~  @vn~n
qb@rt  a`@lt  wv wv kvQ  lQy@vn~n
@m| a#rBR @b`~ ak~kQt  wOwQ  ml~   @mn~n
pwmQ kvQyt kvQyk~ qQgO kl~  v#j@Bn~n

         ----- :D :D :D-----

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #249 on: January 14, 2008, 05:54:49 AM »
sW@y~       @qkyQ       pnhy      kdim       srQ@y~
I@y~      v@gyQ       mwky      a#rBEm      kvQ@y~
hW@y~      @lsyQ      p#mQnQy      kdQnm       qEtE@y~
p$@y~      jyyQ        iqQrQy       qQgtm      sEb@y~


-- :D :D :D--
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #250 on: January 14, 2008, 07:21:01 PM »

kwr gm @qvQt b`rQn~ @qn~@nk~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt hp@nk~       @n~q?
@gqr h`mQ@nw~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             wQ@nwQ
sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @q@qn b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt wQ@nwQ hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`mQ@n\t nhE@wt wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn

[/quote]

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #251 on: January 15, 2008, 11:48:28 AM »
@qvQ@yk\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#bE@v|
b`rQn\ @q@qnkOn\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#wO@v|
kr#@mt v@g\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#wO@v|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`m@v|sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @q@qn b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt wQ@nwQ hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`mQ@n\t nhE@wt wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn


s~wSwQyQ pLmE@vn~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`mQ@n~t en~t     kQyn~t
pQs~sE n$@n~ o@hl nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         wQ@nwQ


Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #252 on: January 15, 2008, 01:43:24 PM »

Quote
s~wSwQyQ pLmE@vn~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`mQ@n~t en~t     kQyn~t
pQs~sE n$@n~ o@hl nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         wQ@nwQ


[/quote]

h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`n@q\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #253 on: January 16, 2008, 03:00:26 PM »
s~wSwQyQ pLmE@vn~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`mQ@n~t en~t     kQyn~t
pQs~sE n$@n~ o@hl nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         wQ@nwQ


h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`n@q\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P

wQnwQ smg a#d| ak\k` gh@gn               sAgm|
wr# @p@nn\n\t pQrQmQn\ ht @pn\n`           m`ym|
h#qQmQt r#qQ nEvN @lsQn\ pdQvr# k@l       kvQkm|
kvq` ignWvQq p`dm| g#h#NEn\ @n`nt`     smym|

pqErkt g#hE@v`w\ vQsQ@vn k`n\w`           sAgm|
e@kk\t e@kk\ n#wQ e' a#w\@w`@g\     ekmEwOkm|
sq\@q\ pmNQ kQsQvQt n#wQ g#h#NEn\           kLkm|
pQrQmQ n#wQv @m`n g#h#NQq @m@l`~@k~ k@l\ rjkm|

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #254 on: January 16, 2008, 04:02:24 PM »
b`rQn\ @q@qnkOn\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#wO@v|
kr#@mt v@g\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#wO@v|
@m@hm kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @qdE@v`w~ b$ qW@gk         yn~n
v#d v#r@qn klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @vn~@n iwQn~ pN    nhgn~n
               wQ@nwQ


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #255 on: January 17, 2008, 01:21:48 AM »
Quote
s~wSwQyQ pLmE@vn~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`mQ@n~t en~t     kQyn~t
pQs~sE n$@n~ o@hl nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         wQ@nwQ


oy` kQyn\nt is\sr h`mQ@n\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\nE@v| mt     s#nQn\
wQ@nwQ oy` sn\gm@yqQ @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\nE@v @m@h ud pnQmQn\

                                                kjn
« Last Edit: January 17, 2008, 03:49:33 AM by [[sigiri]] »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #256 on: January 17, 2008, 03:54:45 AM »
wQ@nwQ ng` en @p`t nm| n$    al\ln\@n\
@m@hm gQ@y`w\ g$NE LmyQ kl\lQ g#@hn\@n\


just joking  :P

Kamal I increased ur font size, check the sinhalen liyamu thread in help section on how to increase the font size in forums
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #257 on: January 17, 2008, 10:18:28 AM »oy` kQyn\nt is\sr h`mQ@n\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\nE@v| mt     s#nQn\
wQ@nwQ oy` sn\gm@yqQ @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\nE@v @m@h ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @qn~n@g sAg@m|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`~n@g m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                wQ@nwQ

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #258 on: January 17, 2008, 10:56:33 AM »
@m@hm kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @qdE@v`w~ b$ qW@gk           yn~n
v#d v#r@qn klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @vn~@n iwQn~ pN    nhgn~n
               wQ@nwQadn\@np` wQnwQ nAgQ sE@q`\ @m|     ahgn\n
g$NE nQs` @m`\d @n`@vmQ mm pN   nhgn\n
@v@hs @vn\@n oy m`ym| vlQn\       mQ@qn\n
wnQy @h`qyQ @n`m#rQ m#@rn qW@gn\ @b|@rn\nOffline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #259 on: January 17, 2008, 05:57:00 PM »oy` kQyn\nt is\sr h`mQ@n\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\nE@v| mt     s#nQn\
wQ@nwQ oy` sn\gm@yqQ @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\nE@v @m@h ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @qn~n@g sAg@m|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`~n@g m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                wQ@nwQ

qQvw\ n#wQv @m| Lmyt k}`v b#rQ    u@n`\
e' b#rQkm vs` gn\n @b`r# kQyn\n   u@n`\
bl`pl\l hR kQy kQy yk\kO v#hW         e@n`\
a@n\ on\n mn\ ynv` @dn\n @d@n`\ @d@n`\
                                                    kjn