Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418299 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #260 on: January 17, 2008, 08:12:13 PM »
Advertisement
h#[Q mQt ag nEvN kQy` @[email protected]\ bQn\n
pQrQmQ @n`@vq irQsQy`@v n#wOvt  nEvN
krn kQyn o|@n @qyk\ b#rQq   krn\n
g$NE pQrQmQ @b|q @k`@hq @l`v aq in\n

@b`\

gQnQ rs\@nt [email protected] @h`q\@q rs b#[email protected]| [email protected]\  @n\q?
[email protected] b#[email protected]`wQn\ g#h#NQy nEvnk\k`[email protected]    @n\q?
pQrQmQkrn h#mv#@d|m g#h#NE obt h#kQyQ       @n\q?
pQrQmQn\@g\ [email protected] rHvEl g#h#NE vvl      @pn\vnvq?

                                                           kjn

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #261 on: January 18, 2008, 09:28:20 AM »
@b`\ ak\@k\ @[email protected]   @k`@h`m
g#h#NE @vnm pQrQmQ     @vnm
ekm v#@d| @k`@l`w @k`@h`m
kOmt bQhQv @qkk\       @vnm

q#NEm @vnm bEq\{Qy     @vnm
@p`@w\ q#NEm g#h#NE    v#dQm
jWvQwyk\ @gvnE       @k`@h`m
pQrQmQ bEq\{Qy n#wQv      wnQvm

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #262 on: January 31, 2008, 09:42:10 AM »
mEl k`@l~ ptn~ apQt oy @b`r#m     kQy`
p`g` @gn hQtQy nQs` g#h#nE bQm      wQy`
krpE v#dw~ e~ [email protected]~ nmt a#w       lQy`
[email protected]` [email protected]` hQtQ k`@l q#n~   gQy`
                                          [email protected]


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #263 on: January 31, 2008, 01:02:08 PM »
kvq`vw\ oyvQqQht  ks`qyk\ krgn\n nm|    ep`
h#mq`mw\ ek @b`r#vt [email protected]\n nm|         ep`
bEq\{Qy n#ww\ mhn\ww\w km olEvt ghgn\n ep`
pQrQmQ n#wOv gh#NEn\ wOrn\ vnvQt adn\nt    ep`

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #264 on: February 02, 2008, 04:09:05 AM »
mEl k`@l~ ptn~ apQt oy @b`r#m     kQy`
p`g` @gn hQtQy nQs` g#h#nE bQm      wQy`
krpE v#dw~ e~ [email protected]~ nmt a#w       lQy`
[email protected]` [email protected]` hQtQ k`@l q#n~   gQy`
                                          [email protected]


sq\q bq\q q#m|mt oy k`lQ am|m      [email protected]\
apQ qn\nv @m| Lmy` ntn\n yn    [email protected]\
o|vt [email protected] k`ly ivryQ       [email protected]\
m`ym| h#thwr mqQy q#n\ k`@l\     [email protected]\

                                       kjn

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #265 on: February 02, 2008, 04:45:13 PM »

   pQrQmQn\@g\ p#w\w arn\ [email protected]`\t| ekk\      @qn\n
   a`v mmw\ gnQn\ mcn\ kdE @p`lE k#wQ   @mn\n
   g#h#nEn\ nm| in\n o|@n kt [email protected]     kjn
   kvEq cn\dQ @qnv @qkk\ @n`n\dQ @vl`    yn\nOffline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #266 on: February 02, 2008, 08:07:21 PM »
yEq\@qt n#wQ kdEv nQs` a#rn\ a`@v  @k`s\  @k`tn\n
k#wQ @p`lE a#[email protected] a`@v| v#t ghl`  @vn\   krn\n
ek [email protected] g#h#nE sw\wO pmnk\ sQtQy`t       on\n
b#h#@n n#wQv [email protected] vrQgy`v      @b`\ krn\n

         
                                                       kjn

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #267 on: February 06, 2008, 03:23:03 PM »
h#[email protected]\km @h`qm p#w\w argn\nt            @vrqrn\@n\
v#dv#[email protected] vQtqQ wmyQ pQrQmQ apt           v#[v#@tn\@n\
[email protected]\ qEtEvw\ mvk\ g#bQNQv g#h#NEn\ @n`v idk\ @qn\@n\
[email protected]\t [email protected]\ n#wQ g#h#NEq aq @m|  @b|gl\  a#qb`n\@n\

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #268 on: February 06, 2008, 03:52:03 PM »
rt h#m w#n gQnQ pQpQrW [email protected] vQn`@st                            kQt|tE
pQrQmQ wOn~ @[email protected]~ i[@gn g#h#NEn~ krnv`                    mt|tE
yEq~{ krn~nt yvn~n mqQvyQ [email protected]                               rt|tE
oy k#wQ @p`U arn~ gQhQn~ krnv @k`tQyv                      mt|tE
                                                                                                     [email protected]


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #269 on: February 06, 2008, 04:33:15 PM »
k#[email protected]`lE vlQn\ krnt b$ @k`tQyv             mt|tR
yEq\@{t [email protected]\ n#ww\ @k`tQyt @qnv` [email protected]\ mt|tE
rkQnt lk\ mvEn\ qQvQ [email protected]\ krnv`           ot|tE
kwm#w @n`@[email protected]\ ap krnv` @k`tQ   @h`t|tE

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #270 on: February 06, 2008, 08:21:24 PM »

  sQAh [email protected]\ apQ ok\@k`m          @mn\n
  @k`tQyt @qn\@n psEps @n`bl`    yn\n
  v#dQpEr sq\q q#m|@m`w\ [email protected]       on\n
  @qn\@n pyQn\ @k`tQyw\ phE kr      yn\n
  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #271 on: February 07, 2008, 03:45:44 AM »
rt h#m w#n gQnQ pQpQrW [email protected] vQn`@st                            kQt|tE
pQrQmQ wOn~ @[email protected]~ i[@gn g#h#NEn~ krnv`                    mt|tE
yEq~{ krn~nt yvn~n mqQvyQ [email protected]                               rt|tE
oy k#wQ @p`U arn~ gQhQn~ krnv @k`tQyv                      mt|tE
                                                                                                     [email protected]


k#wQ @p`lE pmnk\m @[email protected] uqUw\ apQ arn\    awt
kOsgQnQ nQvnt s#[email protected] pQrQmQ apQyQ [email protected]\          rtt
k}`v @q`\l`@v wQy` [email protected] yn\@n pyQn\         yst
yE{ vqQn` pQrQmQ @n`qw\ @m| g#h#nEn\ rtt        kOmt 

                                                             kjn

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #272 on: February 09, 2008, 06:20:22 PM »

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
-------------------------------------------

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #273 on: February 10, 2008, 11:52:11 PM »

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
-------------------------------------------

@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`

                                      kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #274 on: February 12, 2008, 05:35:33 PM »

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
-------------------------------------------

@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`

                                      kjn


v#ln~tyQn~ [email protected]~ @m| p#w~wt        v#qQl`
@pm| hWsr vQsEr#[email protected] h#m p#[email protected]     rF[Ql`
@s`[email protected]`~ ob ev| hWsr hqvwtm             v#qQl`
@g`vQ km aw~ h#rl kjn @pm| @r`~gy   h#qQl`
                                                                            [email protected]

:roll:
« Last Edit: February 12, 2008, 05:39:04 PM by thinethi »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #275 on: February 12, 2008, 06:26:11 PM »


v#ln~tyQn~ [email protected]~ @m| p#w~wt        v#qQl`
@pm| hWsr vQsEr#[email protected] h#m p#[email protected]     rF[Ql`
@s`[email protected]`~ ob ev| hWsr hqvwtm             v#qQl`
@g`vQ km aw~ h#rl kjn @pm| @r`~gy   h#qQl`
                                                                            [email protected]

:roll:
[/quote]
@s`\@r` [email protected]\ n`hA oy ap:bYn\s        k}`
sQAhUn\t kvEq qEn\@n v#ln\tyQn\     sw`
ann\@wtm hQwl [email protected] [email protected] [email protected]\ k}`
oy en\@n\ [email protected]| lMt @r`\@gt osE    pw`
                                                         kjn

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #276 on: February 13, 2008, 07:21:56 PM »
@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`
                                      kjn


mA g#n @h`qt qn\nv`@n\            [email protected]`
@n`kQv|vt mm ad @br                ghl`
sEqEsEkm gn\nt [email protected] shk`rQy        krl`
ubt n#wQ ekm sEqEsEkmyQ, gnQn\ sQhQ krl`

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #277 on: February 13, 2008, 09:00:20 PM »
@gqrk a#[email protected]` rn\dEv          pvwQn\@n\
bw [email protected]` wOr` pmNy            ahpn\@n\
k#wQ @p`lE [email protected] yEq\{ykt    n#h# en\@n\
wnQ awkQn\ @[email protected] aw\pEd|        ghpn\@n\


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #278 on: February 14, 2008, 04:28:38 AM »


mA g#n @h`qt qn\nv`@n\            [email protected]`
@n`kQv|vt mm ad @br                ghl`
sEqEsEkm gn\nt [email protected] shk`rQy        krl`
ubt n#wQ ekm sEqEsEkmyQ, gnQn\ sQhQ krl`

qn\n` vQs\wry p#w\wk     wQbEn`t
e' vQs\wry mqQ mgOlk\   @[email protected]\nt
shk`rQy @vn\n n#[email protected]\ qn\n @b`t
kdEv a#rn\ [email protected]`pEvk\ @qmQ nEBt
         kjn

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #279 on: February 14, 2008, 05:07:52 AM »
v#ln\tyQn\, uNEsEm p#[email protected]      klt
[email protected]\ ayw\ @p\vW @pm|            krn\nt
@pm| sQw nQvW yn\nt mw\@wn\     apQt
k#wQ @p`lE smg yEq\@qt aV ghyQ @ht

uNEsEm unw\ vQ[Qnt b#rQ      v#ln\tyQn\
qEn\@n\ ek qQnkQ b#[Ql` in\n      @pmQn\
s#mq` h#[email protected]`w\ qrnt @pm|    kQr#ln\
k#wQ @p`lE @m`tq qQvQ @gvnt  a`[email protected]\
                                                 kjn