Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 354032 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #280 on: February 14, 2008, 11:55:29 AM »
Advertisement


@s`\@r` m@l\ n`hA oy ap:bYn\s        k}`
sQAhUn\t kvEq qEn\@n v#ln\tyQn\     sw`
ann\@wtm hQwl v@gyQ wQ@nwQ m@g\ k}`
oy en\@n\ u@B| lMt @r`\@gt osE    pw`
                                                         kjn


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm kQyn~@n a@n~    q#n~mm
kQyn krn v#d kjn@g qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        wQ@nwQOffline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #281 on: February 14, 2008, 01:03:33 PM »
kjn nQwr a#yQ wQnwQt vQhQU            krn\@n\
wQnwQ nAgQ hrQ wr@hn\ e' g#n            in\@n\
pv| a`@yw\ n$ kjn a#yt vQhQU         krn\@n\
@k`hQl tQkk\ wm|b`@gn wQnwQ rskr k`pn\@n\

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #282 on: February 14, 2008, 01:57:43 PM »

@d`k` kQyn~@n @q`s~wr @ktQ nm hQn~qq?
mm g#n qEk a@n~ iwQn~ hQwt q#@nnvq?
kvQy q#k~@k`wQn~ m@g~ aq wq @vnvq?
ktE ek~km @k`hQl b@b`~ oy` gQlQnvq?


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #283 on: February 14, 2008, 02:15:14 PM »
oy` lQypE kvQy q#kl mt @m| @ls    hQwO@n\
rwOvEnE oy rvEm| mEhEN qkQn\n         hQwO@n\
oy` hdn h#tQ q#nQlyQ mt qEk         hQwO@n\
@k`hQl tQkk\ ar@gn mm o@b| @gt en\@n\


                                               
« Last Edit: February 14, 2008, 02:21:39 PM by doka »

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #284 on: February 14, 2008, 02:42:41 PM »

a@n a#w~wt @m| pQrQmQn~ kvq hqn~nq?
@p`d|d b#rQ u@n`w~ en~@n @gt rQn~gn~nq?
s`qr@yn~ pQLQgn~@n @k`sE mQt @gn mm
ew@k`t b#rQy# bln~n @d`k`@g @sl~lm
 

 :twisted:

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #285 on: February 14, 2008, 03:24:21 PM »
@k`hQl arn\ mm en\@n\ @h`qk\     krn\nt
ik\mntm n`kQ @n`vW o@b r#v @b|r`gn\nt
@h`qk\ krn\nt envQt oy@ls   slkn\nt
n@g\ k#wyQ o@b| k#w hQw pQrQsQqE krgn\nt


                                         

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #286 on: February 14, 2008, 03:44:51 PM »

a@n a#w~wt @m| pQrQmQn~ kvq hqn~nq?
@p`d|d b#rQ u@n`w~ en~@n @gt rQn~gn~nq?
s`qr@yn~ pQLQgn~@n @k`sE mQt @gn mm
ew@k`t b#rQy# bln~n @d`k`@g @sl~lm
 

 :twisted:
ntwQ krwQ v#dkt n#wQ hwQ     hlwQ
@g`rvwQ rvwQ a#B@rwQ a#wQ k}` n#wQ
@k`hE mQt gw\w`t apQ by n#h# wQ@nwQ
@m`\l\ gs\ a#rn\ apQ en\@nmE     k#mwQ?
                                            kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #287 on: February 14, 2008, 03:50:40 PM »
@k`hQl arn\ mm en\@n\ @h`qk\     krn\nt
ik\mntm n`kQ @n`vW o@b r#v @b|r`gn\nt
@h`qk\ krn\nt envQt oy@ls   slkn\nt
n@g\ k#wyQ o@b| k#w hQw pQrQsQqE krgn\nt


                                         

pQrQsQqEkm a@n~ iwQn~ @qp#w~@wn~m @b|@rnv`
@d`k` ayQy@g~ @h`[km q#k~k gmn~ @w~@rnv`
v#rqQ krl @b|@rn~nt @m`nv` unw~ pvsnv`
k`@l iwQn~ apr`@q~ a@n~ a@p`yQ mm ynv`


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #288 on: February 14, 2008, 04:21:50 PM »
qb@rt en\nt a@p\ hrQ    hpnW
gQnQ@gn en vQt p#nl`    yn\nW
a@p\ km|m#lQ yn\nt p`U mkn\nW
nQwrm m`@g\ hpyt     hsEvn\nW


                     

@n`q#nQm k`ly @gvQl` yn\@n\
v#dtQk ahvr bv   @w\@rn\@n\
wnQvR sQw m@g\ km|m#lQ  m#kO@n\
wQnwQ ng` ht wOwQ hQmQ  vn\@n\

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #289 on: February 14, 2008, 06:12:46 PM »


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm kQyn~@n a@n~    q#n~mm
kQyn krn v#d kjn@g qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        wQ@nwQhQwl mwl kQyn k}` @m@hm    un`m
krn kQyn v#d g#n nQw#wQn\ q#nEn`m
wQ@nwQ n@g`\ uB yn w#n @ls iqEr`m
mEl\@l\rQy,aA@g`d bv qnW       s#@v`\m
                                        kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #290 on: February 15, 2008, 02:12:36 PM »


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm kQyn~@n a@n~    q#n~mm
kQyn krn v#d kjn@g qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        wQ@nwQhQwl mwl kQyn k}` @m@hm    un`m
krn kQyn v#d g#n nQw#wQn\ q#nEn`m
wQ@nwQ n@g`\ uB yn w#n @ls iqEr`m
mEl\@l\rQy,aA@g`d bv qnW       s#@v`\m
                                        kjn


kjn ayQ@y~ mm yn w#n @ls i[Er`m
mEl~@l~rQy, aA@g`d bv qnW h#@m`~m
e~ yn~@n~ asnW@pt @b@hw~ kL`m
kjn ayQyv arn~ en~n @m@h~ vh`m


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #291 on: February 18, 2008, 01:55:28 PM »


kjn ayQ@y~ mm yn w#n @ls i[Er`m
mEl~@l~rQy, aA@g`d bv qnW h#@m`~m
e~ yn~@n~ asnW@pt @b@hw~ kL`m
kjn ayQyv arn~ en~n @m@h~ vh`m


@m| yn vQqQyt gQ@y`wQn\ qw ktnm|         vQ@k\
@pwQ tQk @gn ivr u@n`w\ n#wQ@vyQ mt s#@k\
@ld` mlw\ bd sEq\qyQ kQyn k}`            v@k\
eksQy wQs\ hw@r n#gl ymE apQ bs\       e@k\
                                                              kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #292 on: February 18, 2008, 03:40:08 PM »
@m| yn vQqQyt gQ@y`wQn\ qw ktnm|         vQ@k\
@pwQ tQk @gn ivr u@n`w\ n#wQ@vyQ mt s#@k\
@ld` mlw\ bd sEq\qyQ kQyn k}`            v@k\
eksQy wQs\ hw@r n#gl ymE apQ bs\       e@k\
                                                              kjnpQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`dvn~@n~
@pw~w gn~n b#rQ @vn@k`t mr g`@wn~     qMln~@n~
@h`[ krn~n b#rQ @l@dkOyQ @m@h wQy` @gn      in~@n~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#Mpn~@n~

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #293 on: February 18, 2008, 10:20:23 PM »


kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ a@p @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh i@qnv on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #294 on: February 18, 2008, 11:30:59 PM »pQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`dvn~@n~
@pw~w gn~n b#rQ @vn@k`t mr g`@wn~     qMln~@n~
@h`[ krn~n b#rQ @l@dkOyQ @m@h wQy` @gn      in~@n~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#Mpn~@n~

[/quote]
pQs\sEv v#dQ@vl` krn`          vQk`@rt
@p@nnv a#rn\ n#h# @pwQtQk @vl`vt
wmn\@g\ @l@d| ptvn          anEn\ht
mQrQs\kOdE ns\@n kqQmyQ        wQ@nwQht
                                           kjn

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #295 on: February 19, 2008, 01:29:06 AM »


kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ a@p @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh i@qnv on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n

sWgQrQ m@l\ nEB@g\         a`r`{n`vt
bElwk\ o|@n n#h# vcny a#wQ apt
en\nt @n`h#kQmEw\ qEr#rt  kwrsQt
pw@nmQ jymgOl\ nEBl`     @qn\n`t
                                     kjn

thinethi

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #296 on: February 19, 2008, 03:38:00 PM »
pQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`dvn~@n~
@pw~w gn~n b#rQ @vn@k`t mr g`@wn~     qMln~@n~
@h`[ krn~n b#rQ @l@dkOyQ @m@h wQy` @gn      in~@n~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#Mpn~@n~


pQs\sEv v#dQ@vl` krn`          vQk`@rt
@p@nnv a#rn\ n#h# @pwQtQk @vl`vt
wmn\@g\ @l@d| ptvn          anEn\ht
mQrQs\kOdE ns\@n kqQmyQ        wQ@nwQht
                                           kjnan~n @h`[yQ wQ@yn` @ld @h`[ kr gn~n
ns~@nt kOdE @h`[yQ mQrQsEw~ aBr` gn~n
nvw~wmEq v#@d| tQkk~ gh b#n gn~n
sWgQrQ ayQy@g mMOlt ynvq on~n


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #297 on: February 19, 2008, 05:27:06 PM »

kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ a@p @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh i@qnv on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n


wnQkd a@pn\ @vn\@vn\nt ynbv    @p\n`
@qkk\ vEnw\ ap amwk @n`kryQ      sQwn`
sWgQrQ ayQyN\dQt sEx mgOlk\          pwmQn\n`
aUw @g@nn mnm`lQy @w`rNQn\  pQLQgn\n`

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #298 on: February 19, 2008, 09:25:40 PM »an~n @h`[yQ wQ@yn` @ld @h`[ kr gn~n
ns~@nt kOdE @h`[yQ mQrQsEw~ aBr` gn~n
nvw~wmEq v#@d| tQkk~ gh b#n gn~n
sWgQrQ ayQy@g mMOlt ynvq on~n


wQ@nwQ n@g\ apQ @m`ktq gh b#n gn\@n\
hQn`@vn\n o|@n nQsyQ kvQ pq      b#[E@n\
vrqk\ vW nm| m`@gn\ sm`v       @vyn\@n\
sWgQrQ mly@g mgOlt kvqq         yn\@n\
                                                kjn

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #299 on: February 20, 2008, 08:17:33 PM »
mgOl\ kn\n en\n kQv|@v hQw @h`[ hQn\q`
mgOl m@g\ kQy` kQv|@v n#h# a@n mn\q`
r#vt a@g\ n$n` @k@nk\ @gqrt k#n\q`
jyt mgOl\ knv` aq a@p @l`kO ayQy`

mm hQwOv` ptlv gnQyQ kQyl` :lol: :lol: :lol: :lol:
(hQn` hQn`, mt @h`[tm hQn`)
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !