Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418112 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #480 on: April 28, 2008, 09:29:38 AM »
Advertisement
@h`[email protected][email protected] q#nEm g#n @d`k` @k`@h`mq      [email protected]~
@h`@rn~ @h`@rn~ a#y g#n @h`yn` vg         q#[email protected]~
olE vl m#tQ @kl~ln~ psEps a#yQ oy @ls       [email protected]~
eb#vQn~ upm`v @d`k`t g#[email protected] @ls         @[email protected]~


   :shock:  :P


s#@v`m qn\n @h`yQdn\ g#n kOmt                 @s`yn\@n\
oUvl m#tQ a#wQ @kl\ln\ psEps n#h# mm           yn\@n\
@[email protected]\ klk\ lg sQtQ wnQkm @h`[vg              q#[email protected]\
@m`lyk\ a#wQ @k`l\@lk\ h` nQX` [email protected] @g`s\  s#[email protected]\@n\

[email protected]\ nljly wmyQ ey mm              qn\@n\
m`sykt @p`dQg`nyQ @gvn\n            @vn\@n\
k#[email protected]\ vwOr wmyQ @b`\wlyt         en\@n\
@gqrt en nljlyt v#dQmQl @b`wl\ argn\@n\


@[email protected]~ klk~ wnQkm @h`q y#yQ                 kQyl`
kl vysw~ tQk tQk [email protected]~                       @gvQl`
[email protected]`w~ shyt nEvN#wQ @[email protected]~           @s`yl`
nQs#kv l#@b| sEvyk~ oy @r`[email protected]               @prl`

k#LNQ [email protected]~ vwSryQ mA @b`[email protected]~                  kQyl`
kv|q kQv|@v nEB ht @b`r# @b|gl~             @g`wl`
k#pEvw~ umA qhyk~ k#[email protected]                      iql`
gw h#kQ @v|q p#n~ @q`~wk~ smEqEr wrNy       krl`
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #481 on: April 28, 2008, 03:21:48 PM »
@[email protected]~ klk~ wnQkm @h`q y#yQ                 kQyl`
kl vysw~ tQk tQk [email protected]~                       @gvQl`
[email protected]`w~ shyt nEvN#wQ @[email protected]~           @s`yl`
nQs#kv l#@b| sEvyk~ oy @r`[email protected]               @prl`

k#LNQ [email protected]~ vwSryQ mA @b`[email protected]~                  kQyl`
kv|q kQv|@v nEB ht @b`r# @b|gl~             @g`wl`
k#pEvw~ umA qhyk~ k#[email protected]                      iql`
gw h#kQ @v|q p#n~ @q`~wk~ smEqEr wrNy       krl`


bEq\{Qy @n`m#wQ @kl\ln\ g#n                           q#kl`
klkQrW a#w [email protected] sQw q#n\ aqhs aw\                 h#rl`
ot|tEyQ h#kQnm| @qnvq nEvN#wQ @kl\@lk\         @h`yl`
l#[email protected]`w\ evn\ @kl\@lk\ m` @n`lQymQ @kl\ln\ pQtEq#kl`

sQtQyw\ sw\smEqEr             ewr
@b`n\@n\ lk\[email protected]\ yvn`  vwOr
@n`b#[email protected]| ayQq @b`n\n     @pr
pQrQsQqE jly @gn en rt   kvr


               

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #482 on: April 29, 2008, 09:17:46 AM »
Quote from: ~Nisha~ 


bEq\{Qy @n`m#wQ @kl\ln\ g#n                           q#kl`
klkQrW a#w [email protected] sQw q#n\ aqhs aw\                 h#rl`
ot|tEyQ h#kQnm| @qnvq nEvN#wQ @kl\@lk\         @h`yl`
l#[email protected]`w\ evn\ @kl\@lk\ m` @n`lQymQ @kl\ln\ pQtEq#kl`

sQtQyw\ sw\smEqEr             ewr
@b`n\@n\ lk\[email protected]\ yvn`  vwOr
@n`b#[email protected]| ayQq @b`n\n     @pr
pQrQsQqE jly @gn en rt   kvr


               


qs m`syk~ nEB [email protected]~                         qrl`
a#g @l~ tQkw~ kQrQ kr [email protected]| kSs           pErvl`
a#w~ q#dQ [email protected]~ [email protected]| k#w kSNE aw           g`l`
e~ k#p kWrWmt nEB g#h#NEn~ pQtE           q#kl`

ot|tE @n`al~lmQ mm kQsQq` nEB              smg
qnQmQ qQnn~nt b#rQ bv m`                    smg
lQyEvw~ nEBl` g#h#NEn~ pQtEq#k @m|        @lst
@q`@h`w~ mEqEn~ wQyl` vqQn~n am|m`           ht

              ------ :?--------
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #483 on: April 29, 2008, 10:25:38 AM »


  @k\lm| oy k#pQlQ @ktQlQ [email protected] n$           @kl\@l\
  @qnv` nm| Face to Face @n`m @vyQ    @ml\@l\
  @kl\ln\ nm| Blade vlQn\ @g\mlE            el\@l\
  @gnQyyQ qQy ytQn\ unw\ gQn\qr             q#l\@l\

  :lol: :lol:

doka,kajana,ekathu wela raja wennata                 try
kellantama dos kiyayanne oba nidosda                   ay?
oya kiyana kapili aththe kollo                       gawamay
gaanu lamai hari samagii danne nadda                 why?

 :lol: :lol:
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #484 on: April 29, 2008, 10:27:43 AM »
qs m`syk~ nEB [email protected]~                         qrl`
a#g @l~ tQkw~ kQrQ kr [email protected]| kSs           pErvl`
a#w~ q#dQ [email protected]~ [email protected]| k#w kSNE aw           g`l`
e~ k#p kWrWmt nEB g#h#NEn~ pQtE           q#kl`

ot|tE @n`al~lmQ mm kQsQq` nEB              smg
qnQmQ qQnn~nt b#rQ bv m`                    smg
lQyEvw~ nEBl` g#h#NEn~ pQtEq#k @m|        @lst
@q`@h`w~ mEqEn~ wQyl` vqQn~n am|m`           ht

              ------ :?--------

am|m` uwOm| l[kQyQ wr\ky n#h#           @mmt
am|m` a$[ gn\@n\ ayQ @kl\ln\ prqQn  h#mvQt
qEvlt vd` pEwOnEyQ @ln\gwO                 mvt
@l`v @k`wnw\ a#wQ sw&y             q#ngn\\t

kQv|@v| cpl m#tQ @kl\ln\           g#ny
vqQn` vQtqQ nvwQn\@n\ am|m`         lMy
am|m` @s\m w`w\ww\ ek @ls    v#qgw\y
mv|pQy a$[ @n`[email protected] @gn ymE  sEn\qry


-------    :?  -------

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #485 on: April 29, 2008, 10:56:39 AM »


am|m` uwOm| l[kQyQ wr\ky n#h#           @mmt
am|m` a$[ gn\@n\ ayQ @kl\ln\ prqQn  h#mvQt
qEvlt vd` pEwOnEyQ @ln\gwO                 mvt
@l`v @k`wnw\ a#wQ sw&y             q#ngn\\t

kQv|@v| cpl m#tQ @kl\ln\           g#ny
vqQn` vQtqQ nvwQn\@n\ am|m`         lMy
am|m` @s\m w`w\ww\ ek @ls    v#qgw\y
mv|pQy a$[ @n`[email protected] @gn ymE  sEn\qry


-------    :?  -------


am|m` uwOm| nm| nEB ht                                            h#mvQt
[email protected] ng` gnE a#y @kl~lk~ vW sQtQ                              bvt
jy p#rqEm kQy` @mhQ kQsQvk~ @n`@gnQyn                          apt
@l`v a#wQ sw&y nm| @[email protected]` smv @[email protected] gr# kl yEwS     bvt

                ----- :(-------
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #486 on: April 29, 2008, 12:01:59 PM »
wm v#dE mv|pQyn\ h#mht                       v#qgw\y
[email protected] ymk\ [email protected]`w\ @qn\@n\             @h`m|bty
mv wr#N kl @kl\@lk\ vg                  a#w\wk\y
enmEw\ h#m @kl\@lk\m mv ht @n`vn`      upm`y

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #487 on: April 29, 2008, 12:31:19 PM »
wm v#dE mv|pQyn\ h#mht                       v#qgw\y
[email protected] ymk\ [email protected]`w\ @qn\@n\             @h`m|bty
mv wr#N kl @kl\@lk\ vg                  a#w\wk\y
enmEw\ h#m @kl\@lk\m mv ht @n`vn`      upm`yqQyNQyk~, @s`@h`yErQyk~, bQrQqk~ h` mvk~ yn       crQwyk
[email protected]~ ekm g#h#nQy mQs n#w an~                    crQwyk
@k`pmn kWvw~ nEB @m| g#h#NE m#tQ @m`lEn~           @lsk
nEB n#@vnv` nQs#kyQ @m| @[email protected]~ [email protected]           qQnk


           ----- :P ------
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #488 on: April 29, 2008, 01:57:54 PM »

AMMAI THATHTHAI DENNATH                       PATALAGENA
MONAWADA KARANNE API ME                     PERATA PANA
KELLEKI DINEKA MAWA E GANA                SITHANU MANA
APPACHCHITATH GARU KALA UTHU            SAMAWA GENA

                                                 
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #489 on: April 29, 2008, 03:32:15 PM »
yn\@n\ @k`@hq ml\@l\ @p`l\ @vn @s\y`
ekm w#nm [email protected] sk              lWy`
v#rqQ awt [email protected]`wQn\          v#nsWy`
mv|pQy a$[ @n`gnQn wOr# m`    wvwWy`

 
       ------    :?   ------

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #490 on: April 29, 2008, 03:47:02 PM »

yn\@n\ @k`@hq ml\@l\ @p`l\ @vn @s\y`
ekm w#nm [email protected] sk              lWy`
v#rqQ awt [email protected]`wQn\          v#nsWy`
mv|pQy a$[ @n`gnQn wOr# m`    wvwWy`

 
       ------    :?   ------

HOIDON KYO HATA KELLAK                 HOYANNATA
GOS WEE ATHI HARIYA PUDUMAI         BALANNATA
AMMAI THATHAI MEHI ADA                  NOGANNATA
OBA GATH THEERANE KAMATHII             SITINNATA
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #491 on: April 29, 2008, 03:57:51 PM »


qQyNQyk~, @s`@h`yErQyk~, bQrQqk~ h` mvk~ yn       crQwyk
[email protected]~ ekm g#h#nQy mQs n#w an~                    crQwyk
@k`pmn kWvw~ nEB @m| g#h#NE m#tQ @m`lEn~           @lsk
nEB n#@vnv` nQs#kyQ @m| @[email protected]~ [email protected]           qQnk


           ----- :P ------
pEwkO @s`@h`[email protected] aqrFwQ       s\v`mW
@vn\@n\ kvEr#n\q @[email protected]@nkOyQ  pQrQmW
[email protected]\ rsy lbnt nm| p#nQ       ammW
nEB qN nvnE a#w lM @pm|br  s\v`mW
                                          kjn

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #492 on: April 29, 2008, 05:31:51 PM »

mv @kl\lk\v sQtQ bv mm         pQLQgmQnQ
qN bQm wb` nmqQmQ s#m vQt          m$nQ
@m`Lvl @kl\ln\@g wQbEnw\ m#tQ    @g`\nQ
@m`@h`r` v#dEnE mv @gqrt @vyQ   rFjQnQ

:)


Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #493 on: April 29, 2008, 10:14:20 PM »
ek LM vQpw\ [email protected]@k`t wv  vQpw
krqr @g`dyQ n#h# wv eklsk\   sQw
nQm|@nt lQv|@v klkQn\ rF[Enw\ @m aw
q#n\ a#wQ v`q gymEq a`sQrQ          gWw
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #494 on: April 30, 2008, 10:41:22 PM »
kvQyt a#lEm| a#wQ [email protected]` hmEvR vQt [email protected]\ a`gQy @w`rwOr# kw`bs\ kQrWm, vQvQq [email protected]|qn` pQLQb[ @q`dmU vWm e'q` i[n\ ap @hL sm`[email protected]\ p#vwQy`.
rH p#l\ rkQn g#mQy`, wm p`Uv k`n\sQy mk` gn\t nQqQmw n#wQ krgn\t, apRr# w`@lt kvQ pq b[Qn\@n\, e' hVt al\lpE @h\nkQn\ pQLQwOrk\ l#@bn bv e'k`n\[email protected]\m q#n\n` nQs`y
hQtQvn kvQ mdE vlqW @gwOnE kvQ kw` nQrwOr#v kQy\vn\t l#bQnQ, agnEvr wr#N kvQ sm`[email protected]\ hmEvlqW [email protected]\ kvQy pQLQwOr# pq b[Qn kQvQsEr# kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| [email protected]
enQs`m sQwOn`, @f`\r#[email protected]\ [email protected]\ kvQy pq b#n\@q`w\ @k`@h`m @vyQq kQyl`

ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\kvQyt a#lEm| a#wQ ay hmE @vn`              vQt
vn pQLQsqr g#n a#l\@mn\ @b`\{Q           ht
a` sQwQvQl\l kvQyk\ vW pQpENE                @k`t
sQw wOl n#gQ swOt eyQ [email protected] mwky           t

rs\[email protected] @t`mQy @nw\ ek\kl @vq       @n`\n`
k\[email protected]`\ nQ;` @h`yQdn\ kvQ rs              p`n`
stnt "kvQy" a` mEw\ e'v`                    v`n`
sRtr\s\, @d`k` @s`\@r`\ a#w avQ           m`n`

mwkyQ @b`\{Q hQtvR qQn kvQ                  p#ly
qEtE vQt aq swOt eyQ q#k ehQ                bly
kd im pn\ sQyy psE kl mQhQ               wly
mw n#gQ mh r#k\kQ s#m ht @qn\         Ply

pn\sQyy psEkrN "kvQyt kvQy"  t sExp#wOm|....

 :D :D :D

-nlE-
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #495 on: May 01, 2008, 09:19:14 AM »
aN vQn @k`dQ vQn n#w kvQyt h`nQ
s#p LM qEk LM  kQyvENQ kvQ @g`~nQ
pn~sQyyk~ nQm vW sQw  swOtQn~  pQr#NQ
hq  [email protected]~ sEx  p#wOmn~ ml~ vW pQpENQ :) :D

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #496 on: May 01, 2008, 09:32:46 AM »

  kvQyt lQy` kvQ ml\ sQw\ swOtE       vn
  l#[email protected] swOt @n`l#bR an\ qQnk   @vn
  lQvEvw\ kvQ @p\LQ krmQn\ usElE      @gn
  a`sQrQ pwmQ kdim psE krn        qQn
:D


Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #497 on: May 01, 2008, 02:18:13 PM »
pn\sQy v#n\n lQyvWl` a#wQ     s#tQy
@pn\vnE lbn\@n\ ekmEwO [email protected] svQy
armEnE a#wQv lQynt [email protected]\ kvQy
apQ psEkrmE lk\;y p$nt qW   qQrQy

Offline Suma

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #498 on: May 02, 2008, 02:10:30 PM »
අතරමගකදි  එකතු වූවත් නිම්නයේ රස කවි ගුලාවට
අතර පතරින් කවි මැවූයෙමි නිතර නිතරම නොහැකි වූවට
සතර දසතින් මිතුරු හැඟුමන් ලැබැඳි සෙනෙහේ අරුත කීවට
සසර රඳනා තුරු රැඳෙන්නට පතමි ආසිරි සොඳුරු නිම්නෙට

Athara magakadi ekathu wuuwath nimnaye rasa kavi gulawata
athara patharin kavi mavooyemi nithara nitharama nohaki woowata
sathara dasathin mithuru hanguman labandi senehe arutha keewata
sasara randana thuru  randennata pathami aasiri sonduru nimneta
සිත...

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #499 on: May 02, 2008, 03:12:29 PM »
iqjoe;s ljs l=iqus /iaalr <neos           fmuska
tla l, tlsfkld mskanr fidhqqre          ouska
Mshjr mkaishla wd fia fmrg             huska
oss.= l,a osf,kakg m;fkus fkdksus       fmuska 
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....