Author Topic: Karaoke Kumariyani..!  (Read 5159 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Karaoke Kumariyani..!
« on: November 11, 2007, 01:20:22 PM »
Advertisement
k#@r`\@k\ kOmrQy...


@nw\ @k`nQn\ @hLn...
sr`gW b#Um|..
sw\wkQn\ kQyn\..
m`v vQwr q
[email protected]| hq wOl..
qEm|v#[email protected] s#r qEmQn\
h#d @vc|c mWqEmt..
mw\p#nQn\ ek\ @vc|c
uNEhEm adE bvk\,..
q#ngw\@w nEB @k`@h`m
lMt vQw\ @m| @lsm
mqhs p`n\nt..
mqEvQw pErvn\n..
m` gw sQpQn\nt...
sl\lQ @k`l h#mw#nm..
pQy`Bn h#tQ bln\..
sl\l`l @[email protected]\[email protected]`,
sRqE an\[email protected]` awr...

ayQn\ @vn\n...
mA @gqr yn\n prk\kO @vnv...
am|m blA in\nv a#wQ..
k$m @bq` mA enkl\..
a`yQw\ @ht....s#yE:
"a`f\tr\ vr\kQn\" sm`jX`l` @l`\[email protected]@g\ aw\q#kWmk\ a#sErQn\..- a`qrNWy @vbW
« Last Edit: November 13, 2007, 09:02:18 PM by WEBMASTER® »
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #1 on: November 11, 2007, 01:38:56 PM »
a`yQw\ @ht
a#vQw\ yn\n.....

qEm| v#[email protected] s#r qEmt vhn\ vR
a#s\ qvn hWn @g`d wvm wq nQn\@q\y
nEBt @n`v
k`sQ @k`lyt [email protected]
sr`gW @nw\ b#lEm|
av#sQmy pErvn\n
hQs\ @vc|c| jWvQwy..........

ov| a#w\wmyQ
ahn\ in\nvq?
qrn\ in\n h#kQq?
nEBm pmnk\ @n`@vyQ
[email protected]\ hQw wOl...
yn en\nvEn\ kQsQq`k @n`nvwQn
[email protected]\ hQw iwQn\ nvwnE kOmt un\ lg

nEBw\ inE n$ @n`@vq
wOr#@l unEsEm m#kW gQy qQn
sWw hQm [email protected] vs\s`ny [email protected]`t
pl` y` yEwOm @v|
vsn\wy vQgskQn\.....


« Last Edit: November 11, 2007, 04:06:24 PM by -Neth- »

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #2 on: November 12, 2007, 12:41:40 PM »

@nw\ [email protected]| vQd`br
nQqQvr` rFy pEr`
e'w\ ey @n`@pn\v`..
mqhs m @pn\v`..
h#mq`m @mhQ en`
pQrQmQn\ swpn`
uNEhEm lbn\nt
ob Lm#q s#[email protected]`
@n`qnQyQ [email protected]\
[email protected]| hq rQq\my..
mEqlt m [email protected]`
[email protected]| vw vQ[Qn\nt..
@n`@v| m` @mhQ en\@n
sr`gW b#l\mtw\,
ytQn\ mt @[email protected]` vE
ahQAsk hQn`vyQ.
g#mQ qEp\pw\kmyQ
m`v @mhQ @[email protected]\@n\,
mv`gw\ h#MEmkQn\,
@[email protected]`l p$vw\ [email protected]
[email protected] mt sQp gn\t..
[email protected]| oy nLl m yQ,
rFyk\ in\nw\ hQwyQ..
ob lMm @[email protected]\ m,

enmEqE,
aqw\ mA y` yEwOyQ..- a`qrNWy @vbW
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #3 on: November 12, 2007, 10:13:20 PM »
@vnq`t hrQ @hmQn\ @[email protected] @m| r`wQYy
aq @mwrm| ik\mn\ a#yQ?.......

[email protected]\ aqErt a#@qn
[email protected] bBr#n\ m#q
qEtQmQ ob @nw\ yEg
vQmsn` yEr# [email protected]\ hqvw..

lgQn\ hQq,
aww\ [email protected] @gn,
mqE [email protected]\ snsn\n
eyyQ kl yEwO mm
[email protected]\ [email protected] @nwO lg
asrnyQ aq mm..

idk\ @n`l#bEnQ mt [email protected]\nt
mlk\ vW awO agk
pEqsEnw\ ahQmQ vW
wnQ @n`vW nm| @[email protected]
@b`@h`\ qn pyt [email protected] mhmgk
wQbEnQ mt bln\nt @[email protected]\ oy @[email protected]

kQyn\nt qQgO kw`vk sELmEl
kQyyQ hqvw mt lgqQ [email protected] unEsEm
nEB a#vQw\ kr @p`v` @nw\ @qsm bln kl
sw\wkQn\ vQqQmQ mm
@[email protected] mEqE sQsQl...

iwQn\ ..
amwk @n`kr a#vQw\ yn\n @htw\
mg bl` hQqQmQ m0...

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #4 on: November 13, 2007, 06:51:44 PM »
Neth, weba keep up with the conversational free style poetry writing,
Really enjoyed them all
:D
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #5 on: November 13, 2007, 09:22:03 PM »

vWqEr# @m`r gsn`'yEr#..
a#@sq\qQw\ swr @qs.
mWqEm| vL`vn\ @ls.
vsvQsQn\ v#sEnE avt..
[email protected] bBr#n\ m#q
anM rMn`'yEr#
blmQ mA ob @qs..
n$ ob @[email protected] m...
@k`@h\vw\ @n`n#vwOnE..
@m| [email protected]\ sQw..
n#vwW q ob lM?
ann\w y sQwOnE vr..
[email protected]\ m` @vw
en\n ob ht..
h#kQq [email protected] @l`v..
v#t kdEU bQ[ l`....?
[email protected]| @nwO yEg,,
asl n#vwW..
[email protected]| hq wOl,
kQ[ b#sgw\,,
@m| [email protected]\ hQw..
il\l gn\nt..
a#yQ q m` q#n\,,
@vr @n`gn\@n\..?
[email protected]| q$syQ,
nWl vrLyQ..
@r`\s @[email protected]`lyQ...
a#wQy mt q#n\,,
bl` i[Emt..
pEUl\ ly mw.
hQs @h`v`@gn..
@l`v m h#r q`
sQtQn\nt mt,,
sQwOnE vr nm|,,
ann\wyQ,
ov| ann\wyQ...

e'w\,
mA aqw\ yn\n o|@n...


- a`qrNWy @vbW
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #6 on: November 14, 2007, 12:57:22 AM »
qvs\ [email protected]\m psEgQy
sQwn\nt sQwkOw\ [email protected]\m n#wQ @lskQ
mt @h`@rn\ @k`@h\ nm| @[email protected] [email protected]\ sQw?

kn\kU @n`vR @vN nq
nQrwOr# svn\ sQp sQp
ksW slEvk qEhElt
sQw @[email protected]\ @v|@q`\ q#h#n\gw,,
a`[email protected]\ sE0qr sQhQny
alv`@gnm ppEwOr
k`m`wOr q$s\
w#[email protected] [email protected]\ [email protected]`lg..

@m| sQyl\ q#k vQq
bl` un\@nmQ mm
@nw\ lgm pmNk\ s#rQ srn
[email protected]| @nwO en @prmgm.....
k`sQ @k`l ahEr# ud
s#rQ s#r$ @[email protected]\ aq
@p`lvtm br @vmQn\
nEB @vwm [email protected] hQw
n#BEr# vnE kQm @[email protected]

"a`qry mEl`vk\ @m| mQhQrQ sEr @l`vt"

a`qry hQw pEr` [email protected]
k`sQ mlE aw pEr` [email protected]
a`r`{n` @b`@h`y....rQsQ w#nt @gn yn\n
[email protected]\ oy q$s\ @qs bl` mm
sQwn\@n\ @[email protected]
nEB eyQn\ [email protected] @ls?

[email protected]\ qEp\pw\ @l`v wOl
nwr vW a#yQ [email protected]| hqvw...
byyQ mt a#w\wmyQ...
e'w\ nEB nmt nm| [email protected]\ id mh @g`dyQ..

@htw\ mg bl` in\nm| mm....
« Last Edit: November 14, 2007, 01:00:59 AM by -Neth- »

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #7 on: November 15, 2007, 12:26:58 AM »
nQn\q n#wOvmyQ mA q#n\ hWn qkQn\@n\...


blmQn\m m` @nw\
@[email protected] @k`wrm| q
qEtEv q oy @[email protected]\?
nLlw sQpQn\nt,,
sm` @vnvq
aqw\ sQwOnt..?
[email protected]| [email protected]`w
@n`qw\ww\ mm
qnQmQ mm ob
ahQAskbv..
qQLQ[Ekm| m#q
@k`@wk\ vQsEv q
eyt km| n#w,,
[email protected]\ s\@n\@ht...

kQmq m` ob
lM n#[email protected]\?
kQmq m` q#n\
nQn\q n#wOv
qkQn\@n\ hWn m...?

env` q @s`[ErQy?
avt b#mQ LQh l`?
a[Er# qQvQyt m,
ivr krl`..
[email protected]| @pr km|,
kmk\ n#h# mt..
q`mE vLl`,
a[Er# @m| kl...
[email protected]\ @vnvq,
oy` q#n\ sQt?

[email protected]\smQn\ in\n..
env @htw\ mA..
m{EvQwt @n`v,
rw\wrA bln\nt..- a`qrNWy @vbW
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #8 on: November 15, 2007, 11:15:41 AM »
thanks sigiri.. :)


prQs\sm| un` m0 mh` @g`dk\
m0 [email protected]| y#yQ [email protected]\ sQw kQyR nQs`@vn\,,,

@pm|vwQyk\ vR vgk\
kQyR vQt @[email protected]\t
sQn` sWy un\ h#m
oc|cm| krmQn\ mt

ahn\ in\n kQyn\nm| qEk bQqk\..

a#wQy mt rkQn\nt bln\nt pvElk\m
am|m` n#wQ nQvhnk am|m` vW hQqQn\nt
nQwr @b`n w`w\w`@g brw\ usEl`@gnm
n#@gnQyn\ @[email protected]`v rFk bl` gnQmQ mm

mq [email protected] sQw n#wQq
ky a#wQv sQtQn sq
sl\l`lyn\ @hln
b#lEm| nm| wv emt
lgQn\ hQq mqE [email protected]\ sQqE @v|y snsn\n
pmnk\m @n`@v un\ h` rFgOm| rgn\nt

bl` sQtQmQn\ [email protected]
amn`p vwQn\ kQm
mqE [email protected]\ shnyk\
@n`@s`y`mQn\ asnE @my

jWvQwy pEr`vt sQqEvQnQy rgn\nt
w`l mvmQn\ unEw\ n#tvWy agpsg
sQw ahQmQ ky pmNQ qww\ @n`qnQn @syk\
sQw kOmt kym mQs un\ rgwQ wv wvw\

iwQn\ q#n\ hQn#@hn\n
[email protected]\ sQw sw\wkQn\ nEBtmyQ h#mq`m...

mg bl` hQqQn\nm| m0 wvw\ @m| @lsm...

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #9 on: November 16, 2007, 11:10:33 PM »
@b`n\n ep` aq nm| mt,.

@m|A a`v mA aqw\,
a`rAcQykOw\ [email protected]
@ht i[n\ oy`,
aUw\ w#nk v#d..
lQyn\nyQ kQyn\nyQ,
krn\nyQ [email protected]\@n\..
oy` iwQA q#n\ m`@g\
"pEAcQ lQpQk`rQ.."
qn\n` a[Enn @[email protected]@g,
k`rQy`@l v#dk\ @m|k..
qn\@n\ n#wQ @qyk\ @[email protected]`w\,
ahgn\[email protected]` @m| [email protected]\..
ov| @m| [email protected]\...
oy` a#@rn\@nw\ hvst,
mmw\ a#@rn\@nw\ hvst..
a#rlv`l oy` klQn\,
mA yn\nm| [email protected] @gqrt..
hWn hWn ml\ [email protected]`,
@mw#n\ i[l apQ wOtQn`...
kQy`l hQwmQn\ @s`bn`,
nv qQvQ arBmE @mv#n`..

h`f\ @d| ekk\ q`l`,
mA en\nm| @ht [email protected]\t,,
oy` ek\k yn\n v#dt..
rs\s`@v| plmE [email protected],
@m`kk\q mt @qn w$g\g?

@ht en\nm|@k`\ [email protected]\t,
l#h#s\wQ vW in\n on\n..
en\nq mA aqw\ gQhQn\,
bEqE srNyQ oy`t..


- a`qrNWy @vbW
[/size]
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #10 on: November 17, 2007, 04:30:19 PM »
qkQn\nt avsr n#wQv un\ hWn @g`d
q#n\ [email protected]\ a#s\ ytm....

pE0cQ osrQy a#qn\
h#d bln\n hQwOn` mt
pE0cQ qvs\ vlm [email protected]\
ntn\n hQwOn` ud p#n..
k`r\y`@l mEl\m qvs
@gvEv` m0 hrQ swOtQn\
[email protected]\ q#k\k nQs` oy`
qvsm [email protected] elQy vEn`..

a`[email protected]\ mh @g`dk\ ek\km
[email protected]\kOw\ qEn\n` nEB mt
e'w\ hQw w`mw\ [email protected]\ [email protected]\
byyQ pQlQgn\n @m| swOt

"@mwnQn\ elQyt bhQn` h#m a`@yw\ @mhQ enE nQywy"
kQvEv` ovEn\ s#m blmQn\m m` @qsm..

@p`@r`n\qEvk\ @vn\n oy`
@n`yn` bvt a`@yw\ ehQ
kOm`ryn\ aw gn\nt kOm`rQyn\ ehQ @b`@h`myQ
k`m`wOr sQw\ emtyQ vrqt @[email protected] nQywyQ...

swQ an\[email protected] nQv`dEvt envq [email protected] pE0cQ @gqr
aqEn\vl` @qn\n oy`, w`w\w`tw\ a`syQ mm
n0gQl` ek\kw\ oy`v ik\mntm y`lE krl`
[email protected]\ [email protected]\ a#wOlt a`syQ gn\nt vQghQn\

wvw\ bl` in\nm| mm [email protected]# mt oy`v..

Offline priyangaj

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 17
 • Adarayata adarayen.....
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #11 on: November 21, 2007, 03:45:52 PM »
harima lassana sanwadayak..

Mama kamathi meya..lassana vidihata nimawena adara kathawak wenawanam..
kohom wunath elaga reply eka balaporoththuwen imi..

Oba depalatama jaya!!!
Sanda Pahan Reyaka Avadin..
Mudu Seetha Sulaga Samagin..
Mage Kanata Semin Pawasan....
Mata Adareda Metharam...

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #12 on: November 21, 2007, 10:16:04 PM »

hQwvw\ pQYyAg,
@b`@h`\m s\wOwQyQ [email protected]| a#gyEmt.. ey mtw\ @nw\tw\ svQyk\.. nQr\m`Nyt s`{`rNyk\.. [email protected]\ nQr\m`Nyk\ ob rsvQn\q wrmt, eyyQ [email protected]\ ekm swOt.. ey mQl kl @n`h#kQyQ... ewrm| m e' swOt pRjnWy yQ.

s\wOwQyQ n#vww\ obt..
- @vbW


 :P  :P  :P  :P  :P
@mn\n @b`@l\ @m`kq @m|?
oy`@g a#s\ vl k[EU?
bl` in\t b#h# mt wv..
oy` aVnv` q#k q#k..
@m| bln\n mA qQh`@v..
@b`n\n ep` a`yQw\ nm|,
kQyl @n\q @m| kQyn\@n,
oy`@g @m| ls\sn a#s\,,?
eq` i[l [email protected] wnQyt,,
un\@n\ mqEvQw m wm`..
e'w\ [email protected]\ q#A wnQyt,
@m| in\@n\ kOm`rQyk\..?
ep` rw\wrA mqEvQw,
oy` lMQn\ in\n` kl\..

@mn\n im|b` nLl\ [email protected]\,
qQvEr#v mA oy` pl\l..
yn\@n\ nm| n$ a`yQw\,,
apQ hmE vEnE e' uynt..

swOt oy`@g\ nm| ey,
jWvQwyyQ mt nm| q#A..

[email protected]| mA env on\n..
@ht anQq\q nQv`dEvt,
[email protected] am|m` ek\[email protected],
@l\lQ @p`d|d @pn\nn\nt..
pEAcQ nAgQ y`U @vyQq
m`w\ ek\k [email protected]\t?
mA en\nt klQA @gqr,
kQyl wQyn\[email protected]` am|mt..

mA ivsEm| n#wQv in\@n,
k#n\qA en\nt oy`v..
[email protected]\ @gqr elQ krn\t..
vtQn` [email protected] m#NQk @vn\t..

e',
mA oy`t a`[email protected]\ nQs`..
@p`d|dk\ [email protected] @[email protected]
mtw\ v#[email protected]\,
Itw\ vd` @qgONyk\..


- a`qrNWy @vbW

« Last Edit: November 21, 2007, 10:20:07 PM by WEBMASTER® »
I'm on the way..

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Karaoke Kumariyani..!
« Reply #13 on: November 23, 2007, 08:25:14 PM »

vsrkt psE....

swOt lgk qEkkOw\ a#qEn`m wmyQ
sQnhv lg kqEUw\ m#vEn`m wmyQ
[email protected]\...
pwQnQyk\v oy`@g vW
mmw\ wvm...h#mq`mw\ oy` lgyQ
k`ly wvmw\ [email protected]
nEB [email protected]\ kr m` [email protected]| kr
wvw\ wvmw\
qEr a#@qyQ..

@m| bln\n a#s\ qQh`m wv @m`@h`wk\
mwkq oy`t...?
[email protected]\ jWvQw nwr @vl` wQbEn k`ly
mwkyQ mt...
[email protected]\ [email protected]\ ap`yk\ @vl` wQbEn k`ly

[email protected]\ aqErt vhn\ vR hQwkt
irk\ vW pQpEn obt
sqk\ @vl` e' [email protected]\
s#[email protected] sQtQy` mm
sq lg @ht @p`dQ wr#vk\
a`sq qQqElnE bln\n

@mn\n [email protected]| pE0cQ wr#v
[email protected] kOs wOl @hmQn\ v#@dyQ
@ht @l`@kt elQy @qn\n
ww\w` kQymQn\ oy`t
lgqQm oy wOr#lt eyQ
[email protected] pE0cQ kSdEv @ht
[email protected] wvw\ a`[email protected]\

wvmw\ mm kQymQ...a`[email protected] mm h#mq`mw\
« Last Edit: November 23, 2007, 08:27:07 PM by -Neth- »