Author Topic: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna  (Read 27089 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #20 on: December 06, 2007, 04:08:21 PM »
Advertisement

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #21 on: December 06, 2007, 10:35:08 PM »
@mwn p#tlEm| a#[email protected]\n pY{`n @h\wOv oy kvQ vl, pq gnn g#n s#lkQlQmw\ @n`vWmyQ,
s`m`n&@yn\ rt`vk\ anEv lQynv`nm|, ow\@w\ gNnk\ n#wQv irt|@t| gNnk\ en\n lQyn\n o|n`
e' kQyn\@n\ @p\LQyk pq sAK&`v 2, 4, 6, 8. 10 [email protected]\ pYm`Nyk\
q#n\ e' pq @qk @qk ekt [email protected] mEl akOr# m`r# krn\n [email protected] smg, pq wOn wOn gn\n ep`,
ek @p\LQyk pq ow\@w\ sAK&`vk\ a`@v`w\ e'k ptlvn\n am`r#yQ @m`kq an\wQmt ek pqyk\ iwQrQ @vn nQs`
m`r @w`l @n`@vyQ skQynQ @w`\r ml kQyl` jn kvQyk kQy#@vnv` ahl` [email protected]`q , ewnqW w`ly hrQyt en vQqQht s\vry lQyn\n [email protected] n#wOv akOr [email protected]|pQtQn\ is\pQlQ p`pQlQ ek\k @vns\ [email protected]`w\ w`@lt [email protected]\@n n#wQ nQs`

[email protected]\ kvQytw\ vd` pYbl nUbt|t` lQyR kvQy, e'@k aph#qQlQ w#n\ n#h#, nmEw\ [email protected]\ [email protected]\ adE p`dE wQbEn`, @b`\nQk\kt v#[email protected]\ e'kyQ a#w#m| w#n\, @m`kq mm s\vr g#n kl\pn` [email protected]\ n#h#, @m| aqyQ @m|v` g#n vd` kQyvn\n l#[email protected]\, jn kvQ srNQy @p`@wn\,
(@m| lQyn\@n\ e'v`g#n lQy`pE lQpQyk\ kQyvl`, enQs` m` ek\k wrh gn\n ep`,@[email protected] q#nmEwO km| @qnvt, is\sr hQtpE smhr# @m|v` kQv|vm mh pN\dQw @kl\@lk\ kQyl` @q`\s\mEr q#m|m` mwkyQ )

kml\ ayQy` @m|@k pq @vn\ krl lQyl n#wQ nQs` tQkk\ aphsE un`,
kmk\ n$ @mn\n mm @w\r#v`

a#l [email protected]\ pQc|c v#@l\ pQc|c ml
[email protected]\ vQh`@rt yn vQt mA q#k\k`
@nl`gn\n mt yn\nt b#rQ hQn\q`
mlk\ qQyn\ pQA gn\nt [email protected] nAg`

@b`\
« Last Edit: December 06, 2007, 10:39:02 PM by Bodhi »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #22 on: December 06, 2007, 10:58:58 PM »
@b`\ nn\[email protected]`\
mm kQsQq`k q#[email protected] [email protected] n#h# e' @prlQ kvk vcn
@[email protected] a`k`ry. q#n\ mt @w\r#n` . @vn ekk\ lQyn\n bln\nm|. @b`@h`m pQn\ kQyl @qnvt.

kml\ ayQy`
« Last Edit: December 06, 2007, 11:08:15 PM by [[sigiri]] »

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #23 on: December 06, 2007, 11:34:12 PM »
mt @p~n vQqQyt nm| @b`~ @g~ kvQy pq @prlq\qW @vc|c adE p`dEvk\ nQsyQ  @b`\nQk\kt v#r\qQl` [email protected]\@n\....
nQn\@n iwW = in\@n nQwW ... nmEw\ @b`nQk\k` e'k in\@n n#wW kQylyQ @prrl [email protected]\@n...  8)

@b` kQypE ek bll` pq 8 k kvQyk\ lQv|v`... pq 8 @h` 6 uw\s`h krl bln\n... mt [email protected][email protected] e'k tQkk\ @l\sQ @vyQ...  :D


q`y  @p`~t  a#[  hvQqQn~  m`  @b`lEvt  pEl~             mqn~n
sWv  p#hQl  q#t  mnEnyQ  pqE  sRtt  pQw              [email protected]~n
vWlE  [email protected]~  hQl~  mn`v  qW  [email protected]  vrq                  pn~n
w`qE  svw~  v#0  pQdQyn~   m[  [email protected]  eltw~        p#@bn~n

pQ0 a#[email protected]~ @w`rw~v`...
 8) 8) 8)


« Last Edit: December 06, 2007, 11:48:10 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Prashansani

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #24 on: December 07, 2007, 08:31:15 AM »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #25 on: December 07, 2007, 08:43:25 AM »
@m| kw` ok\@k`m hrQ. q#n\ k`tw\ @w\@rnv` a#wQ @m|@k nQr\m`NXWlWw\vy g#b| @vnv` [email protected]\m ,, @p`dQ @tk\nQkl\ v#dkOw\ [email protected]`..  :wink:

e' [email protected]\m sQyEm|...

@b`\nQk\[email protected] [email protected] " @l`v @b`\ l`.." kQyn ek , " @b`\ l` @l`v" kQyl` @vns\ @vn\n o|nQ.

[email protected] [email protected]\,," [email protected] hq" kQyn ek,," h[ [email protected]" @vn\n o|nQ....  :)

@m| kvQ lQyn ek [email protected] @w`\rn ekw\ hrQm rsvw\[email protected]\ [email protected]\ g#[email protected]` @k`yQ wrm| rsvwOn\ @vn\n a#w\q kQyl mt @m|v` hQwq\qQ kl\pn` @vnv.

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #26 on: December 08, 2007, 12:34:51 PM »
Balagena giyahama me wadeth lesi naha, !
 :D thawa liyanna kaviyani kavikaariyani !
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #27 on: December 08, 2007, 01:01:50 PM »
@b`@h`m am`r#@vn\ mmw\ ekk\ lQvEv` e'w\ hrQq mn\q`..  :?

vQypw\   sQq` rpQpEnE  sEw\ vQlEm| [email protected]\
vQl\@nw\ nQq` mEgOvEnE s#w\ mlQqE [email protected]|
nQr#lEqE  an` [email protected]  aw\ klqQ [email protected]|
[email protected]\ kq` vQsrFlQ hw\ kwr [email protected]\
« Last Edit: December 08, 2007, 01:06:23 PM by -Neth- »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #28 on: December 08, 2007, 03:13:23 PM »
m|,,,m|,,,@p`dW avElk\ [email protected] [email protected]\,,,,[email protected]`\.. :roll:

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #29 on: December 08, 2007, 03:56:40 PM »
@nw\, @m|@k an\wQm pq tQk @prLQl` [email protected]\n vQqQh @p`d|dk\ aph#qQlQyQ, e'w\ @mn\n mm @w\r#v`. ? [email protected] w#n @prlQy @p`d|dk\ aph#qQlQyQ e'w\ mm hQwOv ob aqhs\ [email protected]\ @m| vcny kQyl`

sQypw\ vQq` sEpQpEnE rw\ @nUm| [email protected]\
nQl\ @nw\ vQq` s#MvEnE mEw\ kOmEqE [email protected]\ ?
ar#nlE nQn` a[[email protected] sQw\ avqQ [email protected]\
k[[email protected]\ sq` hsrFlQ vQw\ nwr [email protected]\
« Last Edit: December 08, 2007, 03:58:37 PM by Bodhi »

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #30 on: December 08, 2007, 04:17:04 PM »
[email protected]~ qEk yn~nw~ ek~k m`w~ ekk~ lQyEv`. e \w~ hrQq [email protected] n$...

mQwQj s`yQm @hwO n#r mEvn   qnrm|
rQr#w~ hw~ m#h#v pvyQ @sk  nQwOvm|
wQww~ snQ wW vvw~ bM        mlmQn~
avQw~ kmwk @rl` vQqEm| eyQ @qwrm|... :(

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #31 on: December 08, 2007, 04:53:13 PM »
sQwQj m`yQm @nwO h#r qEvn     mnrm|
hQr#w~ rw~ p#h#v mvyQ @nk    sQwOvm|
sQww~ wnQ vW wvw~ mg           blmQn~
kvQw~ amwk @vl` rQqEm| @qyQ   ewrm|
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #32 on: December 08, 2007, 04:57:40 PM »
@nw\@g [email protected] @[email protected] @p\[email protected] an\wQm vcn @qkyQ, @[email protected] @p\lQyyQ hrQyt @prLQl` n#h#,,

X&`mlW ng`@gw\ e' avEl @vl` [email protected] @m| vcnvl mt @p\n\@n,,, 8)

rQr#w\ hw\ - (hQr#w\ rw\ )
wQww\ snQ-(sQww\ wnQ )

anQw\ [email protected] aqhsEw\ blmE,,

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #33 on: December 08, 2007, 05:27:02 PM »
@npENw~ pQUm| a#LQg[ pQwQ vQBEr# g#@l~
kQw n#sQvQtk edEvk~ ahQ r#sQr# [email protected]|
sEmn` hv[ @vsaw qyQ sEhQrQ [email protected]|
k#hQq` vQUm| h#Br#n~ bm ksM [email protected]~........

@m| @prlQ pq [email protected]`t mtw~ hQwOn` ekk~ lQyn~n. on~n mw~ ekk~ lQyEv` ew~ hrQq nm| [email protected]~ n$   :)

« Last Edit: December 08, 2007, 05:54:02 PM by ~ Nisha ~ »
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #34 on: December 08, 2007, 05:44:01 PM »
ar#nU nQq` kQyn\nyQ mt o|n [email protected]\
e'w\ e'k hrQyt @prlQl` n#h# [email protected]\    :(

@m| tQkw\ hq`gw\@w\ @b`@h`m am`r#@vn\ ...  :D

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #35 on: December 08, 2007, 06:02:18 PM »
sQn\ [email protected]\ kj rrn` p#n\h sQtv|
@bt rqn\n pn eryn\  qn\n pmv|
sEr pq\qn\ v#rn`  kd bqQn\ @h`lv|
[email protected]\ at h#n\ [email protected]\ g`r @bnv|

kjn

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #36 on: December 08, 2007, 06:13:28 PM »
sQn\ [email protected]\ kj rrn` p#n\h sQtv|
@bt rqn\n pn eryn\  qn\n pmv|
sEr pq\qn\ v#rn`  kd bqQn\ @h`lv|
[email protected]\ at h#n\ [email protected]\ g`r @bnv|

kjn

wOn\  [email protected]\ rj krn` sQ0h p#tv|
rt @bqn\n en pryn\ pn\n qmv|
pr sEq\qn\ krn` v#d @h`qQn\ blv|
[email protected]\ rt mEn\ h#[email protected]\ @b|r gnQv|

on\n @w\r#v hrQq qn\@nn#

                        :P
« Last Edit: December 08, 2007, 06:16:23 PM by rastiyadukaraya »
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #37 on: December 08, 2007, 09:53:09 PM »

X&`mlW ng`@gw\ e' avEl @vl` [email protected] @m| vcnvl mt @p\n\@n,,, 8)

rQr#w\ hw\ - (hQr#w\ rw\ )
wQww\ snQ-(sQww\ wnQ )

anQw\ [email protected] aqhsEw\ blmE,,


nQX` @w`~rpE kvQy nm| hrQ. nmEw~ v#rFq~q w`m mt @w~r#m| gn~n [email protected] a#d|mQn~ [email protected]

blmE mEU [email protected]| ekm a`@yw~ mEl i[n~ kQyvl`.. :)

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #38 on: December 08, 2007, 10:06:20 PM »
@npENw~ pQUm| a#LQg[ pQwQ vQBEr# g#@l~
kQw n#sQvQtk edEvk~ ahQ r#sQr# [email protected]|
sEmn` hv[ @vsaw qyQ sEhQrQ [email protected]|
k#hQq` vQUm| h#Br#n~ bm ksM [email protected]~........

@m| @prlQ pq [email protected]`t mtw~ hQwOn` ekk~ lQyn~n. on~n mw~ ekk~ lQyEv` ew~ hrQq nm| [email protected]~ n$   :)pQpENw~ @nUm| pQLQg[ a#wQ g#BEr# [email protected]~
n#w [email protected] adEvk~ ehQ asQrQ  r#@v|
hmn` sEv[ qs aw @qyQ mQhQrQ    [email protected]|
vQhQq` k#Um| bBr#n~ h#m vsM   [email protected]~

r#sQr# [email protected]| kQyn @k`ts r#sQrQ [email protected]| vEN` nm| wvw~ @h`[yQ [email protected]~ @n~q..? e \ vQqQytyQ mA @w~r#@v.. :)

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Perali Siv padha - Puluwannam thoranna
« Reply #39 on: December 08, 2007, 10:19:43 PM »
X&`mlW ng`,

"@vs aw qyQ" kQyn [email protected]\ q ynE kWyk\ [email protected] anQw\ p#w\w @prLq\qQ,,,??
:D