විවෘත සංවාද - open discussions > කතා බහ | general

SriLankan Scientist, Prof. Mahinda Pathegama

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:

By Forwarded Email.. (Scanned Newspaper Article From Lakbima Newspaper


- WeBBy

Sudeera:
Thanx weba

I didnt know that a srilankan found hologram technique. that is simply great

sakila:
අපේ උතුම් රට ලෝකෙට ගෙන ගොස් විදුලොව අභිමන් පෙන්නු
අපේ බුද්ධි බල මහිමය පෙන්වා - සුද්දන් දන බිම ගැස්වූ
අපේ කමින් පිරි අපේම දරුවන් නව විදු ලොව වෙත ගෙන්වූ
මෙවෙනි පුතුන් මුළු රටටම සවියකි - නිල් මැණිකකි ඔප ගැන්වූ

Navigation

[0] Message Index

Go to full version