Author Topic: Aya Weya - the budget - What are ur opinions  (Read 2229 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sudeera

  • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
  • *****
  • Posts: 975
Aya Weya - the budget - What are ur opinions
« on: November 18, 2007, 12:36:27 PM »
Advertisement
These are from an interesting column I read in Sunday divaina news paper
Hope it alright to post this here
@hL ur#my

@m| awr j`wQk @hL ur#[email protected]~ p`r\[email protected]|n~wO mn~wYW hQmQvr#q [email protected]~m rFs~vn~nt wWrNy kr sQtQyh. It @h~wOv ek~sw~ j`wQk pk;@y~ mn~wYWvr# [email protected]@nk~ j`wQk @hL ur#[email protected]~ ak~mWmn qy`rwn hQmQyn~t krn lq a`r`{n`vk~ g#n kw` kQrWmty.

s`kc|C`v arBmQn~ el~l`vl @m|{`nn~q [email protected]`~ a#wQvW [email protected] ww~w~vy p#h#qQlQ kLh.

aq [email protected] [email protected][email protected]~ hrQ xy`nk ww~w~vyk~. [email protected]~ hmRq`v @k`tQ sAvQ{`nyt qEvn~n ghnv`. @k`tQn~t @m|@kn~ g#[email protected]~n [email protected] ekm kYmy @m| a`N~dRv @prL`q`n ek vQwryQ. e~ anRv q#n~ on~n @k`tQ sAvQ{`[email protected]~ [email protected]`~ lAk`vt a#vQw~ ay:v#@yn~ ej`py qQnvl` a`N~dRv @gqr yvn @[email protected] a`rm|x krl` [email protected]`. e~ @[email protected]~ ekM @vn mn~wYWvr#n~t sl~lQ y`n v`hn w$gQ @x`~g o|n @qyk~ @qnv`. @m|k hrQ xy`nk kOmn~wYNyk~.

qy`rwn [email protected]`~ @mhQqW ej`[email protected]~ mn~wYWvr#n~ wmn~ [email protected]~ hmRvW kW kw`v @hLQqrv| [email protected]~y.

ob [email protected]~ @m`kq kQv|@v|...

mm kQv|v oy sl~lQ kOtQtQ y`n v`hn idm|vlt vd` apt rt j`wQy uwOm| kQyl`... @vn @m`nv kQyn~nq...


---------------------------------------------
k#bQntQ

@m| awr bq`q` [email protected]~ hvs [email protected]~ k#bQntQ mN~dl rFs~vWmq sRpRr#qE prQqQ arlQygh m#[[email protected]\qW p#v#w~vQNQ. k#bQntQ [email protected]~qW @mvr s`m|pYq`yQkv sQqE krn k#bQntQ pwYQk` anRmw kQrWm|vlt vd` kw` krn~nt idk~ [email protected]~ n#wQ wrm|y. [email protected]~ jn`{QpwQvry` @mhQqW iqQrQ ay:v#y @y`~jn`vlqW ey anRmw kr g#nWmt q#n~ mwOvW a#wQ g#tlE rFsk~ pQLQb[ kr#NR an`vrNy [email protected]~y.

k#bQntQ rFs~vWm ptn~ g#[email protected]~ hvs 6.45 ty. ey hvs 7.30 vWmt @pr avsn~ [email protected]~y. It @h~wOv jn`{QpwQvry` It psRv hmRvn XYW lAk` nQqhs~ pk;@y~ mn~wYW kN~d`[email protected]| rFs~vWmt v#dQ vtQn`kmk~ qW wQbWmy. XYW lAk` nQqhs~ pk;@y~ p#rNQ m#wQ a#m#wQ mn~wYWvr#n~t kw` kQrWmt @b`@h`~ @q~ a#wQ bv kW nQs` jn`{QpwQvry` @m| rFs~vWmt shx`gQ [email protected]~q [email protected]

mRlQn~m @mhQqW @m| [email protected]| a`rmRN p#h#qQlQ krmQn~ kw` [email protected]~ @@mwYQp`l [email protected]~nyQ.

apQ @m| rFs~vWm k#[[email protected]| [email protected]~q`s r`jpk; ayQn~ vRN nQs` nm| @n`@vyQ. ey` yn~n klQn~ wmyQ @m|k pvw~vn~n apQ wWrNy krl [email protected]~. apQ h#@m`~tm adR v#dQ [email protected]~ pYX~n [email protected]`. nmRw~ e~v` g#n apQ kw` krnv` adRyQ. @m`nv hrQ vRN @vl`vk wmyQ kw` [email protected]~. e~w~ q#n~ on~n @vl`v a#vQw~...

ov| jn`{QpwQwOmnQ, apt [email protected] pYX~nyk~ wmyQ vQm{&gw armRqlQn~ @qn mRql~ adRvWm. apt @[email protected]~ mQlQyn 5 yQ. nmRw~ ej`[email protected]~ i[l a`pR 17 @qn`t mQlQyn 50 g`@n~ qWl [email protected]`. @m|k v#rFqQyQ. mhQn~q`nn~q [email protected]|y.

a#w~wq... mm e~k @h`yl bln~n o|n. @k`~ktw~ iwQn~ e~ ay vRNw~ oy sl~lQvlQn~ v#d [email protected]~ [email protected]~m a`[email protected]~.

in~ anwOr#v mhQn~q amrvWr kw` [email protected]~y.

apQ h#@m`~tm ym| ym| pYX~n [email protected]`. jn`{QpwQwOm`v [email protected]` apt [email protected] pYX~n g#n kw` krn~n b#rQ ww~w~vyk~ [email protected]`. avs`n k`@l~ jn`{QpwQ cn~qYQk`w~ [email protected]`myQ. apQ e~ g#tlE vQs[`gw yRwOyQ. nmRw~ @m| @vl`@v| o|v g#n kw` kr kr i[l b#h#. apQ [email protected]~ pYX~n p#w~wk wQyl ay:v#y @g`dgn~n kYmy g#n kw` krmR.

anQw~ ek jn`{QpwQwOm` [email protected]~ smhr m#wQ a#m#wQvr# obwOm`t pYX~nyk~ a#vQw~ kQyn~n byyQ. a#yQ obwOm`t @k~n~wQ ynv`@n~. @jyr`j~ [email protected]|y. @jyr`j~ ey kQyn vQtq jn`{QpwQ mhQn~q wrmk~ klbl [email protected]~y.

@m`n bhRbRwq... mt @k~n~wQ ynvq... mm @m| kw` krn h#tQ. mt @k~n~wQ yn ekk~ n#h#. @m| @vl`@v| [email protected]`~m nQhVv sQtQyh. [email protected]~ cml~ r`jpk; kw` [email protected]~y.

q#[email protected]~... e~k kQypR tQktw~ @k~nQwQ gQy`... @k~n~wQ ynvm @[email protected] kw` krn @t`~n~ ek tQkk~ s#r v#dQyQ.. an~n e~kyQ... @vn vrqk~ n#h#.

cml~ [email protected]~ kQyn vQt [email protected]`~m sQn` @vn~nt ptn~ gw~h.

oy kQv|@v| obwOm`@g a#m#wQ ayQym apQ @n`@vyQ... @jyr`j~ [email protected]|y. It jn`{QpwQ mhQn~qt q sQn` @n`vW b#rQ vQy.

@m| awr n#vw vw`vk~ @@mwYQp`l [email protected]~n kw` krmQn~ v#qgw~ kr#NR kQhQpyk~ @hLQqrv| [email protected]~y.

apt aq @b`@h`m xy`nk ww~w~vykt mRhRN @qn~n @vl`. a`N~dRv @k`tQn~t pn~n pn~n ghn @k`t ey`lw~ @k`@h`m hrQ [email protected]~ @g`d en~n blnv`. ey`l hQwnv` a`N~dRv @vns~ [email protected]`w~ @g`d e~mk~ [email protected]~vQ kQyl`. e~ nQs` ay:v#@y~qW a`N~dRv @prLn~n q#n~ @k`tQ [email protected]`~ lAk`vt a#vQw~ @h`~tl~ k`mrvl i[@gn sl~lQ vWsQ kr kr mn~wYWvr# gn~n blnv`.

anQw~ awt [email protected]~ smhr#n~t lj~j n#h#. smhr# hQwnv` ej`pyt rt gQy`m pYX~n a#wQ @n`@v|vQ kQyl`. mwk wQy` gn~n 2001 qW [email protected]~ 60 k~ m#r#v`. @gvl~ 1000 k~ k#dRv`. 1600 @[email protected]~m kpl @k`tl q#m|m`. e~ ww~w~vy a#wQ @n`@vn~n apQ h#@m`~m rjy a`rk;` krgn~n o|n. jn`{QpwQwOm` a`rk;` kr gn~n o|n. oy smhr# @m| kOmn~wYNvlt asRvRN`t anQw~ ay bRq~{Qmw~v hQwn~n o|n.

apQ [email protected]~ jn`{QpwQwOm` rkQn~n o|n wmyQ. apQ 70 gNn~vl i[l @q~Xp`lny kL`. 72 qW ewOm` m`v @q~Xp`lnyt [email protected]~ n#w~nm| mv wvm [email protected]|k @w~ ghnv`. ewOm`t @k~n~wQ ynv kQyn kw` @b`r#. e~ wmyQ [email protected] [email protected] h#tQ. mr\vQn~ [email protected]~ [email protected]| sx`vm sQn` [email protected]\ gQlvmQnQ.

dQl`n~ kw` krn~nt n#MW [email protected]~ e~ awrwOryQ. ohR @v|[email protected]~ h#MOm|br kw`vk~ [email protected]~y.

[email protected]~q`s @m| @vl`@v| kL v#@d| hrQ n#h#. e~k v#rFqQyQ wmyQ. nmRw~ ohRt [email protected] krn~n @h~wO wQbRN`. ey` [email protected]~ aqw~ y`[email protected]~ @htw~ y`[email protected]~. mm e~ nQs` kw` krnv` @[email protected] e~w~ ohRt pYX~n wQbRN`. [email protected]~ pYX~nvlt kn~ @qn~n @[email protected]~ [email protected]~ n#h#. ohRv @h`@rk~ vAc` k`[email protected]~ kOmn~wYN k`[email protected]~ krn~n smhr# uw~s`h kL`. e~w~ ohR e~ [email protected]@nk~vw~ @[email protected] @h`[ [email protected]~. ey`tvw~ aptvw~ @k`~p~ [email protected]~ a`N~dRv vtQtn~n vRvmn`vk~ [email protected]~ n#h#. apQ avAkvm v#d kL`. ec|cryQ. kvRr#hrQ ey`v kOmn~wYNykt [email protected]` kQyl kQynv` nm| mm e~kt vQr#q~{yQ.

smhr# kQynv` q#n~ mmw~ pk;y q`l` ynv` kQyl`. e~v` alQ @b`r#. [email protected] ynv` nm| mm yn~n o|n` 2002 qW. eq` wmyQ cn~qYQk` m`v nQkm|m nQkn~ [email protected]@nk~ krl ps~st krl wQb|@b|. apQ [email protected]~ n#h#. apQ [email protected]~ n#h#.

@m| awr mhQn~q`nn~q [email protected]~ kw` kr [email protected]| @m| @vl`@v| [email protected] @y`~jn`vlt kn~qW el~.tW.tW.I. ek whnm| kQrWmt ktyRwO kQrWm nRvnt hRr# bvy. [email protected]~ @y`~jn`v sx`@v| @b`@h`~ @[email protected]~ anRmw krmQn~q kw` [email protected]~y.

srw~ kOm`r gONrw~n kw` krmQn~ ej`py mRqlt mn~wYWvr# ekwO krn~nt qMln s#tQw~ [email protected]~ mRql~ @gvn~nt vQvQ{ w#rFv|kr#vn~ iqQrQpw~v a#wQ s#tQw~ ek~ mn~wYWvrykOt r#. lk; 500 [email protected]~ @gvn a`k`ryw~ p#h#qQlQ [email protected]~y.

ov| ov|... an~n t`j~ [email protected]~ @[email protected] [email protected]| k`mr @qkk~ arn~ in~nv` el~.tW.tW.I. [email protected]`~ @[email protected]~ a#vQw~. un~ a#vQl~l [email protected]~ sl~lQ @gvn~n bv mm qn~nv`. e~ [email protected]\ 19 v#nQq`t klQn~ [email protected]~ a#m#wQvr# @qwOn~ @[email protected]~ bQlQgn~n wv mr`@gn m#@rn @k`tQ s`m`[email protected]` pQrQskOw~ a#vQw~ in~n bv sW.ayQ.dW. [email protected]`~tQ vl [email protected]`. jn`{QpwQvry` @[email protected]~ vQgYh krn awr qQ. mR. jyrw~nq kw` [email protected]~y.

jn`{QpwQwOm` apQ @m| @vl`@v| [email protected]~ hQw~w#vRl~ mqQpRAcQkm| adRp`dR g#n kw` krn~n avs~}`v qWpR ek g#n obt s~wOwQvn~w @vnv`. e~w~ @m| am`r# avs~}`@vn~ @g`d [email protected]~ @k`@h`mq kQyl kw` krn~n wmyQ @mhQqW mRl~w#n @qn~n o|n.

e~ kw`v @b`@h`~ @[email protected]~ hQs vn` anRmw kLh. e~ awr [email protected]`~v [email protected]~ jn`{QpwQvry` r`wYQ a`h`ry gn~ntq p#mQN sQtQ XYWlnQp 60 @qn`t a`r`{n` [email protected]~y.

XYWlnQp mn~wYW pQrQs 61 @qnkQ. nmRw~ anRr bN~d`rn`yk p#mQN [email protected]~ n#w. ohR asnWpv @r`~hl~gwv sQtQn bv kl~wQy` qn~v` wQbQNQ.

n`[email protected]~n
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Sudeera

  • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
  • *****
  • Posts: 975
Re: Aya Weya - the budget - What are ur opinions
« Reply #1 on: November 18, 2007, 12:46:24 PM »
This is also from Divaina news paper

ayv#@y~ @q~Xp`lny
mh`c`r\y nlQn~ q sQl~v`

bthQr kQYs~wQy`nQ nRwnw~vyt [email protected]~ vQr#q~{w`v m#y rFgw~ lQpQ @pL byQl` kwOvry`t pQLQwOrk~ @ls lQy#vRN q ehQ armRN p`Tky` q#nRvw~ kQrWm mQs kwOvry`t ymk~ @w~r#m| krqWm @n`@vyQ. [email protected]~ n#gQtQtvQy h#[email protected]~ s#bvQn~m nQq`sQtQn~nkO mQs @b`r#vt nQqn~nkO @n`@v|. bRr#vkO gMk~ LMt a#[email protected] gQyw~ u_t vwOr @pvQy @n`h#kQ y#yQ kw`vk~ [email protected]|. byQl` kwOvry` wm`@g~ vw~mn~ pqnm aw~h#[email protected]`w~ ohRt p#v#w~mk~ n#wQvnR a#w. @mv#n~nn~t kL h#kQ @h`[m k`r\yy pYsQq~{ @v|qQk`vkt a`r`{ny kr [email protected]~ wrm bl`g#nWmt [email protected]~ ayt id s#l#s~vWmy. [email protected]~ lQpQ @pL ek qQgt pQLQwOrk~ @ls sn~wwQkv lQvQy @n`h#[email protected]~ [email protected]` @q~Xp`lny pQLQb[ vQgYhyk~ q kL yRwOv a#wQ b#vQnQ.

@mkl v#qgw~m pYX~ny vW a#[email protected]~ ayv#y vQv`[email protected]~qW a`N~dRv p#[email protected]~ q yn~ny. ayv#y @l~Kny v#[email protected]~ a`N~dRvty. iqQrQ mRql~ vr\;@y~ qW a`N~dRv pvw~v`@gn y$m s[h` mRql~ lb`@[email protected]~ ayv#@ynQ. ey jnw`vt ewrm| v#qgw~ n#w. jnw`v e~ [email protected]~ a`N~dRvt wm ktyRwO s[h` pYwQp`qn sks` g#[email protected]|qW bqE adR v#dQ kQrWm| mgQn~ wmn~t shnyk~ [email protected]~ q n#w~ q yn q^;~tQ @k`[email protected] a`N~dRv ayv#y vQv`[email protected]~ p#[email protected]`w~ iqQrQ mRql~ vr\;y s[h` p`r\[email protected]|[email protected]~ mRql~ @vn~ @n`krn bv eyQn~ kQy#@vyQ. evQt pYj`wn~wYv`qy gr# krn a`N~dRvk~ il~l` as~vQy yRwO y#yQ vQpk;y h` InQy` j`w&n~wr pYj`v kQynR a#w. ev#nQ avs~}`vk a`N~dRv as~vQy yRwO q n#w~ q yn~n pQLQb[v vQvQ{ mw [email protected] a#w. [email protected]~ apt @mhQqW v#[email protected]~ e~ mw @n`@vyQ. @m| avs~}`@v|qW a`N~dRv as~vQy yRwO y#yQ kQyn~nn~ kvrhR q yn~n apt v#qgw~ @vyQ. e~ an~ kQsQvk~ nQs` @n`v [email protected]~ [email protected]~ [email protected] [email protected]~ bl`@p`@r`w~wO [email protected]~ kOmk~ q yn~n apt q#ngw h#kQ b#vQnQ.

a`N~dRv as~vWm ynR a`N~dRv v#tQtvWmy. a`N~dRv [email protected]~ jnw` vQmRk~wQ @[email protected]~ a`N~dRvk~ pQhQtRvWm s[h` @n`vn bv e~ pk;y q qnQyQ. a`N~dRv v#[email protected]~ psR p#h#qQlQvm @k`[email protected]~ p`r\[email protected]|n~wO [email protected]`~jQwy` vR @qmL j`wQk sA{`[email protected]~ sh`y lbn e.j`.p. a`N~dRvk~ pQhQtRvWm vQj`wQk [email protected]|gvl bl`@p`@r`w~wOv @vyQ. @m| pQtRps bthQr kQYs~wQy`nQ [email protected]~ ytw~vQjQwv`qy @vyQ. ek~wr` a`k`rykQn~ gw~ kl q#k~m nmQn~ pLvn @m| wWr#@v| @w~m`v m bthQr kQYs~wQy`nQ nRwnw~vyt [email protected]~ vQr#q~{w`v @vyQ. [email protected]~m [email protected]~ q#k~m [email protected]~ bthQr kQYs~wQy`nQ nRwnw~vy pr`jy kQrWmy. e~ phsR k`r\yyk~ @n`vRN q e~ kL yRwO @vyQ. epmNk~ @n`v e~ kL h#kQy. vQqEsr [email protected] pL vn [email protected]~ pYv`q lQpQ @pL q, qW ayQln~d| [email protected]~ pLvn wWr#v q e~ armRNQn~m lQy#@vyQ. eyt kl~gw vQy h#kQy. [email protected]~ nQvhl~ j`wQyk~ @ls bthQr kQYs~wQy`nQ nRwnw~vy pr`jy kQrWm h#r apt @vnw~ vQkl~pyk~ n#w.

ek~sw~ j`wQk pk;@y~ a`N~dRvk~ pQhQtRvWmt vQj`wQk [email protected]|gvlt avX& [email protected]~ bdR mQl adR kQrWmtvw~, qR;Ny n#wQ kQrWmtvw~ @n`@vyQ. e. j`. pk;yt e~ @[email protected]~ ekk~vw~ kL @n`h#kQy. aq @l`~k @[email protected][@p`@L~ @wl~ mQl ihL y$m s$m rtktm a`r\}Qk pYX~n uq`kr a#w. psRgQy [email protected]~ pLvR v`r\w`vk~ anRv [email protected]~ a`h`r mQl @m| [email protected] sQyyt @q`LhkQn~ ihL @g`s~ a#w. lAk`@v| bdR mQl ihL [email protected]| pYwQXwy eyt vd` v#dQ b#v| rhsk~ @n`@v|. [email protected]~ @wl~ mQl ihL y$mw~ smg sQqEvn x`N~d mQl p`lny kQrWm phsR k`r\yyk~ @n`@vyQ. [email protected]~ awt e.j`.p. a`N~dRvk~ [email protected]~ qR;Ny [email protected]| y#yQ adR wrmQn~ [email protected]~q`s r`jpk; mhw`vw~ vQX~v`s [email protected]~ y#yQ sQwQy @n`h#kQy. prN e.j`.p. a`N~dRvl qR;N pQLQb[ v`r\w`v ap @n`qn~nv` @n`@v|. [email protected]~m e.j`. pk;t InQy` pYj`wn~wYv`qy [email protected]~m ig#n~vWmt sQqEvW a#w. ehQ n`ykw~vy s$m avs~}`vkm kOd` kN~d`ymkt sWm` vW a#w. rnQl~ vQkYmsQAh mhw`@g~ [email protected]`~qryn~ pk; n`[email protected] n#wQ bv s#b$ y. [email protected]~ e.j`. pk;@yhQ wWrN g#@[email protected]~ e~ mhw` h` e~ mhw`@g~ smWp mQwOrn~ kQhQp @qnkO vQsQn~ bv e.j`. p`k;[email protected]`~ qnQwQ.

[email protected]~ nm| iw` p#h#qQlQvm InQy` j`w&n~wr pYj`v a#wOU vQj`wQk [email protected]|g a`N~dRv v#tQtvWmt ktyRwO [email protected]~ @k`tQ sAvQ{`ny a`rk;` kQrWmty. @vnw~ vcnvlQn~ [email protected]~ nm| @k`tQn~t [email protected] [email protected] yn m`nR;Qk @[email protected]| n#v#w~vWmt h` InQy` stn~ vQr`m gQvQsRm alEw~v#dQy` kQrWmty. a`rk;k ktyRwO s[h` @m| ayv#@yn~ @[email protected]~ @n`vR vQr$ v`r\w`gw mRqlk~ @vn~ @krW a#w. vQj`wQk [email protected]|gvlt avX& [email protected]~ @m| mRql~ a`N~dRvt lb` @n`qWmty. ayv#yt vQr#q~{v Cn~qy @qn~nn~ @mn~m Cn~qy [email protected]~ v#LkW sQtQn~nn~ q avs`n [email protected]~ [email protected]~ @k`tQ pr`q kQrWmt a`N~dRvt mRql~ lb`@n`qWmy. @mrt a#w#m| jnm`{&, r`j& @n`vn sAvQ{`n a`qQy bthQr kQYs~wQy`nQ nRwnw~v ytw~vQjQwv`[email protected]~ [email protected]`U pmNk~ @vyQ. aq a`N~dR pk;@yn~ vQpk;yt yn mn~wWYvr# vQj`wQk [email protected]|g vQsQn~ @[email protected] lbn r$kd pmNk~ @vyQ. r$kd vWryn~ bvt pw~ @[email protected][email protected]~ e~ s[h`m s#qW p#h#qW sQtQn jnm`{& kQhQpyk~ mgQnQ. e~ jnm`{& awQn~ aq vWryn~ bvt pw~ @[email protected] @m| r$kd e~ jnm`{& vQsQn~m y}` k`[email protected]~qW vQsQkr q#@mnR a#w. r$kd jnm`{&yt mRl` vW vWrw~vyk~ a`@r`~pNy krg#nWmt iqQrQpw~vWm sQy qQvQ ns` g#nWmk~ pmNk~m vnR a#w.

[email protected] [email protected]@vrWx`vy a`rk;` krg#nWm, @k`tQ wYs~wv`qy p#rqvWm h` pLl~v gw~ kl @qmL j`wQv`qy pr`jy kQrWm aq @q~Xp`[email protected]~ pY{`n k`r\yyn~ vW a#w. jnw` vQmRk~wQ @prmRN @m| bv [email protected]`~{ [email protected] a#wQ bv p#h#qQlQy. psRgQy k`[email protected]~ bdR mQl v#dQvWm, qR;Ny a`qQy g#n kw` kL [email protected] aq e~ sQyl~l [email protected]~ qm` ayv#y vQv`[email protected]~qW pk;v Cn~qy qWm s[h` [email protected]@vrWx`vy rFkWm a#wOU @k`[email protected]~sQ hwrk~ a`N~dRvt iqQrQpw~ kr a#[email protected]~ @q~Xp`lnQk [email protected]~ [email protected]|qW vR jnw`vt avX& kOmk~q#yQ e~ pk;y qn~n` b#vQnQ. e~ jnw`vt svn~ @n`qW j.vQ. @prmRNt p#v#w~mk~ n#w.

q#nt avRr#qE kQhQpykt @pr gONq`s [email protected]~kr mhw` [email protected] sQy qQvQ ns` gn~n` kN~d`ymk~ @ls h#[Qn~vWy. ey e~ mhw`@g~ @q~Xp`ln v[email protected]~;Nyk @n`v kvQ sAkl~pn`vk pYwQPlyk~ @ls q#kQy h#kQy. @m| kr#N vQqh` q#[email protected] n`t& pQtpwk~ q e~ mhw` awQn~ lQy#vW a#w. gl~ pQLQmy h` @b`l~ pQLQmy k^[email protected] s`kc|C` [email protected]~ q e~ kr#Ny. @[email protected]~ @vww~ aq nm| j.vQ. @prmRN sQy qQvQ ns`[email protected]~ q n#w~ q yn~n wWrNy [email protected]| sn~{Qs~}`nykt p#mQN a#w. @q~Xp`[email protected]~ ktQtQ p#nWm| a#wQ bv s#b$y. [email protected]~ wWrN`w~mk avs~}`vl ktQtQ p#nWm|vlt idk~ n#w. aq j.vQ. @prmRNt wWrNy kQrWmt a#[email protected]~ ek~ pY{`n kr#Nk~ pmNkQ. e~ pk;y @mvr ayv#@yn~ a`rk;k ktyRwO s[h` @vn~kr a#wQ mRql anRmw [email protected]~ q n#q~q yn~n mw [email protected] sQy qQvQ ns`[email protected]~ q n#q~q yn~n wWrNy vnR a#w. ayv#@y~ e~ e~ kr#N @vn @vnm gw~ kl vQr#q~{ vQy h#kQ w#n~ a#wQ bv s#b$y. [email protected]~ ymk sms~wy pQLQb[ wWrNyk~ g#[email protected]|qW e~ ek~ ek~ kr#NRt sm`n lkONR @n`l#@byQ.

[email protected] a`N~dRvt iqQrQpw~ kr a#wQ @k`[email protected]~sQvlQn~ smhrk~ a`N~dRv q#ntmw~ kQYy`w~mk krn bv [email protected]~ pQLQg#nWmy. a#w#m| @k`[email protected]~sQ q#nt kQYy`w~mk kQrWm a#w#m|vQt upkYmXWlW @n`vQy h#kQy. e~ @[email protected]~ @vww~ @k`[email protected]~sQ @n`@[email protected] @vqkmt @s`yn @k`~[Er# @wl~ hw~ ptQtQy @n`vQy yRwOy. [email protected] @m| @k`[email protected]~sQ iqQrQpw~ kL vQgs j`wQk v&`p`ry smg sm|bn~{km| pvw~vn, wm` @l`~ky vQsQn~ pQLQgnR l#bR ihL @[email protected]~ sm`j vQq&`ZykO y#yQ @pn~vWmt k#skvn, a#w#m| r`j& @n`vn sAvQ{`n s`m`jQkyn~ smg @p_q~glQk @k`~n~wr a#wQ, j`wQk v&`p`[email protected]~ [email protected]~ e~ @k`[email protected]~sQvlt [email protected][email protected]`nQk lQpQ mgQn~ pYc`ryk~ qWmt ktyRwO [email protected]~y. [email protected]~ avX&w`v kOmk~q#yQ p#h#qQlQy. ohR [email protected]~ sQt kn [email protected] @mrt ohRt pQLQg#nWmk~ n#wQ vRvw~ pQtrtvl sQtQn kN~d`ym| smg ohR sm|bn~{km| pvw~vyQ. ap @mv#nQ [email protected]~ [email protected]|sm| vQy yRwOy. ovRn~ j`wQk v&`p`[email protected]~ pQtmA kL yRwOy. @m| a`N~dRvt InQy` j`w&n~wr pYj`[email protected]~ @kr#NR h` @[email protected] @n`@ykOw~ blp$m|vlt [email protected] @[email protected]~ s`r\}kv ktyRwO kQrWmt h#kQ vW [email protected][email protected]~ j`wQk v&`p`[email protected]~ Xk~wQy @[email protected]`t @gny. e~ Xk~wQy wv wvw~ vr\{ny krg#nWm j`[email protected]~ yhpwt @h~wO @vyQ.
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline naape

  • ලොකු ලමයි LokuLamai
  • ****
  • Posts: 378
  • Gender: Male
Re: Aya Weya - the budget - What are ur opinions
« Reply #2 on: November 19, 2007, 11:39:31 PM »
Me dinawala boho denage awadanayata bhajanaya wu aya weya pilibandawa mamath mage adahas dakwannata kemeththemi. Kuda kala sita aya weya magin mama balaporittu wuye ema ek ek  aya weya magin kothekuth durata janathawata mona widiye sahana  lebenawada kiyaya. Mewara aya weyenuth janathawata godak sahana nam nethi bawak mata henge. Badumila ithamath ihala gosinya. Ek pudgalayakuta dinaka lebena mudala saha wiyadam wana mudala samana wana bawak da pene. Janathawatada eye theri ethi namuth owun etharam unanduwak dakwanne nette me rate thrastawadayata erehiwa yuddayak kriyathmaka wana bewini. Eyata wiyadam wana mudal lebenne me rate ahinsaka janathawageni, duppath pudgalayage sita posath pudgalaya dakwa sema denekugenma badhu ho wenath karma magin rajayata ekathukaraganna mudal walin eya kriyathmaka wana bawa sewoma danna bawata kisi sekayak netha.

Mewara aya weya chandaya ithamath theeranathmaka wu bawa obath mamath dannawa. Samahara paksha magin kiya sitiye eya kese ho paradawana bawatai. Epamanak nowa wathman rajayada perala damana bawata wahasi bas dedu deshapalaknayo da sitina bawa janathawa dani. Owunge yati aramuna kumakda????? LTTE sanwidanaye mudal walata yatawu me rate deshapaalana paksha nayata kahina prathipaththiya bhawitha karai. Atheethaye LTTE nayaka Prabakaran pewasuwe “Sinhala minissunta ikmanata mula amathaka wana bawai” namuth dan eya sanshodanaya kireemata kaalayai. “Sinhala minissu salliwalata nammaganna lesiy” kiyana deya nam wadath gelape. ( Hema denama nowana bawa karunawen salakanna).

Kese ho ada dinaye enam (2007-11-19) aya weya chandaya magin anduwa peralunoth….

1)   2001 kaalaye men LTTE sanwidanayata hithu mathe jeewath weemata hekiwe.
2)   Hamauda wala ihala niladaarinwa gathanaya kireemata hekiwe.
3)   LTTE ekata wenama raajya (eelama) lebe.
4)   Rajaye ayathana dahas gananak pawudgalikaranaya we.
5)   Desheeya arthikaya neththatama neti we.
6)   Bheeshana samayak udawema.

Yana kaarana siyallama siduwana bawa mata nam henge.
Mama aya weya pilibanda seheemata path nowemi, namuth me rate anagathaya gena salaka rajaya ganna kriyamargaya gena seheemakata pathwemi. Mona karunak nisawath yuddaya natara karanne netnam eya maage pethumai, me ratata adare karana onema kenek kiyai yuddaya digatama karanna kiyala. Eyata hetuwa Sinhalunta, LTTE sanwidanayata monama hetuwak nisawath oluwa nemeemata awashya nethi nisaya, den inna samahara deshapalknayo LTTE eke dukganna ralala wuwata api ese nowiya yuthui. Wasara gananaawak thisse miyagiya ahinsaka demawpiyange daruwanta karana loku upaharaya wane kawada ho me yuddaya dineemai.