Author Topic: Game Suwanda  (Read 29062 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #20 on: December 06, 2007, 04:12:16 PM »
Advertisement

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #21 on: December 06, 2007, 04:16:09 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #22 on: December 10, 2007, 02:24:55 PM »
aUym @nw\ arW s#[email protected] hdt        klQn\
mElEw$n\@gt qEvn\@n\ hrQ         am`r#@vn\
v#d mEr [email protected]\ vQw\ rH h#qE pQtQ   [email protected]\
@p`l\@r`tQ hq` gn\@n\ apQ         @v|lphQn\

uNEvt kht @b`n\@n\ ugOrt      @qkt
kn\@n\ hWl\ bw\tQk @bqmQn\         wOnt
gn\@n\ @p`l\ @r`tQy qhvl\      @v|lkt
yn\@n\ ik\mnQn\ p#k\[email protected]\        v#dt

knQsm vqQn\nt @pr mh       @g\t|[email protected]|
sthn\ w#bQy [email protected] @h`r`     sWt|[email protected]|
n#wQ b#rQ [email protected]`w\ [email protected]\ pdQ  l#yQs\[email protected]|
qQnkt p#yk\ [email protected]\ mQs n#w  l#[email protected]|

[email protected] @g`dk\ [email protected] [email protected]\     ust
nQmkl yEwOy @pr v#d mEr        nQmvt
[email protected] @n`[email protected]`w\ e' h#m     @vl`vt
qhdQy @[email protected] kqElEyQ [email protected]|     @nwt

@g`m|mn\ [email protected]\ eLQyt     bhQn\@n\
km`[email protected]` mg sk\mn\       krn\@n\
lb| db| hdt v#[email protected]\ py g#@hn\@n\
@m| h#m qEkm aptq @m|    [email protected]\@n\

k`mr kOlQy wv vQs\sk\ v#dQ    krl`
e' mqQv`t wv @[email protected]\ ekwO @vl`
k`mryt a#vQw\ sQv| @qn  hQn` @vl`
[email protected] nQq`gmE kQyl`    vQhQlE kl`

p#k\[email protected]\ mh mg a#wQ qEk\ g#h#t
sEU @m`@h`wkt amwk @vnv` apt
@[email protected]`l\ qQvQy [email protected]\ wbl` @s`qt
qQrQy kwOn\ @vmE apQ @m| @l`v qQnn\nt

                                    kjn
font size eka podi nisa onna mama tikak loku kara nettam kiyawanna amaruy

- Zoro
« Last Edit: December 10, 2007, 02:41:36 PM by ZoRoŽ »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #23 on: December 11, 2007, 05:33:49 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #24 on: December 11, 2007, 05:38:14 PM »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Game Suwanda
« Reply #25 on: December 12, 2007, 12:00:02 AM »
shwQk a#w\w kml\ .v#dsthn\ , q#n\vWm| mgQn\ h#mq`m [email protected]\ apv rvt|tn ek apQw\ [email protected]\ [email protected]\ ek.
k\;NQk k$m vr\g, bEbElE qmn sQsQl\ bWm nQs` @n`@v|q aq @ld v#dQvW a#w\@w\ !
kQrQpQrQ nvw\wl`, @b`\wl\ n#vEm| kQrQ @b`n\n pEr#qE @vn ek @g`dk\ @h`[yQ
[email protected] [email protected]\ ap a#s\ arvn\nt kl w#w vtQnv`, wvw\ lQyn\n !
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #26 on: December 12, 2007, 04:55:50 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Game Suwanda
« Reply #27 on: December 14, 2007, 10:20:23 PM »
kml\ [email protected]\,
j`wQk svQy kQv|v pmNQn\ @bq` @vn\vn\t wwnn @p`@L`\ wlyk, s#mt ek\ vn\t aV gsn @mv#nQ kvQ [email protected]
iwQn\ wvw\ lQyn\n,
ar#w\ pQrQ pqv#l\ kQyvn\n l#bWm swOtk\

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #28 on: December 17, 2007, 07:19:32 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #29 on: December 18, 2007, 03:56:03 PM »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Game Suwanda
« Reply #30 on: December 18, 2007, 09:31:59 PM »
kml\ ayQy` [email protected]\ @pn\v` @qn @m| aqhs hrQ !
a#w\wtm [email protected]\ @hL ur#myn\ apQ [email protected]\ ILM prpErtw\ q`y`q kl yEwOyQ,
udrt phwrt @h`\ sbrgmE, n#tEm| @n`q#n sQtWm nm| a#w\@wn\m l#j\j` vQy yEwO kr#Nk\ @ls mm hQwn\@n\
g#t @br yk\ @br, qvEl wm|m#t|tm, @m| @k`\k unw\, @m`kk\ hrQ hrQyt ghn\t [email protected] @gn wQbWmw\ v#qgw\
[email protected] @f`\r#[email protected]\ in\n smhrk\ @[email protected]\t @m| sQyl\l pElEvn\ bv mm qnn\v` pEq\glQkvm
e' g#n a`dm|br @vnv`.

Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #31 on: December 20, 2007, 04:18:20 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #32 on: December 26, 2007, 05:25:40 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #33 on: January 07, 2008, 06:30:21 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #34 on: January 07, 2008, 06:33:07 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #35 on: January 08, 2008, 06:56:14 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #36 on: January 08, 2008, 10:13:14 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #37 on: January 10, 2008, 10:04:01 PM »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Game Suwanda
« Reply #38 on: January 10, 2008, 10:50:11 PM »
uq`sWny kQyn\@n uq`vR sQhQnyq?
e'knm| nQym kQymnk\ kml\ jy
[email protected]| kvQ qQyvr nQm|ny os\@s\ gl`yn rQq\my apRr\vyQ.
eL !
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #39 on: January 14, 2008, 06:53:28 PM »