Author Topic: Game Suwanda  (Read 29061 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #40 on: January 15, 2008, 12:10:13 AM »
Advertisement

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #41 on: January 15, 2008, 07:09:26 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #42 on: January 17, 2008, 01:25:13 AM »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Game Suwanda
« Reply #43 on: January 17, 2008, 03:57:34 AM »
vcn tQkkQn\ @l`kO k}`vk\ kQyn\n pEUvn\nm| e'k qk\Xkmk\
kml\ ob lQyn h#m kvQykm sm`jy g#n @vns\ @k`\NykQn\ apQt bln\nt sls\vnv`, s\wOwQyQ @m| hrvw\ kvQ @pLg#s\mt
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #44 on: January 17, 2008, 06:34:39 PM »

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: Game Suwanda
« Reply #45 on: January 17, 2008, 10:42:24 PM »
mm [email protected]\ ipqW, [email protected]\ [email protected], ehQm srsvQ vrm| lb` sQtQ [email protected]\mQ. vsr 29k\ pEr` [email protected]\ jWvw\ [email protected]\ anwOr#v q#n\ gmkt @g`s\ @svy [email protected] kml\ @g\ @m| kvQ, [email protected] m` qkQn nv& vR sEn\qrw`v @qgON @wgON krnv`. wOr# @svNk, @vl\ eLQyk, rbr\ y`yk phs @n`vQ[Q m` v#nQ @b`@h`myk\ qEhEnn\ ht ob gm g#n @gn en\@n\ awQ sEn\qr vR k`v&my h#MWmk\. kml\ [email protected]`\qry`, qQgtm [email protected]| mQyEr# pq v#l\ ap @vw @gn en\n.
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #46 on: January 18, 2008, 10:06:54 PM »
vcn tQkkQn\ @l`kO k}`vk\ kQyn\n pEUvn\nm| e'k qk\Xkmk\
kml\ ob lQyn h#m kvQykm sm`jy g#n @vns\ @k`\NykQn\ apQt bln\nt sls\vnv`, s\wOwQyQ @m| hrvw\ kvQ @pLg#s\mt

sWgQrQ [email protected]\
mt @m|[email protected] tQkk\ hrQ pn\nry gn\n uqvE [email protected]\ oy`lm wmyQ. ewnqQ mRlQk @vn ek kQvQqQyk\, [email protected]\m qk\; rcQk`vQyk\ hQtQy. ey`@g kvQ hEMk\ kQyvl` wQbEn. ey`m wmyQ mt p`r [email protected] ef\ en\ ekt yn\n kQyl. e' k\vEr#vw\ @[email protected] @b`\ nn\gQ. e' hQn\q` [email protected]\m pYn`my smgm ag#yWm| krnvt @b`@h`m pQn\. e' [email protected]\m v#rq\qk\ q#k\k`m e'kw\ @pn\v` @qnvnm| mm @b`@h`m agykrnv`. ml\lQ oy` h#m @vl`@vm [email protected] akOr# hql qEn\n`t s\wOwQyQ.
  kjn
« Last Edit: January 19, 2008, 12:41:50 AM by [[sigiri]] »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #47 on: January 18, 2008, 10:29:10 PM »
mm [email protected]\ ipqW, [email protected]\ [email protected], ehQm srsvQ vrm| lb` sQtQ [email protected]\mQ. vsr 29k\ pEr` [email protected]\ jWvw\ [email protected]\ anwOr#v q#n\ gmkt @g`s\ @svy [email protected] kml\ @g\ @m| kvQ, [email protected] m` qkQn nv& vR sEn\qrw`v @qgON @wgON krnv`. wOr# @svNk, @vl\ eLQyk, rbr\ y`yk phs @n`vQ[Q m` v#nQ @b`@h`myk\ qEhEnn\ ht ob gm g#n @gn en\@n\ awQ sEn\qr vR k`v&my h#MWmk\. kml\ [email protected]`\qry`, qQgtm [email protected]| mQyEr# pq v#l\ ap @vw @gn en\n.
mQg`r ml\lQ
oy`@g ag#yWmt @b`@h`m pQn\. h#b#yQ mn\ @m| kvQkmt a`{[email protected]\. mn\ is\sr @m|v` kQyvl` rsvQqQ [email protected]\.  a#w\wtm [email protected] gmyQ [email protected] wQyn @l`[email protected]\km| @g`dk\ wQynv.  e'k @m|[email protected]\ lQyl krnvt v#dQy e'k aw\vQ[l lb` gw\w aw\q#kWm ml\lQt apRr#vt q#@nnvkQylyQ mt [email protected]\@n. @b`@h`\ @vl`vt mt hQwt en @qyk\ lQyn ek wmyQ krn\@n. e'[email protected] v#rqQ a#@w`w\ [email protected]`s\ krgn\nw\ av#sQ q#nEvw\ kQrWm|q bl` sQtQmQ.
bEqEsrnyQ
kml\ ayQy`
« Last Edit: January 19, 2008, 12:42:07 AM by [[sigiri]] »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #48 on: January 20, 2008, 01:42:13 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #49 on: January 22, 2008, 02:10:42 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #50 on: January 27, 2008, 03:45:37 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #51 on: January 30, 2008, 05:19:31 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #52 on: January 31, 2008, 02:35:45 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #53 on: February 02, 2008, 02:47:49 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #54 on: February 07, 2008, 03:51:02 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #55 on: February 10, 2008, 02:30:01 PM »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Game Suwanda
« Reply #56 on: February 10, 2008, 03:00:12 PM »
kml\ ayQy`,
@n`n#vwW, kQyvn\n [email protected] vQqQht lQyn @m| kvQ sm`[email protected]\ @n`@yk\ s\wryn\hQ, vQvQq p#wQkd @pn\v` @qnv`
s\wSwQyQ, v#dQ v#[email protected]\ kvQ pq [email protected]|v`
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #57 on: February 12, 2008, 03:24:09 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #58 on: February 19, 2008, 02:24:56 AM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Game Suwanda
« Reply #59 on: February 22, 2008, 01:34:09 AM »